Saga Bacardí
55308
ESCRITURA DE PRESTAMO Y FORMA DE DEVOLUCIÓN HACIA BRÓ, POR FRANCISCO PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Joseph Bró impresor real de la ciutat de Gerona. De ma espontanea voluntat confesso deurer y voler pagar a Francisco Pujol y Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona present sis centas lliuras moneda barcelonesa per semblants men dexá graciosament, y sens interes algun. Las quals rebo en diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a la general del dret. Prometo a dit Francisco Pujol, que las ditas siscentas lliuras las hi restituiré en esta forma, so es, que per trescentas seixanta lliuras nou sous y onse diners lo entrego los vales seguents.
Primo: Un vale de Joseph Garriga y Pi llibreter de esta ciutat de cent seixanta lliuras un sou, pagadora ab tres iguals pagas de sinquanta tres lliuras set sous cada una, la primera a tres de Nohembre proxim vinent; la segona a tres Maig; y la ultima a tres de Nohembre del any proxim vinent de mil setcents setanta.
Item: Altre vale firmat per dit Joseph Garriga de vint y una lliuras, que son plasso caugué als vint y hu Mars proxim passat.
Item: Altre vale a Paco Campins impresor de esta ciutat de vuytanta sis lliuras vuyt sous y onse diners, pagadoras als onse Agost proxim vinent.
Item: Altre vale de Agustí Ubach llibreter de la seu de Urgell de divuyt lliuras, que son plasso caugut als tretse de Mars proxim passat.
Item: Una carta de odrte y compte de Manuel Buedo llibreter de la ciutat de Tortosa de Setanta sinch lliuras, pagadoras luego, y las trestants doscentas trenta nou lliuras deu sous, y un diner dins lo termini de dos anys proxims del dia present en avant. Compradors, so es, cent dinou lliuras quinse sous, y sis diners cada any. Y en lo cas que dit Francisco Pujol no cobrasse dits debitoris meus las referidas trescentas seixanta lliuras nou sous y onse diners, o part de ellas, tot lo que li faltará a cobrar, lo pagaré ab cent lliuras quiscun anu, passats los dos primers anys dalt referits. Tot lo que prometo attendrer, y cumplir, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de danys, y gastos. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles habuts, y per haver. Renunciant a qualsevols lleys o dret, de mon favor. Y per pacte a mon propri for. Sotmetentnme al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de la ciutat de Gerona, y de altre qualsevol superior y tribunal secular tant solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de las curias de dit Señor Corregidors, o de altre qualsevol superior secular com se ha dit. Per la qual ne obligo ma persona, y bens predits mobles e immobles, presents y veniders. Ab la constitució de procutador, a tots los notaris y escrivans jurats de ditas curias presents, y veniders per firmar la dita escriptura de ters ab la obligacions sobre referidas per firmari fora de mon corregiment llargament. E present jo dit Francisco Pujol accepto lo present debitori y confesso rebrer los dits vales, carta de ordre y compta sobre referit. En presencia del notari y testimonis avall escrits. En testimoni del que firmam los dos la present escriptura de la que se ha de pendrer la rahó en los officis de hipotheca de la present ciutat dins lo termini de sis días y del de Gerona dins un mes proxims, que en altra manera no fará fe per las rahons expressadas en la Real Pragmatica Sanció) en la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents seixamta y nou. Essent presents per testimonis Christofol Ferrerass procutador Fiscal del Tribunal Real ordinari de la present ciutat y Gaspar Sala y Soler escrivent en dita habitants.
Joseph Bró, Francisco Pujol y Pujol, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari que fas fe coneixer a dits contrahents.