Saga Bacardí
55394
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE JOAN PUJOL Y SIÓ.


En nom de Deu,Amen. Jo Joan Pujol y Sió droguer, y Familiar del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona, fill legitim, y natural de Joan Pujol també droguer, ciutadá de dita ciutat, y de Maria Theresa Pujol y Sió, conjuges. Estan detingut en lo llit de malaltia corporal, de la qual temo morir. Emperó per la gracia de Deu ab mon bon enteniment, entera memoria, y cla parlar, lo present meu fas testament, y ultima voluntat mia.
Nomeno en marmessors, y de ell executors a Maria Francisca Pujol y Casanovas muller mia al Dr. Joan Pujol y Casanovas mon fill, a Maria Felipa Pujol y Bruguera ma nora, al Rnt. Dr. Domingo Pujol Pbre. En la Parroquial Iglesia de Sant Jaume Apostol de esta ciutat beneficiat mon cusí, y a Eularia Casanovas viuda de Anton Casanovas ciutadá de la mateixa ciutat ma sogra, als quals, y a la major part de ells dono ple poder de cumplir esta ma testamentaria disposició conforme trobaran ordenat.
Primerament vull, que tots mos deutes siam pagats, y las injurias restituhidas breu, simple y sumariament sents estrepit de judici, la veritat del fet considerada.
Elegesch la sepultura en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat ab la solemnitat que se feu per dit difunt Joan Pujol mon pare.
Vull, que encontinent mon obit seguit, o lo mes prest sia possible per repós de la mia anima, y demes de ma obligació, sian celegradas siscentas missas resadas de caritat set sous, y sis diners quiscuna en Altars privilegiats. A saber, sinquanta en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar; sinquanta en la Iglesia del Convent de Santa Catharina Martir orde de predicadors; sinquanta en la del Convent de P.P. Trinitaris Calsats, y en lo Altar de Nostra Señora del Remey, totas de la present ciutat, y las restants quatrecentas sinquanta a disposició de mos marmessors.
Dexo a Maria Eularia Pujol y Casanovas donsella ma filla en paga de sa legitima paterna, suplement de esta, part de creix, y demes drets, puga pretenrer en mos bens per qualsevols rahons la quantitat de quatre mil lliuras moneda barcelonesa, a saber tres mil lliuras ab diner efectiu, y las restants mil lliuras per calexeras, vestits, y adornos: Qual llegat fas a dita Maria Eularia, ab pacte, que si morirá quant que quant ab fills, un o molts legitims, y naturals, y de legitim, y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga de totas las referidas cosas donadas liberament disposar. Si emperó morirá sens tals fills puga solament disposar de la quantitat de mil y sinch centas lliuras, calaxera, robas, y vestits en lo modo que aleshores existiran tornen, y pervenir degan a mon hereu avall escrit si viurá, y si no viurá a son successor.
Deixo al Hospital General de Santa Creu de la present ciutat vint y sinch lliuras moneda barcelonesa, al de Sant Llatser, al dels Infants Orfans y al de Nostra Señora de Misericordia sinch lliuras a quiscun dels tres, y al Baci de Pobres Vergonyants de dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar quinse lliuras de dita moneda, tots per una vegada solament per subvenció de sas respective urfencias.
Dexo a Narcis Vila jove droguer habitant en ma casa, a mes del salari, que lo dia de mon obit li estiga devent la quantitat de quinse lliuras per una sola vegada a sas liberas voluntats.
Dexo a quiscuna de las criadas que lo dia de mon obit estaran en ma casa, a mes de son respectiu salari sinch lliuras per una vegada solament a sas voluntats.
Vull, que la mia usufructuaria avll escrita durant son us de fruit, y finit est mon hereu dega respective mantenir en sa casa, y compañía del modo, que jo estich obligat a Maria Theresa Planas donsella major de edat ma padrina. Y per lo cas que lo un, o altre no solguessen cohavitar en lloch de las noranta lliuras, que jo dech donarli en cas de separasió li entregue quiscun any per mitjas anyadas anticipadas, tant quant naturalment viurá la quantitat de cent lliuras, de las que puga dita ma padrina librement disposar.
