Saga Bacardí
55302
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO HACIA PAGÉS, POR JUAN PUJOL Y SIÓ.


En nom de Deu. A tots notori sie. Que jo Joan Pujol y Sió adroguer, ciutadá de Barcelona. A efectes de millorar la baix designadora pessa de terra, y possehirla lo infrit acquisidor duran las primeras rabassas, o seps que en ella se trovan plantats, y per ell se plantaran. De ma libera voluntat, per mi y los meus hereus y successors, establesch y en emphiteusim consedesch a Joan Pagés, pagés vuy en la Parroquia de Sant Just Desvern, Biabat de Barcelona habitant a est acte present y avall acceptant, y als seus a qui ell voldrá semblants a ell y als seus a rabassa morta es a saber, tant quant fructificaran los referits seps en dita, e infra pessa de terra plantats y plantadors, y no altrament, tota aquella pessa de terra antes herma y boscosa y vuy de viña plantada de tinguda de tres quartas poch mes o menos, y ab tots los drets y pertinencias de aquella, que jo dit otorgant per titol de reddiment, eo restitució, y cessió a mi y als meus perpetuament fet y firmat de dita pessa de terra Anton Llucaya pagés d ela Parroquia de Santa Maria Magdalena de Esplugas de dit Biabat de Barcelona ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y set días del mes de Febrer prop passat, tinch y possehesch en dita Parroquia de Sant Just Desvern. La qual pessa de terra es part y de pertinencias de aquella pessa de terra boscosa de tinguda de dotse mojadas situada en la dita Parroquia de Sant Just Desvern, que antes possehian Madrona Roig y Masip viuda de Pau Roig pagés de la propdita Parroquia, y Baldiri Roig en la Parroquia de Sant Joan de Viladecans, de dit Bisbat de Barcelona habitants mare y fill, Y per quant de present ignoro, ab qual titol y dret possehesch la dita pessa de terra ab lo present establerta per tant la establesch a dit Pagés jure subincerto, es a saber, si per dret propri, per pur, libero, y franch alou, si emperó per dret emphiteutich, per aquell Señor o Señors, per qui constará aquella tenirse, a la prestació de aquell annuo cens, com y també los lluhismes, legitimament deguts que a cas se demanassen, prometo jo dit estabilient pagarlos, sens dany, ni gastos de dit acquisidor no dels seus. Se deu emperó advertir, que antes la dita pessa de terra, que ab lo present establesch se tenia, y acostumaba tenirse per mi dit Pujol com a succehint en estas cosas a dit Baldiri roig a cens de una lliura sis sous, y tres diners que devia pagarme lo referit Anton Llucaya annualment lo die primer del mes de Janer durant los seps per ell en dita terra plantats, perño después en virtut del sobrecalendat retiment de dita pessa de terra per dit Llucaya a mon favor fet y firmat, quedá lo referit cens, com vuy ce, totalment extinch y abolit, y a la proprietat e útil domini de dita terra aplicat, y consolidat. Y termina la dita pessa de terra, que ab lo present establesch a llevant y mitgdia ab honor del Egregi Señor Compte Darnius; a ponent ab honor de Martí Valls; y a tremontana part ab honor de Pau, vulgarment dit Beca, pagés de dita Parroquia de sant Just Desvern, y part ab honor o terras de Joan Rius. Lo presen temperó establiment fas axí com millor dir, y entendrer se pot, baix los pactes seguents.
Primo: Que dit acquisidor dega millorar la dita pessa de terra que se li estableix, y no deteriorarla en cosa alguna cultivantla y conresantla segons us y costum de bon pagés. Y extirpara que sie, o herma aquella, eo finits los seps en ella plantats, y plantadors, dega en dit caso retornar, eo pervenir dita terra a mi y als meus, de manera que quedia y sie a las horas finit la present establiment.
