Saga Bacardí
55351
ESCRITURA DE REVOCACIÓN DE PODERES A MOSSES, POR CAYETANA PUJOL Y NOVELL.


Sia a tots notori. Com jo Caetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol difunt adroguer, ciutadá de Barcelona. Sens emperó nota de infamia, revoco, y anullo la procura que fiu a Domongo Mosses notari real, y causidich ciutadá de Barcelona, rebuda en poder del notari avall firmat als dinou de Febrer mil setcents seixanta vuyt, y totas las facultats, y poders ab la sobredita procuta cocnedits, baix decret de mullitat. Dient, y notificant al mencionat Domingo Mosses que baix decret de nullitat, y altres penas de dret estatuhidas, de aquó al devant no usia de dita procuta, no de las facultats, y pdoers ab aquella concedits en judici, ni fora de aquell. En testimoni de las quals cosas requiresch al notari avall firmat regia lo present acte, que es seetat fet en la ciutat de Barcelona als vint y sis dies del mes de Nohembre del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta dos. Essent presents per testimonis Anton Gelabert esparter, ciutadá de Barcelona, y Jacintho Bussañ escrivent en dita ciutat habitant.
Caietana Pujol, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari que fas fe coneixer a dita contrahent.