Saga Bacardí
55340
ESCRITURA DE PAGO POR PLANTACION DE VIDES EN EL MAS PUJOL, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori com Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona en esta ciutat trobat. De sa espontanea voluntat firma apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a lahica y privada persona present, de la quantitat de cent noranta dos lliuras onse sous y tres diners moneda barcelonesa y son per lo import de la plantada de vinya feta avall obert de tres palms de fondo, en la heretat que dit Dr. Llorens Pujol posseheix en dit terme de Sant Esteve de Cervelló com es llargament apar en lo compte del tenor seguent.
Compte del que jo Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona he pagat y pastat per fer la plantada de vinya en la heretat que dit Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de Barcelona posseheix en dit terme de Cervelló desde lo any mil setcents seixanta nou fins lo die present.
Primo: A nou Desembre mil setcents seixanta nou per lo import de sinchcents fugots per tiras de valls a rahó de una lluira deu sous lo cen set lliuras deu sous………………………7Ll 10S.
Item: Dit dia he pagat a Climent Pi per sis Pals a rahó de set sous y sis diners lo jornal dos lliuras sinch sous………………………………………………………………………………2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a Joan Llopis per vuit jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal tres lliuras………………………………………………………………………………………3Ll.
Item: Dit dia per trenta jornals empleat per mi y dos mossos meus, a rahó de set sous y sis diners lo jornal, onse lliuras sinch sous…………………………………………………..11Ll 5S.
Item: A trenta hu Desembre de dit anu he pagat a Joseph Tamborino per sis jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, dos lliuras sinch sous……………………………………..2Ll 5S.
Item: Dit dia per sis jornals per mi empleats a rahó de set sous y sis diners quiscun, dos lliuras sinch sous……………………………………………………………………………………..2Ll 5S.
Item: A vint Janer mil setcents setanta per sis jornals per mi empleats a rahó de set sous y sis diners quiscun dos lliuras sinch sous………………………………………………….…..2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a dos mossos per dotse jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun quatre lliuras deu sous……………………………………………………………………....4Ll 10S.
Item: Dit dia he pagat a dos mossos de la Llacuna y dos mossos de Andorra pe4r vint y quatre jornals, a rahó de set sous y sis diners, nou lliuras…………………………………..….9Ll.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau y Feliu Tres per deu jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, tres lliuras quinse sous……………………………………………………………3Ll 15S.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per sinch jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, dos lliuras un sou y tres diners………………………………………………….2Ll 1S 3D.
Item: A quinse Febrer de dit any per deu jornals per mi y un mosso meu empleats a rahó de set sous y sis diners quiscun, tres lliuras quinse sous………………………………………3Ll 15S.
Item: Dit dia he pagat a quatre mossos de la Llacuna, y dos de Sallent per vint jornals a rahò de set sous y sis diners quiscun, set lliuras deu sous…………………………………..7Ll 10S.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per quatre jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun una lliura deu sous……………………………………………………………….1Ll 10S.
Item: A dotse Fabrer de dit any per dotse jornals per mi y un mosso meus empleats a set sous y sis diners lo jornal, quatre lliuras deu sous………………………………….…………….4Ll 10S.
Item: Dit dia he pagat a quatre mossos de la Llacuna per vint y quatre jornals per ells empleats a rahó de set sous y sis diners quiscun nou lliuras……………………………………….9Ll.
Item: Dit dia he pagat a Felix Tres per quatre jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, una lliura deu sous……………………………………………………………………………1Ll 10S.
Item: A tres Mars de dit any per onse jornals per mi y un mosso meu empleats a set sous y sis diners quiscun, quatre lliuras dos sous y sis diners……………………………………..4Ll 2S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Felix Tres per sinch jornals y mitg a set sous y sis diners quiscun, dos lliuras un sou y tres diners………………………………………………………………….2Ll 3S.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per sis jornals y mitg a set sous y sis diners quiscun, dos lliuras un sou y tres diners………………………………………………….2Ll 1S 3D.
Item: A onse Mars de dit any per dotse jornals a mi y un mosso meu empleats en cavar la viña a rahó de set sous y sis diners quiscun quatre lliuras deu sous……………………….4Ll 10S.
Item: A dit dia he pagat a Felix y Nicolau Tres per dotse jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun quatre lliuras deu sous……………………………………………………………4Ll 10S.
Item: A dit dia ha pagat a un mosso de Sallent per sis jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, dos lliuras sinch sous…………………………………………………………….2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per sis jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun dos lliuras sinch sous……………………………………………………………..2Ll 5S.
Item: A sis Abril de dit any per deu jornals per mi y un mosso meus empleats en fer la rasa de nou maiol ab un marge de pedra, per tenirse la rasa, y espedregtar lo maiol, a rahó de set sous y sis diners lo jornals, tres lliuras quinse sous…………………………………………..3Ll 15S.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau y Felix Tres per vuit jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, tres lliuras………………………………………………………………………….3Ll.
Item: Dit dia he pagat a Mariano Tamborino per sinch jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, una lliura disset sous y sis diners………………………………………………1Ll 7S 6D.
