Saga Bacardí
55258
ESCRITURA DE COMPROMISO DE PAGO HACIA CASAS, POR LOS PUJOL Y DARRER, POR ANTONIO DARRER Y RIGALT.


Joseph Casas comerciant matriculat, cituadá de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia conesso, y regonesch al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Cayetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt comerciants matriculats, Francisco Pujol y Pujol adreguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apothecari tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant, pagant de diners propris, y per Anton Darrer y Rigalt comerciant, y familiar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y des testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, me han donat, y pagat nou centas catorse lliuras, tres sous, y deu diners moneda barcelonesa. Y son per la part viril coresponent a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la tercera paga cessa a vint de Setembre prop passat dels vuytanta y cinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats (junt ab Agustí Matas daguer, ciutadá de Barcelona) prometeren pagarme de aquellas set mil doscentas cinquanta nou lliuras, quinse sous y sis sdiners que dit Anton Darrer y Rigalt me estava devent, coma par de la concordia firmada entre dit Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y demes sobre nomenats (junt ab dit Agusti Matas) de una part, y los adrehedors de dit Anton Darrer y Rigalt de part altra, revuda, com se assereix) en poder de Ramon Font y Alier notari publich, y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca. Y sens evicció alguna, ni obligació de mos bens dedesch a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (als quals firmo la present apoca), tots mos drets, y accions, en virtut dels quals pugan recobrar la quantitat, que sobre me ha pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens pagadas a la paga de aquella, y del que cobraran, firmar qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necesarias, y per dit efecte exposar reclams, isntar execucions, y fer tot l odemes que jo podría fer per la cobranza de dita quantitat, antes de la present apoca, y cessió de drets, reposantlos a est fi en mon lloch, y dret, y constituintlos mos procuradors com en cosa propria. Y aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a deu días del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de orella, ciutadá de Barcelona y Narcis Bruguera jove veler habitant en la mateixa ciutat.
Joseph Casas, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.