Saga Bacardí
55307
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE LOS BISBAL HACIA JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu. A tots notori sie. Que nosaltres Dt. Joseph Bisbal Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat de Barcelona. Y Francisca Bisbal y Janer, viuda de Joan Bisbal comerciant, ciutadá de Barcelona, com a thenutaria e hypotecaria de la universal heretat y bens que foren de dit difunt mon marit per rahó de la mia dot, esponsalici, y demes drets y credits que me competeixen en sos bens segons la antigua consuetut de Barcelona y constitusió general de Cathaluña, que comensa E la nostra, y sens perjudici de dita tenuta com a hereva universal del referits bens per lo expressat mon marit en lo cas que se ha purificat de no haver aquell tingut fills, instituida ab son ultim testament que ab plica closa fou per ell entregat al notari avall escrit als sinch días del mes de Setembre del any mil setcents sexanta y sis, qual plica despres de son obit fou oberta, llegida y publicada per dit infrit notari en los días vint y quatre y vint y sis dels prop dits mes y any. Per expedisió de negocis y subvensio de nostras urgensias. De nostra libera voluntat. Per nosaltres y los nostres venem al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona en dita ciutat domiciliat a est acte present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament tot aquell annuo cens de pensió set lliuras, once sous moneda barcelonesa junt ab son domini, firma, fadiga y demes drets a ell pertañents, pensions y porrata de dit cens del die present en avant devedoras, y lo preu de ell en cas de lluisió, y de ser dit cens redimible, que tots añ en dos terminis, esto es la mey tat lo die primer del mes de Febrer y la altre meytat lo die prier del mes de Agost per los titols infrits nos deu fer y prestar Olaguer Guitart comerciant, ciutadá de Barcelona, com a tenint y possehint tot aquell tros o pessa de terra campa de tinguda de mitja mojada poch mes o menos, vuy y en lo temps del baix calendador establiment abant dividit situat en lo termini de Barcelona en la Parroquia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, junt ab una casa ab dos portals fora obrints, que dit Guitart ha fet allí novament construhit. Lo qual tros o pessa es desde la terra, en la qual en lo temps de dit y baix chalendador establiment se trobava, conforme vuy se trova edificada la casa de Elisabeth Vinyals viuda de Joseph Vinyals pagés de la Parroquia ja dita de Sant Just y Sant Pastor, fins al desguassadero de de las ayguas, que discorran de la nostra vinya. Lo qual tros de terra junt ab la referida casa per dit Guitart allí possehida. Se tenen per nosaltres dits venedors axi com de aquí al devant, en virtut de la present venda se tindrán per dit Pujol comprador, a cens de ditas set lliuras dotse sous moneda barcelonesa annualment en los expessats terminis pagador. Y per quant en lo temps del dit y baix chalendador establiment per dit difunt Joan Bisbal firmat, com allí se expressa. Se ignoraba com axi mateix vuy se ignora ab qual dret o titol possehia dit Bisbal la dita terra, no se feu per soen dit acte mensió, com tampoch en est se fa dels Señors per los quals aquella se tinga, o fastar tenirse. Se deu emperó advertir que respecte de haverse pactat, en lo dit y avall chalendador establiment que lo acquisidor, ni los seus, no poguessen sobre dit tros o pessa de terra, imposar altre domini sino tantsolament cens en nuda percepció, perso los lluhismes que de aquí resultaran, degan dit comprador, y los seus cobrarlos per enter, y sens haverse de repartir aquells ab altres Señors mentres no constia haverhi sobre ditas terras y casa algún Señor directe que llegitim ho sie de ditas cosas. Y afronta lo referit tros, o pessa de terra, a llevant ab honor de nosaltres dits venedors; a mitgdia ab terras y casa de dita Elisabeth Vinyals; a ponent ab honor del Magnifich Joseph Boria ciutadá honrat de Barcelona mitjensant lo camí Real per la qual se va de esta ciutat a la Capella de Nostra Señora del Coll; y a tremontana ab honor Pau Samsó, que antes fou de dit difunt Joan Bisbal mitjensant lo referit desguassadero de ayguas. Y pertanya a nosaltres lo dit cens ab lo present venut, esto es, a mi dit Dr. Joseph Bisbal, per tots los drets tinch y me competeixen en y sobre la universal heretat y bens que foren de la difunta Margarita Bisbal ma avia, viuda de Miquel Bisbal vidrier, ciutadá de Barcelona tant en virtut de sa ultima testamentaria disposició, que feu y ordená en poder del Dr. Esteve Cols difunt notari publich de Barcelona als deu días del mes de Maig del any mil siscents y tres, com per altres qualsevol titol o causa. Y a mi dita Francisca Bisbal me pertany en los referits noms de thenutaria y hereva respective de la heretat y bens del expressat difunt Joan Bisbal mon marit, y a est pertañia per titol de establiment del referit tros o pessa de terra per lo mateix mon marit ab imposició de dit cens fet y firmat a favor de Desideri Soler, pagues de la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta, y dels seus perpetuaent, ab acte rebut en poder del Dr. Anton Duran y Quatrecasas notari publich de numero de Barcelona als trenta y un días del mes de Agost del any mil setcents quaranta nou. Del qual establiment fou despres per dit Desideri Soler feta y firmada regonexensa, y agnisió de bona fe ab cessió y transasió de tots los drets pertañents en dita terra, a favor del expressat Olaguer Guitart, del que consta ab altre acte rebut en poder del Dr. Francisco Gualsa y Aparici notari pubich Real collegiat de número de Barcelona als set días del mes de Setembre del referit any mil setcents quaranta nou. Lo dit empero tros o pessa de terra pertañia a dit difunt Joan Bisbal mon