Saga Bacardí
55316
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO DE CENSO EN CERVELLÓ, HACIA FERRÉS, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu. Sie a tots notori. Que lo Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech, de la present ciutat de Barcelona. De grat y certa siencia mia, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols sien, establesch y en emphiteusim dono, y condedesch a Pere Ferrés pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona, present y avall acceptant, y als seus qui ell voldrá, com sie de sa condició, durant los seps en la infra porció de terra plantadors, y no mes, vulgarment dit a rabassa morta, tota aquella porció de terra part herma, y part Bosch, contenint en si una mojada, y quaranta dos quaranta vuytens, que es part, y de pertinencias de la pessa anomenada “La Partida de Fluviá”, situada en la mateixa Parroquia de Cervelló propria de mi dit estabilient. La qual pessa de terra se té per aquells Senyors, que llegitimament constia a aquells censos acostumats, que pagaré jo dit estabilient sens dany, ni gastos del expresat Ferrés. Y termina la dita porció de terra ab lo present establerta a solixent ab la porció per mi lo mateix die present establerta a Jaume Casanellas; a mitgdie, y ponent ab lo Mas Riera, propri de Francesch Riera; y a tremuntana part ab terras del Mas Pujol, y part ab la porció també per mi lo die present establerta a Narcis Casas tots pagesos de dita Parroquia de Cervelló. Lo present emperó establiment fas aixi com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes seguents.
Primo: Ab acte, que lo dit Pere Farrés dega millorar las ditas cosas, y no deteriorarlas. Y que per lo cens y milloras en aquellas fahedoras dega fer, y prestar a mi dit estabilient, y als meus tots anys dirant la dita rabassa sinch lliuras dotse sous, y sis en lo die dotse del mes de Desembre, comensant a fer la primera paga lo die dotse de Desembre prop vinent, y del corrent any mil setcents setanta.
Item: Ab pacte, que jo dit estabilient me retinch, y reservo la facultat de poder fer pasturar lo meu bestier propri totas las herbas, que en dita porció de terra establerta se criaran sempre que me apareixerá, be que no puga entrar dit bestiari a pasturarlas en ninguna ocasió fons despres de tres días de haver plogut.
Item: Que no puga dit adquisidor firmar ninguna rasa de la pessa de terra ab lo present establerta a las altres terras mias, que allí me quedan.
Item: Que puga dit adquisidor fer los colgats y capficats sempre que li convinga per la major conservació de dita vinya.
Item: Deurá dit adquisidor, a mes del cens sobredit pagar lo Real Catastro corresponent a la dita porció establerta, y las demes imposicions Reals.
Y ultimament ab pacte, que si fos lo cas que dit Pere Ferrés, o los seus per espay de quatre anys continuos dexasen de pagar, y correspondrerme a mi, o als meus lo expressat cens de sinch lliuras dotse sous, y sis ab lo present imposat, tinga jo dit estabilient, y los meus la facultat absoluta de empossessionarme de nou de la porció de terra ab lo present establerta, havent sols de tonificar al dit adquisidor las milloras, que constará haverhi fet. En y sobre la qual porció de terra, no puga dit adquisidor, ni los seus proclamar, ni regoneixer altre Senyor, si sols a mi it estabilient, y als demes Senyors sobre explicats, per qui ditas cosas se tenen. Empero los sie licit, y permes al dit adquisidor, y als seus despres de trenta días de la fadiga mia, y dels altres Senyors mencioants las sobreditas cosas vendrer, y alienar a qualsevol que sie de sa condició. Salvats emperó a mi y als meus en, y sobre las ditas cosas lo cens sobredit, y drets de firma, fadiga, y empara, y també salvats als dits Senyors los dits sos censos, y demes drets dominicals, y lo lluhisme a aquells degut, y pertanyent per rahó del present contracte. