Saga Bacardí
55344
ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DEL COLEGIO DE SANT SEVER, POR CENSO, A FAVOR DE LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com lo Rnt. Francisco Camps Pbre. com a obtentor del Benefici baix invocació de Sant Jaume. En lo Altar de la mateixa invocació de la Santa Iglesia de la ciutat de Vich instituhit, y fundat com de la collació de aquell a son favor feta, apar ab acte rebut en la curia del Vicariat Ecclesiastich de dita ciutat de Vich a tretse Abril mil setcents seixanta y set, y de la possessió per son procurador presa apar ab acte rebut en poder de Joseph Anton Estevanell notari publich firmat per rahó de Señoria lo acte de venda y absolució firmat per los Rnts. Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona a favor del Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a lahica y privada persona de sis lliuras en penció en nua percepció del cens de preu trenta lliuras que tots anys la meitat a vint y quatre Juny, y la altre meitat a vint yq uatre Desembre dit Dr. Pujol los fa, y presta per unas casas ab un portal obrint ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que dit Dr. Pujol posseheix en la present ciutat y en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, devant la Capella de Nostra Señora de la Ajuda, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda y absolució rebut en poder del notari avall escrit a divuit Noembre prop passat. Los lluhismes, pencions de censos, y altres drets deguts a dit firmant en dit nom, sempre salvis. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Abril del any de mil setcents setanta y dos. Y lo dit Rnt. Otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Joseph Sola bachiller en lleys, y Ignaci Ramon escrivent en la present ciutat de Barcelona residints.
Francisco Camps Pbre. En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.