Saga Bacardí
55309
ESCRITURA DE PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MAS PUJOL, POR NISSÓ DE LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Francisco Nissó pagés de la Parroquia y terme de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona. De ma espontanea voluntat firmo apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol y Pujol, Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, present, de doscentas dinou lliuras catorce sous moneda barcelonesa. Que son per semblants que he gastat y pagat desde lo any mil setcents seixanta y hu fons al mil setcents seixanta y sis, per rahó de diferents jornals que se han empleat en terreno de la casa y heretat que dit Dnt. Dr. Llorens Pujol te, y poseheix en dit terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, a fi de posar en cutiu moltas oliveras fer alguns margens de paret, sembrar margenadas, y per los jornals de fer una nova carretera de llargaria mil vuytanta canas en la muntanya del Bosch de tall pera pujar en la sita montanya los carros per carregar los costals de tota la trau que confina ab la heretat de Francesch Riera llargament individuat en los comptes seguents..
Compte de lo que se ha gastat en lo any mil setcents seixanta y hu per rahó de diferents jornals, que se han empleat en terreno de la casa y heretat que dit Rnt. Dr. Llorens Pujol posseheix en lo terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló a fi de posar en cultiu moltas oliveras, fer algunas margens de paret y sembrar mangenadas, es lo seguent.
Primo: En concideració de haver his un gran marge de amplaria, y llargaria en mitg del camp de la hera y rompuda y lo camp del Llorer que mira al aspart de la Rectoria de Cervelló a fi de posar un cultiu moltas oliveras y veminar dita margenada, es estat precis de fer un margen de paret seca que de cent quaranta quatre canas de llargaria y se ha cabat tot lo marge que te de amplaria sis canas y se han empleat per fer lo dit marge, y romprer la terre per ferla de cultiu cent vint jornals, que a rahó de set sous importa……………………………………..42Ll.
Item: En lo peu del dit margte de paret seca se ha fet una nova rasa per llevar las aytuas cel camp del Llorer y se han empleat deu jornals que a rahó de set sous lo jornal importa………………………………………………………………………….……………3Ll 10S.
Item: En la Feyxa Llarga, que es que va al hort, a fi de posar en cultiu moltas oliveras y sembrar lo marge, que te vuytanta canas de llargaria a paret seca, y sis canas de amplaria que te las referidas vuytanta canas de llargaria, y se han empleat seixanta jornals, que a rahó de set sous lo jornal importa………………………………………………………..…………..21Ll.
Item: Al cap devall del camp de la hera que antiguament estaba edificada la casa del “Mas Sitjar”, se ha construhit un marge de paret seca, que te de circol trenta dos canas y se ha posat en cultiu setse canas de llargaria de terra herma, y dotse canas de amplaria, y se han empeat seixanta jornals que a rahó de set sous lo ornal importa……………………..…….21Ll.
Item: En lo camp de devant del pou se ha fet un nou marge de paret seca de tinguda sinquanta quatre canas y se han empeat trenta jonransl que a rahó de set sous lo jornal importa……………………………………………………………………………………..10Ll 10S.
Item: Per arrabassar totas las matas adrabaras y terra de dalt del referit marge, que te de amplaria catorce canas se han empleat vint y quatre jornals, que a set sous lo jornal importa………………………………………………………………………………………8Ll 8S.
Item: En lo any mil setcents seixanta y hu, per resguart de las ayguas que baxan de la viña dita sobre lo hort a fi de salvar los seembrats, y terra del camp del pecton de dita vinya, y resguardar las mateixas ayguas que no vaguian al hort se ha construhit una rassa,q ue te de llargaria vuytanta canas y se han esmersat sexanta jornals, que a rahó de set sous son……………………………………………………………………………………….…21Ll 1S.
Item: Per la construcción de un marge, de pedra seca per engrandir lo referit camp que te de llargaria sis canas, y se ha añadit de terra sis canas y se han empleat dotse jornals que a set sous lo jornal importa……………………………………………………………..……..4Ll 4S.
Item: Per seixanta plansons de oliveras de Olesa que a rahó de set sous y sis diners quiscun importa………………………………………………………………………….………..22Ll 10S.
Item: Per quatre jornals de home, a rahó de set sous y sis diners lo jornal, y sis journals de burro, a rahó de sinch sous lo jornal importan junts………………….……..………3Ll.
Item: Per fer los clots per plantar las sobre ditas oliveras, per los quals se han empleat dotse jornals a rahó de set sous lo jornal, suman…………………………………………...4Ll 4S.
Item: Per quatre jornals, a rahó de set sous quiscun, que se han empleat per fer los clots, y plantar trenta ametllers………………………………………………………………….4Ll 8S.

