Saga Bacardí
55251
ESCRITURA DE AUMENTO DE INVENTARIO DEJADO POR JOSÉ PUJOL Y MORA HACIA JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


En Barcelona als vint y sinch dias del mes de Janer, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta dos. Lo Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, fill y hereu universal de Joseph Pujol y Mora, adroguer, ciutadá de Barcelona per aquell instituit ab son ultim testament, que feu en poder de Joseph Cols notari publich de número de Barcelona a vint y cinch de Mars mil setcents quaranta nou, en atenció que en poder del infrit notari baix diferents calendaris, lo primer dels quals fou a dos de Agost de mil setcents cinquanta quatre ell y la Señora Gayetana Pujol y Pujol sa mare viuda de dit Joseph Pujol en noms de tenutaria y usufructuaria y hereu respective de la heretat y bens de dit difunt Joseph Pujol feren inventari dels bens de dit difunt ab la expressa protesta que si en esdevenidor venian a sa noticoa altres bens pertañents a la heretat de dit son difunt marit y pare respective farian de aquells altre inventari. Y com en lo any prop passat de mil set cents sexanta hu certa persona li feu compendrer, que mediant lo que avall se expresará li donaria noticia de un censal, que no cobrava y li competi asobre la diputacio, qual proposició per no haver trobat nota, ni indici algun, accepta perque ell y sos successors no quedassen privats comforme la tal persona li deis a quedarran esclosos de la percepció de dit censal. Perço añadir al sobre calendat inventari lo censal de preu tres mil quatrecentas vint y sinch lliuras y perció en sa creació cent setanta una lliura sinch sous, que lo dit difunt Joseph Pujol son pare com a hereu del difunt Mariano Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona pare de ell devia rebrer sobre la diputació del present Principat, de Cataluña continuat dit censal en lo capbreu del mes de Febrer de la Diputació fol cent cinquanta dos de que estava pagada la segona mitja penció cessa en lo any mil siscents noranta set. Y si be que a quinse de Abril mil setcents sexanta hu ell dit Joseph Pujol y Pujol cobrá sinch mitjas pencions de dit censal, ço es la primara y segona mitja penció dels anys mil siscents noranta vuit, mil siscents noranta nou, y la primera mitja penció de mil setcents, que juntas eran la suma de quatre centas vint y vuit lliuras dos sous y sis diners hagues de donar com efectivament doná ab diner de comptant a la persona que siministrá la noticia, y agenciá la cobrança del referit censal, no sols lo import de las quatre mitjas pencions de las sinch, que se han cobrat si també la quantitat de setcentas lliuras moneda barcelonesa, que exposa y manifestá perque li sien de credit sobre la mateixa heretat. Y requireix y vol que la present addició sie continuada en las copias fahedoras de dit inventari. Protestant expresament que si en esdevenidor venis a sa noticia altres bens, pertañents a la heretat de dit son pare, fará de aquells altre inventari o addició. Essent presents per testimonis Joseph Font y Alier, y Joseph Cols escrivents en Barcelona residints. Y dit otorgant al qual lo notari infrit fas fe conech se ha sota escrit. Joseph Pujol y Pujol,
En poder de mi Anton Durán notari