Saga Bacardí
55304
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO SOBRE CENSO EN LA COMPRA A LOS MOROT, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sie a tots notori. Com jo Joseph Pujol, ciutadá honrat de Barcelona en dita ciutat domiciliat. Mediant lo jurament que presto a Nostre Señor Deu en la mia anima, en ma y poder del notari avall escrit. De ma libera volunta confeso y en veritat regonesch als Rnts. Dr. Emanuel Moret y Dr. Francisco Torras y Rovira Pbres, y arxivers de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, en dit nom de arxivers com de marmessors y executors del testaments y ultima voluntat del Ilustre Rnt. Joseph Bru Pbre, y Dr. en drets en Barcelona residint, encaraque ausent, y lo notari infrit per ells present y estipulant. Que per titol de propria compra que fiu dels cohereus y successors del difunt Francisco Collada adrogur, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder del notari avall escrit als dotse días del mes de Octubre proxim passat percebesch, y dech percibir tot aquell annuo cens de pensió trenta sinch lliuras moneda barcelonesa del qual detretas las infras corresponsions me quedan francas once lliuras annualms junt ab lo domini mitjá, firma, fatiga, y demes drets a mo pertañents, que tots añs en dos terminis, esto es, la meitat lo die vint del mes de Abril, y la altre meytat lo die vint del mes de Octubre me deu fer y prestar Maria Theresa Morot y Bruguera, viuda de Joan Baptista Morot, manya, ciutadá de Barcelona com a tenint y posehint.
Primo: Totas aquellas casas ab dos portals obrint., lo un es a saber en lo carrer de la Plassa del Oli, y lo altrem en un carreró que allí es, que no te transit, situadas en la present ciutat. Y en dit carrer de la Plassa del Oli.
Item: Secundo, tota aquella botiga desde terra fins al primer sostre, unida a ditas casas, ab un portal en dit carrer que no transit, obrint, que antes transitaba desde la dita Plassa del Oli al carrer dels Mercaders. Las quals casas y botiga antes foren del Molt Rnt. Dr. Anton Vinyals Pbre. y Canonge de la Collegiata Iglesia de Santa Anna de la present ciutat, qui después ab acte rebut, en poder del Dr. Joan Fontrodona y Roure notari publich Real collegiat de número de Barcelona als vint y nou días del mes de Juny del any mil setcents sexanta sis firmá per rahó de Señoria, las vené, junt ab altre botiga a ditas casas unida antes, ab un portal en dit carrer que no te transit obrint, per exclusió de la Real Audiencia del present Principat a dita Maria Theresa Morot, y Bruguera com a mes donant en lo encant publich, tabba y corredor mitgensant. Las quals casas y botiga (junt ab la sobredita altre botiga en dita y pro designada venda expressada) se tenen per lo Magnifich Señor Joseph de Duran Cavaller y Alguasil major del Sant Tribunal de la Inquisició de est Principat, en Barcelona domiciliat, succehint en asso al Rnt. Agustí Costa Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Jaume Apostol de dita present ciutat, ço es las casas y botiga sobre en primer y segon lloch designadas en Señoria mitjana a cens de quaranta y sinch lliuras barcelonesas, de las quals (detretas las corresponsions avall escritas) quedan a dit de Duran francas deu lliuras en pensió, y per ser de dit ens redimibles nou lliuras en pensió, com consta ab acte rebut en poer del Dr. Anton Navarro notari publich de Barcelona als dinou días del mes de Desembre del any mil siscents noranta y quatre, solament restan sis lliuras viut sous annualment pagadoras, esto es, la meitat lo die vint del mes de Abril, y la altre meytat lo die vint del mes de octubre. Lo qual Magnifich Joseph de Duran te las casas y botiga sobre en primer y segon llochs designadas, per mi dit confessant com a succehint en estas cosas als dits cohereus y successors de Francesch Collada a cens de ditas trenta sinch lliuras barcelonesas, tots añs en dits dos terminis de vint de Abril y vint de Octubre pagadoras. Y jo ho tinch per los expressats marmessors y executors del testament y ultima voluntat del Molt Rnt. D. Joseph Bru difunt Dr. en drets y Pbre. en Barcelona residint, es a saber las casas en primer lloch designadas a cens de vint y tres lliuras annualment pagadoras la meytat lo die nou del mes de Mars, y la altre meytat lo die nou del mes de Setembre. La botiga emperó sobre en segon lloch designada a cens de vint sous barcelonesos tots añs en las expressats dos diez, o terminis pagadoras. Qui ho tenen es a saber las casas, en primer lloch designadas per los aniversaris comuns de la Iglesia de Santa Maria del Pi de la present ciutat, y per lo Rnt. Rector y Comunitat de Pbres, de dita iglesia per las obras de la mateixa Iglesia com a administrador dels aniversaris, que Ramon Huguet disposá fossen celebrats en dita Iglesia del Pi y baix domini y alou dels mateixos a cens de sis lliuras tots añs pagadoras en dos terminis, esto es, la meytat lo die o festa de Nadal, y la altre meytat lo die o festa de Sant Joan del mes de Juny. La botiga empero sobre en segon lloch designada tenen per lo segon Presbiterat de sant Joan, instituhit en dita Iglesia de Santa Maria del Pi, o per son obtentor en nom de aquell, com a laica y privada persona a cens de deu sous y tres diners pagador tots añs en lo die o festa de Nadal. Y afrontan les ditas cosas y botiga a solixent ab los hereus y successors de Domingo Herrera en Barcelona residint; a mitdia ab lo carrer de la Plassa del Oli; a ponent part ab honor de Joan Moragas manya, y part ab dit carreró que no te transit; y a tremuntana ab honor de D. Ramon de Paguera en Barcelona domiciliat. Y confesso ser las ditas cosas verdaderas, mediant dit jurament, se+ñal de mi Joseph Pujol confessant referit, que las preditas cosas lloho, firmo, y juro. En testimoni de lo qual firmo la present escriptura en Barcelona als vint y tres días del mes de Febrero del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y nou. Essent presents per testimonis Joan Capderros jove comersiant y Geronim Codina de la familia de mi dit confessant, tots en la present ciutat de Barcelona habitants a estas cosas cridats.
Joseph Pujol y Pujol, Apud me Josephum Antonium Cassani notarium publicum de numero de Barcelona, qui fidem praebeo relatia confitentem esse a me cognitum, manu quae sita propria subscripsiser praedicta.