marit, no sols com a tenint y possehint la universal heretat y bens de dla expressada Margarida Bisbal, sa avia en virtut de la dalt chalendada sa testamentaria dispossisió, sino també per los titols eo lo sobrechalendat establiment llargament expressat. Esta empero venda fem axí com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las preditas cosas venudas de ma y domini nostre, y dels nostres y posantlas en ma y poder de dit comprador, y dels seus. Prometent entregarlos pocessió corporal, real, o quasi de ditas cosas, ab facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer y retenirsela, ab clausulas de constitut, y precari, cedintlos, y transferintlos per dit efecte tots los nostres drets y accions a nosaltres pertaénts. En ditas cosas venudas, peraque lo dit comprador, y los seus pugan demanar, perciir y cobrar, axi del sobre expressat Olaguer Guitart com de qui menester sie lo referit cens venut junt ab sas pensions y porrata del die present en avant devedoras, y lo preu en cas de lluisió, y de ser lo dit cens redimible, y del cobrat, firmar apocas, albarans, cessions y demes resguarts necesaris. Y persó exposar reclams, instar execusions, y lo mateix cens en tot, o en part, junt ab son domini, en cas de lluisió y de ser aquell redimible, absoldrer y definir demanar y cobrar los lluismes, usar de fadiga, eo del dret de prelasió, firmar per rahó de Señoria en tots y qualsevols actes de vendas, o alienasions, en que la firma de dit comprador se requiresca, Y altrament fer y executar en judici y fora de ell, com millor fer convinga, y conforme nosaltres fer podriam antes de la present venda, per lo qual efecte los constituhim en estas cosas dueños com en cosa proia, notificant ab lo present, e intimant a dit Olaguer Guitart, y als demes a qui convinga, que las pensions y porrata del expressat cens, al lo present venut del die present en avant devedoras. Y lo preu de aquell en cas de lluisió en tot o en part, si los redimible pugien y correspongan a dit comprador y als seus, axi com antes a nosaltres pagarho devian. Salvats empero en y sobre las preditas cosas ab lo present venudas, lo cens, domini, firma, fadiga, y demes drets dominicals de aquells Señor o Señors alodials per qui dit tros de terra constrá tenirse. Y Salvat també lo lluisme, que per ditas cosas los competesca. Lo preu de la present venda es trescentas y quatre lliuras moneda barcelonesa, a rahó de dos y mitg per cent. Y axi renunciant a la excepció de dit preu no axi convingut, no rebut, a la cosa no ser axi, a la lley que subvé als defraudats de mes de la meytat del just preu, y a tot dret y lley, que ajudarnos pugan, donam, remetem a dit comprador y als seus tot lo mes, que pugan valer las ditas cosas venudas, que no lo referit preu. Y en consequansia convenim y ab bona fe prometem a ell, y als seus, que los farem tenir y valer la present venda y los ne estarem de ferma y legal evicció, en tot, y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos. Y per cumplir las ditas cosas, obligam a ell y als seus, esto es jo dit Dr. Joseph Bisbal tots los bens meus, y jo dita Francisca tots los bens y drets qe foren de dit difunt Joan Bisbal mon marit, y los de cada un de ells, y de mi dit Dr. Bisbal y assolas mobles e immobles, presents, y esdevenidors, renunciant quant en assó al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions a la Epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona, que per la de dos o mes que assolas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret y lley que afavorirnos pugan, com y també a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir la especial robocant tot lo sobredit ab jurament, que en nostra anima esto es jo dit Dr. bisbal en forma Sacerdotal y jo dita Francisca corporalment, a Nostre Señor Deu respective, fem y prestam en virtut del qual jurament, prometem no sols que las preditas cosas sobre estipuladas tindrem per fermas y agradables, y a ellas no contravenir en temps algu, per qualsevol causa o rahó, sino també que lo present contracte no havem fet en frau de aquells Señor o Señors per qui constará ditas casa y tros de terra tenirse no de sos drets. Quedant nosaltres, y axí mateix lo dit comprador advertits per lo notari avall escrit, que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo offisi de hipotecas de esta capital dins los sis días seguents de sa firma, y sens que precehesca lo dit requisit no ha de fer fe contra las hipotecas, ni se podrá usar judicialment pera perseguirlas, en virtut del manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica publicada en esta ciutat. En testimoni de lo qual firmam lo present acte en Barcelona als nou días del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta nou. Essent presents per testimonis lo Rnt. Thomas Fabras Pbre. y Beneficiat de la Seu de Barcelona y Pau Prat clargue en Barcelona residents.
Item ab altre acte nosaltres dit Dr. Joseph Bisbal y Francisca Bisbal y Janer en dits respective noms, venedors predits. De nostra libera voluntat firman apoca a dit Magnifich Joseph Pujol y Pujol comprador dalt expressat a estas cosas present de ditas trescentas y quatre lliuras barcelonesas que son lo preu de la antecedent venda per nosaltres a ell sobre feta y firmada. La qual quantitat comfessam haver rebut de dit Pujol en diner comptat realment en presencia del notari testimonis infrascrits. Y en testimoni de verita taxi ho firmam en Barcelona die, mes y anu sobre referits. Essent presents per testimonis los mateixos en lo antecedent acte de venda mencionats.=
Dr. Joseph Bisbal Pbre. Francisca Bisbal, Apud me Josepum Antonium Cassani notarium publicum de numero barchinonae, qui fidem praebeo nominatos contrahentes esse a me cognitos, manibusque sine proprys subscripsis praedicta.