Saga Bacardí
55357
ESCRITURA DE PAGO AL MULERO CASTELLS, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com Joan Castells pages de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá Bisbat de Barcelona en esta ciutat trobat. De sa espontanea voluntat firma apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a lahica y privada persona absent y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant, de la quantitat de trenta lliuras moneda barcelonesa y son per lo import de quinse jornals de carreta de mulas a fi y efecte de portar pedras, per la nova construcciói de una casa que dit Dr. Llorens Pujol espera fer devant lo Bosch de Tall y cerca la riera de la heretat que dit Dr. Pujol com a lahica persona te y posseheix en lo terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona. Lo modo de la paga de ditas trenta lliuras es que aquellas dit firmant ha rebut de dit Dr. Llorens Pujol ab diner comptant, a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut y a tot altre dret y lley que puga afavorir a dit firmant, firma la present apoca en esta ciutat de Barcelona als trenta un días del mes de Janer del any de mil setcents setanta y tres. Y per dir lo mateix Joan Castells (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firma un dels infrits testimonis. A lo que hi foren presents Joan Badia daguer, ciutadá de Barcelona, y Joan Torrent pagés del territorio de Barcelona.
Per dit Joan Castells firmo jo Joan Badía testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notary.