Saga Bacardí
55387
ESCRITURA DE CONCORDIA ENTRE LOS HERMANOS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori. Com per rahó de la pretenció infras entre las parts avall emcionadas se ha vingut en la concordia seguent:
Per quant la Señora Cayetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol y Mora, adroguer, ciutadá de Barcelona ab son testament que en escrit los entregá al Notari avall escrit als vint y dos de Setembre mil setcents setanta dos, y desprues de son obit fou obert y publicat als vint y quatre de Janer mil setcents setanta sis, usant de la facultat per dit marit a ella concedida ab son ultim testament que feu y ordená en poder de Joseph Cols difunt notari publich de número de Barcelona als vint y sinch de Mars mil setcents quaranta nou, que después de son obit fou publicat als disset de Juliol mil setcents sinquanta quatre, aumentá als infrits Dr. Pau Pujol Pbre. Francesch Pujol, Gabriel Pujol, Maria Bertran y Pujol, Cayetana Clará y Pujol y Magdalena Darrer y Pujol sos fills y germans del infrit Magnifich Joseph Pujol lo llegat que dit Joseph Pujol y Mora son pare los feu ab son precalendats testament, so es als mascles de tres mil lliuras, y a las famellas de tres mil lliuras y trenta pessas de vuit, fins a la quantitat de sinch mil lliuras a quiscun a mes de las ditas trenta pessas de vuit, demaneraque lo aument es de dos mil lliuras per quiscun, de las quals pugan disposar a sas liberas voluntats, sobre del qual aument per part e dit Señor Joseph Pujol se oferiren algunas dificultats de si la fafultad donada per dit son pare a dita sa muller, mare sua podía entendrerse bastant per un aument tant considerable majorment suposantse pagats dits sos germans de tots los drets a ells espectant en los bens de dits sos pares ab lo llegat que los feu dit Joseph Pujol y Mora. Al que per la mateixos germans Pujol se exposava que la facultat era absouta, y sens limitació, y per tant que devia pagarsels lo aument fet per dita Señora sa mare, ab son precalendat testament. Pero desitjant los mateixos germans terminar ditas pretencions amistorament, y ab la armonía que correspon a personas tant conjuntas determinaren otorgar los corresponents poders als infrits Señors peraque componguessen ditas pretencions en lo modo, y forma que be los aparegués. Per tant lo Magnifich Dr. en drets Bonaventura Vallllosera en esta ciutat popular com a procurador per estas cosas especialment constituhit per lo Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en ella popular, com de sa procura consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit als trenta un días del mes de Desembre del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta set, segons emperó lo cas ordinari de mil setcents setanta sis de una. Y lo Magnifich Dr. en drets Salvador de Amar en la present ciutad domiciliat, com a procutador per estas cosas especialmente constituhit per los Rnts. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech, Mariano Pujol Pbre. y comensal de la Iglesia Collegiata y secular de Santa Anna, Dr. Pau Pujol Pbre y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor las tres de esta ciutat, Gabriel Pujol corredor de cambis, Francisco Pujol adroguer, Maria Bertran y Pujol muller de Pau Anton Bertran y Custó apothecari, Cayetano Clará y Pujol muller de Francisco Clará argenter, y Magdalena Darrer, y Pujol muller de Anton Darrer ciutadans de Barcelona, germans, com de sa procura consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als trenta un días del mateix mes de Desembre de que ab lo present fa fe de part altra, han vingut a la present tasació y concordia ab los capitols y pactes seguents.
Primerament es estas pactat, convingut, y concordat entre los mateixos Señors, que per lo que dit Dr. Salvador de Amar en dit nom ab lo subseguent capitol ab aldre y renunciará. Persó dit Dr. Bonaventura Vallllosera hage de prometrer, conforme ab thenor del present capitol, per causa, y ocasió de esta concordia, y altrament. De son grat y certa ciencia. Per dit Magnifich Señor Joseph Pujol son principal, y los seus promet als referits germans Pujol encaraque ausent, y per ells al mateix Magnifich son principal que lo expressat Señor son principal los donará, y pagará real y efectivament per tot lo corrent any la quantitat de deu mil lliuras barcelonesas, so es mil doscentas sinquanta lliuras a quiscun d ells en satisfacció y total pago del aument de dits llegats: tot lo que promet, que dit son principal cumplirá sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, dins Barcelona deu sous, y fora de ella vint sous barcelonesos, per dia, y ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos y despesas. Per lo que obliga tots los bens de dit son principal mobñes e immobñes haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley o dret de son fabor.
Item: Es estat pactat, convingut y concordat entre los mateixox Señors. Que per lo que dit Dr. Bonaventura Vallllosera en dit nom ab lo antecedent capitol ha promes pagar dit son principal. Perso hage dit Dr. Salvador de Amar de ab son dret, y renunciar conforme ab thenor del present capitol per causa, y ocasió de esta concordia, y altrament. De son grat y certa ciencia. Per dits sos principals y los seus respective hereus y successors, absol, diffineix, renuncia, y remet a dit Magnifich Joseph Pujol encaraque ausent, y per ell al referit Matnifich Dr. Bonaventura Vallllosera son principal la major quantitat que dits sos principals y quiscun de ells podría demanar, y pretendrer per rahó de dit aument de llegat de la quantitat que ab lo ancecedent capitol respective dels ha promet satisfer, y tots los drets y accions que pera conseguir la mateixa competeixan, y phgan competir a dits sos principals, imposant a estos sobre aquells silensi, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes ab sol empero estipulació roborat en ma, y poder del notari avall escrit, cancellant, y anullant ab lo present en quant a la quantitat absolta, y renunciada lo precalendat aument de llegat per dita Señora Cayetana Pujol fet, demanera que en temps algún no puga aprofitar, ni dañar mes avant promet que los referits sos principals tindran las sobreditas cosas per fermas y agradables y a allas no contravindran en temps ni per causa o rahó alguna. Per lo que obliga tots los bens de dits sos principals respective mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley o dret de son favor.
Y dits Señors, llohant y aprobant los sobredits capitols convenen, y prometen en dits respective noms totas las cosas en ells contengudas atendrer y cumplir cinforme en ells se declara baix las mateixas obligacions renuncias, clausulas en aquells expressadas a que se refereixen. Y se ha de saber que de est acte se ha de haver la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis días altrament no ha de donar fe per los effectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als once días del mes de Juny del any mil setcents setanta vuit. Essent presents per testimoni lo Dr. en drets Manuel Barba y Joan carballo escrivents en esta ciutat residents.
Dr. Bonaventura Vallllosera, Dr. Salvador de Amar, En poder de mi Cayetano Olzina, y Massana notari qui afirma coneixer a dits otorgants, que han firmat de sas mans.