Ítem y finalment. Que dit acquisidor y los seus per cens de dita pessa de terra sobre establerta eo de las milloras y aument que en ella hi fará, dea annualent pagarme y correspondrerme lo die primer del mes de Janer, per rahó de las parts de vi y fruyts de aquella tanquant durará lo present establiment sinch lliuras dotse sous moneda barcelonesa, lo qual cens sie, y se entenga en Señoria directa de mi, y dels meus , mentres no constia haverhi sobre dita terra altre legitim Señor alodial, en cas emperó en lo venider constas tenir algún Señor alodial, llegitim domini sobre aquella, a las horas sie, y se entenga lo referit meu cens tantsolament en nuda percepció, y no altrament. Y comensará lo dit acquisidor a fer la primera paga de dit cens en lo dia primer del mes de Janer del any mil setcents setanta. Y axí después en cada any, en semblant die o termini, durant lo present establiment. En dita emperó pessa de terra, no degan dit acquisidor, ni los seus regonexer ni proclamar altre Señor, o Señors, que a mi y als meus, y a aquells Señors alodials, per qui constia aquella tenirse. Sie emperó, licit a dit acquisidor y als seus, passats los trenta días de la fadiga, que a mi dit estabilient, y als meus competeixi y que als Señors alodials de dita pessa de terra que en lo venider aparegan, competirá, vendrer. Establir, o altrament abonar la dita rabassa, eo los seps en ella fins vuy plantats, y plantadors, a personas capazes de alienar. Salvats emperó a mi y als meus, en y sobre la dita pessa de terra, lo referit mon cens, domini, firma, fadiga, y demes drets de aquell. Y salvats també tant sobre lo dit mon cens, y sobre dita pessa de terra ab lo present establerta, com sobre lo restant de aquella, que possehian dits mare y fill Roig, los censos, firma, fadiga, y demes drets de aquells Señor o Señor, per qui llegitimament constia dita terra tenirse. Y Salvat axi mateix lo lluisme que per rahó de ditas cosas deu pagase. La entrada del present establiment es quatre lliuras diset sous y sis diners meneda barcelonesa. Las quals confesso haver rebut de dit acquisidor ab diner comptat realment en presencia del notari y testimonis infrascrits. Y en consequencia dono y remeto a dit acquisidor, y als seus lo que mes pugan valer las preditas cosas establertas, que no lo cens, y entrada referits. Y axí mateix, prometo ferli tenir y possehir la dita pessa de terra, durant los dits seps en ella plantats, y plantadors. Y que lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos. Y per cumplir las ditas cosas obligo a ell y als seus tots y qualsevols bens meus mobles e immobles presents y esdevenidors. Renunciant a qualsevol lley o dret que afavorirme pugan, y a la que prohibeix la general renunciació sens precehir la especial. Y jo dit Joan Pagés acquisidor predit llohant y parobant la sobreditas cosas, y acceptant lo present establiment per dit Joan Pujol y Sió a mon favor fet y firmat ab los pactes sobre referits a que expressament consento. De ma libera voluntat prometo a dit estabilient y als seus que milloraré y no deterioraré la dita pessa de terra, que me ha establert, cultivantla y conresantla segons costum de bon pagés, y que mentres durarán los seps en ella plantats, y per mi plantadors los pagaré y correspondré per rahó de las parts de vi y fruyts tots añs en lo die primer del mes de Janer lo referit cens, de pensió ditas sinch lliuras dotse sous. Y comensaré a fer la primera paga en lo die primer de lo mes de Janer del any mil setcents setanta. Y axi después en cada any, en semblant die o termini, durant lo present establiment. Y axi mateix que cumpliré y observaré los sobre expressats pactes, y tot quant mes, en virtut del present acte estiga jo obligat, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador. Y ab restitució de tots dañs y gastos. Y per cumplirho obligo a ell y als seus, y especialmente los hipoteco tota la referida pessa de terra per ell a mi establerta, y tot lo útil domini eo dret emphiteutich que en ella tinch acquirits. Y generalment sens perjudici de dita hipoteca los obligo tots y qualsevols bens meus mobles e immobles, presents y esdevenidors,r enunciant a la lley dient que primerament se hage de pasar per la cosa especialmente hipotecada, que per la obligada en general, y a la que disposa, que sempre que lo acreedor puga satisferse de la especial hipoteca, no se valga de altre cosa. Y a tot y qualsevol altre dret y lley que ajudarme pugan. Y a la que prohibeix la general renunciació sens precehir la especial. Y per pacte a mon propri for, submetenme al for y jurisdicció del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona o de alte qualsevol oficial, o superior seglar tant solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant perço, escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de qualsevol de ditas curias. Per lo que obligo la mia persona y tots los referits bens meus mobles e immobles, presents y esdevenidors. Y ab constitució de procurador a favor dels notaris y escrivans jurats de ditas curias actuals y venideras, junts y a quiscun de ells a solas, pera firmar dita escriptura de ters, per ser feriat lo die de vuy, ab promesa de tenir per ferm y valido tot quant per ells será obrat. Y per major firmesa prometem nosaltres dits estabilient y acquisidor, y juram a Nostre Señor Deu y a sos Sants quatre Evangelis, en las nostras animas, no sols que las preditas cosas sobre respective promesas tindrem per sempre per fermas y agradables y a ellas no contravenir en temps algún, per qualsevol motiu. Sino també que la present contracte no se ha fet en frau dels Señor o Señors alodials, que sobre dita terra en lo venider aparegan, ni de sos drets. Y estám ditas parts advertidasper lo notari avall escrit, que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis días seguents e inmediats de sa fecha. Y sens qe precehesca lo dit requisit, no ha de fer fe contra las hipotecas, ni se podrá usar judicialment pera perseguirlas en virtut del manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica publicada en la present ciutat lo die disset de Mars prop passat. En testimoni de lo qual, firmam lo present acte en Barcelona als vint y tres días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y vuyt. Essent presents per testimonis Joan Dordal traginer de Mar en Barcelona habitant Joseph Asmarats Ferrer de dita Parroquia de Sant Just Desvern, los quals han afirmat coneixer a mi dit acquisidor. Y Narcis Xarlant estudiant en música en Barcelona residint.
Joan Pujol y Sio, De voluntat de dit acquisidor que diu no saber escriurer, y en presenssia de ell firmo jo Narcis Xarlan, testimoni sobredit. Apud me Josephum Antonium Cassani notarium publicum de numero Barchinonae, qui fidem praebeo dictum stabiliente esse a me cognitu, manuu sua propria subscripsise praedicta et pro relato acquisidore dictum Xarlant teste subscripsesi.