Item: No obstant lo us de fruit tinch dexat a dita Maria Francisca Pujol y Casanovas ma muller ab los capitols matrimonials entre los nomenats Dr. Joan Pujol y Casanovas mon fill, y Maria Felipa Pujol y Bruguera rebut en poder de Flelix Camplloch, y de Joseph Anton Mallachs notaris publichs de número de Barcelona, junts estipulants, y assolas clohents als quinse Febrer de mil setcents setanta y tres. Dexo del reliquo de mos bens, y especialment de las deu mil lliuras de la predita moneda ab lo heretament en dits capitols matrimonials reservat, señora majora, poderosa, y usufructuaria de la referida Maria Francisca ma muller tant quant naturalment viurá y mon cognom conservará, ab los mateixos gravamens y condicions estipulats en los citats capitols matrimonials, volent, que per lo cas de morir dita Maria Francisca viuda de mi, puga disposar, y a sas liberas voluntats fer sobre mos bens, a mes de son dot, y demes credits, que en aquells li competescan de la quantitat de mil y sinch centas lliuras de la predita moneda. Declarant expresament, que lo referit us de fruit, vull, que no sols comprenga la llibertat de gosar, y fruir de tots mos bens a arbitre de bon varo, sens haver de prestar caució alguna, a que de dret pogues ser compellida, per quant de ella la absolch, si sols ab la obligació de haver de alimentar a las referidas ma filla y padrina provehidas de tots los aliments a la humana vida necessaris, y en quant a dita ma padrina del modo, que sobre tinch disposat. Sino també tots los avansos, que del mateix usdefruit resultarán, de tot lo que puga dita ma muller librement disposar. En lo cas emperó, que la expressada Maria Francisca ma muller convolás a altras nupcias, cesse immediatament lo tal usdefruit, y a la propietat d emon hereu avall escrit quedia aplicat y consolidat, en lo qua cas solament li dexo, y llego a mes de son dot, y demes drets y credits, que li competescan en mos bens la quantitat de mil lliuras de la predita moneda per una sola vegada, pagadoras lo dia que contraurá altre matrimoni a sas voluntats.
Tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, presents y veniders, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, qualsevols sian, y en qualsevol genero, y especie consistescan, que me pertanyen, y espectaran en qualsevol part, y per qualsevols rahons (finit lo us de fruit per mi dexat a dita Maria Francisca ma muller) Deix y atorch, y a mi hereu universal instituesch al referit Dr. Joan Pujol y Casanovas mon fill, si aleshores viurá, y a mi hereu esser voldrá, emperó si dit mon fill aleshores no viurá, o viurá mes a mi hereu no será perque no voldrá, o no podrá, o a mi hereu será, emperó morirá sens fills, un o molts legitims, y naturals, y de legitim, y carnal matrimoni procreats en dits casos, y qualsevol de aquells a dit Dr. Joan Substituesch, y a mi hereva universal instituesch a dita Maria Eularia Pujol y Casanovas donsella ma filla, la qual puga de tots mos bens librement disposar.
Nomeno en curadors de la referida Maria Eularia Pujol y Casanovas donsella ma filla, als sobredits Señors mos marmessors, los quals la persona, y bens de dita ma filla regescan, governen, y administren y en bonas practicas, y costums eduquen con de ells plenament confio, donantlos per est efecte tot lo poder necessari.
Revoco ab lo present qualsevols altres testaments, y especies de ultima voluntat per mi fins lo dia de vuy, fets y en especial lo que ordení en poder de Joan Costa, y Aparici notari publich real collegiat de número de Barcelona dia, y any allí expressats, encara que en aquells hi hagues continuadas paraulas derogatorias de las que ab est hagues de fer menció, per quant de tots me penedesch, y vull que lo present als demes prevalga.
Aquesta es ma ultima voluntat, que vull valga per testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor en dret valer podrá, de la qual dins sis dias consecutius al de mon obit deurá pendrerse rahó en la oficina de hipotecas de esta ciutat que altrament no fará fe per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada als vint y set de Agost de mil setcents setanta y quatre, y altrament vull sian donadas las copias, que demanadas serán.
Fet y firmat fonch lo present meu testament en Barcelona als dotse dias del mes de Novembre del any del Naxament del Señor de mil setcents setanta,y nou. Señ+al de mi Joan Pujol y Sió testador predit, qui est mon testament y ultima voluntat ratifico, y confirmo.
Testimonis cridats, y per boca propria del testador pregats son Thomas Padrós estudiant en theologia moral, y Francisco Valls burgues, escrivent en dita ciutat habitants.
Per lo referit Joan Pujol y Sió, qui per la gravetat de sa malaltia ha dit no poder escriurer, de sa voluntat firma Francisco Valles testimoni.
En poder de mi Joseph Vilamala y Cassani notari, que certifico conexer a dit Joan Pujol y Sió que está apte per testar, y que respecte que per la gravetat de sa malaltia no pot escriurer ha firmat per ell lo nomenat Francisco Valles altre dels testimonis.