Saga Bacardí
55264
ESCRITURA DE PAGO ATRASADO A CASAS, PAGADO POR LOS HERMANOS PUJOL Y PUJOL.


Joseph Casas comerciant matriculat, Isidro Martorellas, comerciants ciutadans de Barcelona y Bernat Bastista, pagés de la Parroquia de Santa Coloma de Gramanet, Bisbat de Barcelona. De nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Cayetana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, a Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apothecari, tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present y acceptant, y de fet, en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, nos han donat, y pagat mil setcentas lliuras, dinou sous, y sis diners moneda barcelonesa, es a saber, a mi dit Joseph Casas siscentas vuytanta sinch lliuras, y tretse sous; a mi dit Isidro Martorell setcentas vint y dos lliuras, un sou, y sis diners; y a mi dit Bernat Batista doscentas noranta tres lliuras, y sinch sous. Y son per la part viril corresponent a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la quarta paga cessa a vint de Mars prop passat dels vuytanta cinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats (junt ab Joan Pau Gispert, Miguel Girona y Rigalt comerciants matriculats, y Agustí Matas daguer ciutadans de Barcelona) prometeren pagarnos de aquellas set mil doscentas cinquanta nou lliuras, quinse sous, y sis diners, que dit Anton Darrer y Rigalt estava devent, a mi dit Joseph Casas. De aquellas set mil, siscentas quaranta cinch lliuras, deu sous, y tres diners, que lo mateix Anton Darrer y Rigalt estava devent a mi dit Isidro Martorell. Y de aquellas tres mil cent, y cinch lliuras, que lo referit Anton Darrer y Rigalt estava devent a mi dit Bernat Batista. Coma par de la concordia firmada entre lo mencionat Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y demes sobre nomenats (junt ab dits Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt y Agustí Matas) de una part, y los acrehedors del expresat Anton Darrer y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramon Font, y Alier notari publich y altre dels escrivants jurats de la curia real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmam la present apoca, y sens evicció alguna, ni obligació de nostres bens, cedim a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (als quals firmam la present apoca) tots nostres drets, y accions, en virtut dels quals pugan recobrar la quantitat, que sobre nos han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas, a la paga de aquella; y del que cobraran, firmar qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necesarias, y per dit efecte exposar reclams, instar execucions, y fer tot lo demes, que nosaltres podría, fer per la cobranza de dita quantitat, altes de la present apoca, y cessió de drets, reposantlos a est fi en nostre lloch, y dret, y constituhintlos nostres procuradors, com en cosa propria. Y aixís ho firmam en la ciutat de Barcelona a catorce días del mes de Agost, any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de orella, ciutadá de Barcelona, y Narcis Bruguera jove veler habitant en la mateixa ciutat.
Joseph Casas, Isidro Martorellas, Per dit Bernat Batista que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Salvador Casals testimoni, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer als confitents, y que per dit Batista ha firmat un dels testimonis.