162Ll 14S.

Compte dels jornals de han empleat en los anys mil setcents seixanta sis, y mil setcents seixanta nou en la nova carretera, de llargaria mil vuytanta canas en la montanya del Bosch de Ball pera pujar en dita montanya, los carros per carregar los costals de tota la frau, que confina ab la heretat de Francesch Riera, y es lo seguent.
Primo: En lo any mil setcents seixanta y sis, dotse jornals a rahó set sous y sis diners quiscun son………………………………………………….……4Ll 10S.
Item: A Josep Tamborini quatre jornals…….…..1Ll 10S.
Item: A Joseph Mollas un jornal……….….…………7S 6D.
Item: A Climent Pi un jornal………………..………..7S 6D.
Item: A Nicolau y Felix Tres, gerns. tres jornals.1Ll 2S 6D.
Item: A Francisco Rovira quatre jornals………3Ll.
Item: A Jacintho Rovira quatre jornals………..1Ll 10S…………………….12Ll 7S.
Item: En la segona semmana, a Jacintho Rovira sis journals……………………………………………….2Ll 5S.
Item: A Joseph Tamborino sis journals.……….2Ll 5S.
Item: A Joseph Millas un jornal……….…………..7S 6D.
Item: A Nicolau y Felix Tres, tres jornals…….1Ll 2S 6D
Item: A Francisco Nissó tres jornals…….……..1Ll 2S 6D.
Item: En la tercera semana a Joseph Tamborini sinch jornals………………………………………………...1Ll 17S 6D.
Item: A Joseph Mollas quatre journals…………1Ll 10S.
Item: A Nicolau y Felix Tres, set journals.…….2Ll 12S 6D.
Item: A Climent Pi sinch journals….…………..1Ll 17S 6D.
Item: A Jacintho Rovira sinch journals…….….1Ll 17S 6D.
Item: A Miquel Pau Boada deu journals………3Ll 15S.
Item: A Francisco Nissó y Pera deu journal..….3Ll 15S…………………………17Ll 5S.
Item: a Joseph Tamborino sis journals….……..2Ll 5S.
Item: A Jacintho Rovira sis journals….………..2Ll 5S.
Item: A Nicolau y Felix Tres dotse journals.…..4Ll 10S.
Item: A Miquel y Pau Boada gerns, dotse journals……………………..…………………………..4Ll 10S.
Item: A Joan Castells sis journals……………..…2Ll 5S.
Item: A Francisco Nissó y Pere dotse journals...4Ll 13S………………………..20Ll 15S.

57Ll 6S.

SUMA TOTAL……………219Ll 14S.

Lo modo de la paga de ditas doscentas dinou lliuas catorce sous moneda barcelonesa es que aquellas confesso haver rebut en diners comptant realment y de fet, a mas voluntats en ocasió que se feya dita feyna, y ab diferents partits. Y aixis renunciant a la excepció del dret firmo la present apoca en la ciutat de Barcelona als vint, y vuyt días del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents seixanta nou. Essent presents per testimonis Miquel Valldejulí y Mallachs jove candaler de cera, y Francesch Pi y Mallachs jove comerciant, ciutadans de Barcelona, per dit Francisco Nissó que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat dit ditas consentiment Miquel Valldejulí y Mallachs.
En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari que fas fe conexer a dit contrahent que per ell que ha expressat no saber de escriurer ha firmat en sa presencia de sa voluntat, y concentiment lo mencionat Miquel Valldejulí, y Mallachs altre de dits testimonis.