Saga Bacardí
55286
ESCRITURA DE VITALICIO SOBRE CORREDURIA DE LOS HERMANOS ASTOR, HACIA GABRIEL PUJOL Y PUJOL.


Gabriel Pujol y Pujol jove del comers en barcelona habitant. Per quant ab acte rebut en pdoer del notari baix firmat lo dia present Joseph Astor corredor de orella ciutadá de Barcelona ha renunciat en cap meu la corredoria de orella una de las de número de quaranta de la present ciutat, que obtenia, mediant lo pacte entre los dos de paraula convingut, d eque jo li faria, y firmaria lo rpesent acte de promesa. Perso, de mon grat, y certa ciencia prometo a dit Joseph Astor present, que durant sa vida natural, y la de Paula Astor donsella sa germana, donaré y pagaré a dit Joseph Astor tres centas setanta cinch lliuras barcelonesas annuials, y faltant lo un dels dos, donaré y pagaré al sobrevivint de ells, durant sa vida natural, trescentas lliuras barcelonesas solament, també annuals, pagadoras ditas respective quantitats en la present ciutat de Barcelona en esta forma, es a saber, lo primer any ab dos iguals pagas posposadament, y los demes anys ab quatre iguals pagas lo any anticipadament de tres en tres mesos, comensant a fer la primera paga del primer any, del dia, que la Real Cédula de aprobació de dita renuncia se registrará en la Real Audiencia de Cathaluña, a sis mesos, la segona de dit dia del registre a un any, y en los demes anys, de tres en tres mesos, anticipadament, comensant a fer la primera paga de dit dia del registre a un any la segona del prop dit dia a tres mesos, y aixis despres cosnecutivament de tres en tres mesos, , durant las vidas naturals de dits dos germans Astor, y del sobrevivint de ells respetivament, y seguida la mort de un, y altre cessará la dita annua prestació. Y a mes prometo pagar tots los gastos, que se oferiran en la Cort de Madrid per obtenir la gracia, y cedula de la Real aprobació de dita renuncia, los del registre en dita Real Audiencia, y quatre doblas en or per una taxa feta per lo comú de corredors de orella de numero de quaranta de la present ciutat per cada un de dits individuos per cert proprios facultable a dit comunitat, lo que prometo cumplir, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys, gastos, y despesas, Y per major seguretat de ditas cosas dono a dits germans Astor tots en fiadors y principals obligats a la Señora Caietana Pujol y Pujol ma mare viuda de Joseph Pujol adroguer ciutadá de Barcelona, y Francisco Pujol y Pujol mon germá adroguer ciutadá de Barcelona, present, y acceptant. Y nosaltres ditas fiansas, lloant, y aprobant las sobreditas cosas, y acceptant lo carrech de la fiansa, prometem a dits germans Astor que junt ab nostre principal, y sens ell, y a solas, a tot lo refrit estarem obligats. Y per cumplir las ditas cosas jo dit Gabriel Pujol y Pujol principal, especialment obligo, e hipotheco a dits germans Astor la dita corredoria de orella una de las de número de quaranta de la present ciutat, que me ha renunciat dit Joseph Astor ab altre acte rebut en poder del notari baix firmat lo dia present. Prometent entregarlos possessió de la cosa hipothecada, donantlos facultat, que de sa propria autoritat la pougan pendrer ab clausula de constitut, y precari, cedintlos axi mateix tots mos drets, y accions per ussar de ells en judici, y fora de ell, com millor los convinta. Constituhintlos per est efecte mos procuradors, com en cosa propria. Prometent també a dits germans Astor, que en cas de cessada una, o mes pagas de dita annua prestació. Renunciant a ells, o al altre de ells, o a la persona, que ells, o lo altre de ells voldrán, la dita corredoria de orella ab escriptura publica, y ab las demes clausulas de estil, sempre que apareixerá a dits germans Astor, o al altre de ells per la satisfacció de la paga, o pagas cessadas. Concedint també facultat a dits germans Astor, que en cas de cessadas una, o mes pagas de dita annua prestació, puga, o lo altre de ells puga vendrer, la cosa hipothecada, y firmar la escriptura de venda ab totas las clausulas, que se estilan en los contractes de compra, y venda, ab obligació de tots mos bens, renuncia de drets, y ab totas las demes clausulas, que se acostuman posar en semblant actes de venda, y del preu resultant satisferse de tot lo que será degut, y si alguna cosa faltará, prometo de altres bens meus fer lo degut cumpliment. Y generalment, sens prejudici de dita especial hipotheca, tant principal, con fermansas, obligam tots nsotres bens, y de cada un de nosaltres a solas mobles, e immobles, presents, y esdevenidors, renunciant al benefici de novs constitucións, divididoras y cedidoras accions, a la epistola del Emperador Adriá, y a la Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes, que a solas se oblian. Y jo dit principal renuncio a la lley, que diu que primer se dega de passar per la cosa especialment obligada, que pe rla general, y a la altra, que diu, que quant lo acrehedor pot satisferse de la especial hipotheca, no pose ma a altra. Y nosaltres ditas fiansas renunciam a la lley, que diu, que primer sia convingut lo principal, que la fiansa, y a la altra, que diu, que liberat lo principal, sia també libre lo accessori. Y jo dita Caietana Pujol y Pujol, cerciorada plenament d emos drets per lo nota avall escrit, renuncio al benefici Valleiá Se. Cons. En favor de las donas introduit, y a la autentica, que comensa: Si qua mulier posita cod. Ad Velleian. Y tots renunciam a altra qualsevol lley, o dret, que afavorir nos puga, y per pacte a nostre propri for, submetent a nosaltres, y a nostres bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular, com está dit, per la qual obligam, es a saber, dits Gabriel Pujol y Pujol, y Francisco Pujol y Pujol nostras personas, y tot nostres bens, y dita Caietana Pujol y Pujol tots mos bens tantsolament, y de quiscun dels tres a solas, mobles, e immobles, presents y esdevenidors. En testimoni de las quals cosa axis ho firmam en la ciutat de Barcelona a dinou dias del mes de Juny, any del Naixement del Senyor de mil setcentss sexanta y sis. Essent presents per testimonis Joan Riera jove adroguer, y Mariano Domenech estudiant theologia moral en Barcelona habitants.
Gabriel Pujol y Pujol, Caietana Pujol, Francesch Pujol y Pujol, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer als atorgants.