Saga Bacardí
55289
ESCRITURA DE PAGO A SAN JAIME DE VICH, POR VENTA DE LOS MONNER A LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Pere Bordiu lapidari, ciutadá de Barcelona com a procurador del Rnt. Dr. Alsiari Boxeda Pbre. y Beneficiat de la Santa Cathedral Iglesia de la ciutat de Vich, obtentor que es del Benefici perpetuo, simple, ecclesiastich. Baix invocació de Sant Jaume Apostol. En dita Santa Iglesia fundat, com de la collació de aquell a favor de dit son principal feta, apar ab acte rebut en la curia del Vicariat ecclesiastich de dita ciutat de Vich a dos Mars mil setcents seixanta y dos, y de la possessió per dit Dr. Alsiari Boxeda, de dit benefici presa, apar ab acte rebut en poder de Joseph Anton Estevanell notari publich de dita ciutat de Vich, a tres Mars mil setcents seixanta y tres, y de la procura per dit Dr. Boixeda a favor de dit firmant feta apar ab altre acte rebut en poder de dit Estevanell notari a dos del corrent mes de Juliol. En dit nom firma apoca ab cessió al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat com a lahica persona absent, y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant, pagant per Francisca Monner y Font viuda de Joan Monner corder ciutadá de Barcelona, usant de la facultat per esta a dit Dr. Pujol concedida ab lo acte de venda avall calendat, y de aquellas mil sinchcentas vint y sinch lliuras que son lo preu de la venda per dita Monner a dit Dr. Pujol com a lahica persona, y als seus perpetuament feta de totas aquellas casas ab sa eixida, y un portal obrint ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat, en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, devant de la Capella de Nostra Señora de la Ajuda llargament designads y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit, a sinch Mars prop passat, de la quantitat de vint y una lliura sinch sous moneda barcelonesa- Y son so es onse lliuras sinch sous per totas pencions discorregudas fins lo prop dit dia de dita venda del cens de penció trenta sis sous que tots anys en la festa de Sant Andreu lo principal de dit firmant, com a obtentor de dit benefici reb sobre ditas casas. Y las restants deu lliuras per lo lluhisme al principal de dit firmant en dit nom de obtentor degut per rahó de la donació de ditas casas a favor de dita Francisca Monner firmada per Raymunda Tudó y Bataller, viuda de Feliciano Tudó fuster, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Joseph Figueras notari publich y altre dels escrivans jurats, de la curia Real odrinaria de la present ciutat, a vint y tres Maig mil setcents sinquanta y quatre, a la qual quantitat fou ajustat dit lluhisme entre lo principal de dit firmant, y dita Francisca Monner. Lo modo de la paga de ditas vint y una lliura sinch sous es que aquellas dit firmant, reb en dit nom de dit Dr. Pujol, ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobredit no sols firma la present apoca, sino també en dit nom a dit Dr. Pujol y a sos successors tots los drets y accions que competescan a dit son principal pera defensar dita venda contra qualsevols acrehedors, usant de dits drets, cedits en judici y fora de ell, com millor los apareixerá, ab substitució de procurador, com en cosa propria. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als nou días del mes de Juliol del any de mil setcents seixanta y sis. Essent presents per testimonis Miquel Pouplana, y Manuel Oliva y Viloca escrivents en Barcelona residints
Pere Bordius en dit nom, En mon poder lo notari avall escrit que fas fe conech a dit Bordius, y que ha firmat lo escrit de s ama y mmetra proprias. Daniel Troch notari.