Item: A catorce Abril de dit any per vuit jornals per mi y un mosso meu empleats en continuar la rasa ab lo marge de pedra y espedregar lo maiol a set sous y sis diners lo jornal, tres lliuras………………………………………………………………………………………….3Ll.
Item: Dit dia e pagat a Felix y Nicolau Tres per nou jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun tres lliuras set sous y sis diners…………………………………………………3Ll 7S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Mariano y Joseph Tamborino per nou jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, tres lliuras set sous y sis diners………………………………………..3Ll 7S 6D.
Item: A vint y sis Maig de dit any per sis jornals per mi y un mosso meu empleats en esmegencar lo maiol a set sous y sis diners quiscun dos lliuras sinch sous………..2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a Francisco Amat per tres jornals a set sous y sis diners quiscun, una lliura dos sous y sis diners………………………………………………………………..1Ll 2S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau y Felix Tres per sinch jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, una lliura disset sous y sis diners…………………………………………….1Ll 17S 6D.
Item: A vuit Juliol mil setcents setanta per nou jornals per mi empleats en escanotar dita vinya a set sous y sis diners lo jornal tres lliuras set sous y sis diners……………………3Ll 7S 6D.
Item: A dinou Janer mil setcents setanta y hu per sis jornals per mi y un mosso meu empleats en fer colgats al expressat Maiol a set sous y sis diners quiscun, dos lliuras sinch sous………………………………………………………………………………………….2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat al mosso den Pochs per tres jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun una lliura dos sous y sis diners……………………………………………….1Ll 2S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Francisco Ametllé per tres jornals a set sous y sis diners quiscun, una lliura dos sous y sis diners…………………………………………………………1Ll 2S 6D.
Item: Dit dia per disset jornals empleats en cabar lo maiol del plá a vuit sous quiscun quatre lliuras setsa sous………………………………………………………………………….4Ll 16S.
Item: Al primer Juny de dit any per vint jornals de diferents donas que se han empleat en traurer los pompos y escarbats que deterioraban los sarments, y expurgar lo maiol a quatre sous lo jornal quatre lliures…………………………………………………………….4LL.
Item: A set Juny de dit any per vint y tres jornals se han empleat en esmagencar lo maiol a rahó de vuit sous lo jornal, nou liuras quatre sous……………………………………….9Ll 4S.
Item: A vint y dos Desembre de dit any per fer una rasa gran ab son marge de pedras per girar las aiguas de la montaña del trillos a fi de mardocar la vinya plantada de sota lo camí milinant que va de la casa gran al Mas Pujol, y per portar la vinya que se plantará desde dit camí u a encontrar dita montaña de Trullols se han empleat disset jornals, que a rahó de set sous y sis diners quiscu importan sis lliuras set sous y sis diners…………………………………..6Ll 7S 6D.
Item: A set de dit mes y any per plantar mil doscents seps a clavero que son al costat de la vinya anomenada del Pastó se han empleat trenta sis jornals y mitg que a rahó de set sous y sis dines quiscun, importa tretse lliuras deu sous……………………………………………13Ll 10S.
Item: A sis Janer mil setcents setanta y dos per quatre jornals per continuar a plantar dita vinya a set sous y sis diners quiscun una lliura deu sous………………………………..1Ll 10S.
Item: Dit dia he pagat a Mariano Tamborino per vuit jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun tres lliuras……………………………………………………………………………3Ll.
Item: Per dotse jornals per mi y un mosso meu empleats a set sous y sis diners quiscun quatre lliuras deu sous………………………………………………………………………………..4Ll 10S.
Item: A deu Janer de dit any per deu jornals per mi y un mosso meu empleats a set sous y sis diners quiscun tres lliuras quinse sous…………………………………………………….3Ll 15S.
Item: Dit dia he pagat a Jacintho Tres per sinch jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun una lliura disset sous y sis diners……………………………………………….1Ll 17S 6D.
Item. A vint y sis de dits he pagat a dit Jacintho per sinch jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun, una lliura disset sous y sis diners………………………………………………1Ll 17S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Magí de la Llacuna per sis jornals a rahó de set sous y sis diners dos lliuras sinch sous……………………………………………………………………………2Ll 5S.
Item: Dit dia per nou jornals per mi empleats a rahó de set sous y sis diners quiscun tres lliuras set sous y sis diners…………………………………………………………………………3Ll 7S 6D.
Item: A Mariano Tamborino per quatre jornals a set sous y sis diners quiscun una lliura deu sous……………………………………………………………………………………………1Ll 10S.

192Ll 11S 3D.

Lo modo de la paga de ditas cent noranta dos lliuras onse sous y tres diners es que aquellas dit firmant ha rebut de dit Dr. Llorens Pujol ab diners comptant a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret y lley que puga afavorir a dit firmant firma la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Janer del any mil setcents setanta y dos. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joan Bahí Dr. en drets en esta ciutat popular, y Joseph Lopez sastre ciutadá de Barcelona, y per dir lo dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firma dit Dr. Bahí altre dels testimonis.
Dr. Joan Bahý, testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.