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que ab lo present confesso haver rebut, per real entrega a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del dit establiment no esser aixix convingut, y a la entrada sobredita no esser rebuda, dono y remeto ab lo present al dit adquisidor, y als seus tot lo que la dita porció de terra podría valer mes del cens, y entrada sobredits. Y prometo, que dit adquisidor, y los seus hi farán, ferlos valer, y tenir, y estarlosne de ferma, y legal evicció sempre, y en tot cas pensat, o no pensat, de dret, o de fet de qualsevol manera esdevinga, y de restitució, y esmena de tots danys, y gastos, que forsan esdevinga patirne, y suportarne. Per lo que obligo al dit Pere Ferrés, y als seus tots, y sengles bens y drets meus mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol dret y lley, qye sie de mon favor. Y lo dit Pere Ferrés present acceptant establiment, ab los pavtes, y condicions, cens, entrada, modo y forma sobredits, a que expressament consent. De son grat y certa siencia convé, y en bona fe promet al dit rnt. Dr. Llorens Pujol, y als seus los sobredits pactes atendrer y cumplir, y lo dit cens de pensió sinch lliuras dotse sous, y sis ferli, y prestarli a ell, y als seus quiscun any durant dita rabassa en lo dit dotse de Desembre, primer vinent, y del corrent any mil setcents setanta, y aixi apres en los demes anys en semblant die, y altrement cumplirá y observará los demes pactes sobre imposats, y tot lo que vinga a son carrech sens dilació, ni escusa alguna, ab lo salari de procurador acostumat, e ab restitució, y esmena de totas missions, y despesas estipuladas segons estil. Per atendrer y cumplir las quals cosas ne especialmente obliga, e hipoteca la mateixa porció de terra a ell desobre establerta, y tot lo dret emphiteutich, y útil domini a ell en aquella pertanyent. Y generalment sens prejudici de la dita especial hipoteca ans be anyadint a aquella ne obliga tot, y sengles bens y drets seus mobles, e immobles haguts y per haver; renunciant quant en assó a la lley que diu; Que primer se hage de pasar per la cosa especialmente obligada, que no per la general. Y a altre, que disposa que quant lo acreedor de la especial hipotheca pot satusferse, no pose las mans a altras. Y expressament y per pacte renuncia a son propri for, submetentse a si, y sos tribunals, y de altre qualsevol jutge, y superior eclesiastich y secular, (com queda dit, obligant) fent y firmant escriptura de ters sots pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, y de altre qualsevol jutge, y superior eclesiastich y secular, com queda dit, obligant persó, la sua persona y tots y sengles bens y drets seus sobredits, mobles e immobles haguts, y per haver, ab la soluta constitució de procurador per se lo die present feriat del Sant Diumenge. Y per major firmesa prometem, y juram, esto es a dit Dr. Llorens Pujol en forma sacerdotal en nostras animas, que las ditas cosas tindrém per fermas y agradables, y que a ellas no contravindrem en temps algún, com y també, que lo present cntracte no havem fet en frau dels Senyors alodials de dita terra, ni de sos drets. En testimoni de lo qua se forma la present escriptura en esta ciutat de Barcelona vuy que contam als divuyt días del mes de Mars del any de la Nativitat del Senyor de mil setcents setanta. Essent presents per testimonis Joseph Vilamala y Cassani escrivent resident en dita ciutat de Barcelona, qui ha aformat coneixerme, y Narcis Casas pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona.
Dr. Llorens Pujol y Pujol Pbre. Per dit Pere Ferrés que diu no sap escriurer, de sa voluntat firmo jo Joseph Vilamala y Cassani testimoni, Apud me Josephum Antonium Cassani notarium publicum de numero Barchinonae, qui fidem praebeo dictu Rndum, stabiliente esse a me cognitum, manuque sua propria subcripsise praedicta, ac pro relato acquisitore dicti Vilamala teste subscripsise, dictasque partes plenarie esse a me dicto notariu certioratas, quatenus de presenta scriptura debita habenda est ratio in offtio hypotecaru hujus civitatis intra sex ies próximos, pro efectibus, et causis in Regia Pragmatica de Santione praevenis.