Saga Bacardí
55369
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DE HERENCIA DE CAYETANA PUJOL Y NOVELL, HACIA SUS HIJAS MARIA Y CAYETANA PUJOL Y PUJOL.


Sia notori, Com nosaltres Maria Bertran y Pujol muller de Pau Anton Bertran y Custó apothecari, y Cayetana Clará y Pujol muller de Francisco Clará argenter, ciutadans de Barcelona, ent estas cosas en presencia de voluntat y consentiment de dits nostres marits. De nostre grat y cert ciencia firman apoca al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en ella popular nostre germá present. De la quantitat de noucentas sinquata dos lliuras dinou sous moneda barcelonesa nos cedeixen, so es quatrecentas setanta sis lliuras nou sous y sis diners a quiscuna de nosaltres per la novena part que nos especta en la herencia de la Señora Cayetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol y Mora adroguer, ciutadá de Barcelona nostre mare, inseguint lo estipulat en lo acte de divisió entre los cohereus de dita nostra mare firmat en pdoer del notari avall escrit lo dia present. Lo modo de la paga de ditas noucentas sinquanta dos lliuras dinou sous barcelonesos es que estas rebem en diner comptant realment y de fet, en presencia dels notari y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas firmam la present apoca. Y nosaltres dits Pera Anton Bertran y Custó, y Francisco Clará concentimn a estas cosas per ditas nostras respective mullers fetas, com a executadas en nostra presencia de luntat y concentiment, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als trenta un días del mes de Desembre del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta set, segons emperó lo curs ordinari de mil setcents setanta sis. Essent presents per testimonis Leopoldo Pi y Mallachs, escrivent, y lo Dr. en drets Mariano Oliveras en Barcelona popular.
Francisco Clará, Pau Anton Bertran y Custó, Per ditas Maria Bertran y Caetana Clará y de sa voluntat per dir no saber de escriurer firmo Leopoldo Pi y Mallachs testimoni, En poder de mi Cayetano Olzina y Massana notari afirmo coneixer a dits otorgants havent firmat de sa ma dit Francisco Clará y Pau Anton Bertran, y que per dir no saber de escriurer ditas Maria Bertran y Caetana Clará ha firmat per ellas, y de sa voluntat lo dit Leopoldo Pi y Mallachs testimoni.