Saga Bacardí
55402
ESCRITURA DE ACLARACIÓN DE PERTENENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPUESTOS DE FINCA COMPRADA A LOS CAMPDERROS, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com nosaltres Lluis Galí y Reyt hortolá de las hortas de Sant Antoni de la present ciutat, y Joseph Moré pagés del territorio de Barcelona, experts ---savadors elegits y convocats a saber, Jo dit Galí per Joseph Sala Clergue en Barcelona residint, obtentor del benefici baix Invocació de Sant Gregori y Sant Genis fundat en los claustros de la Santa Iglesia de Barcelona, y jo dit Olive per part del Magnifich Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. Attenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als dinou Noembre mil setcents setanta nou, Marianna Campderros viuda de Pau Campderros veler, ciutadá de Barcelona, y Francisco Campderros y Arderiu, veneren a dit Pujol y Pujol tota aquella pessa de terra de tinguda quatre, o sinch quartas poch mes o menos, que digueren estar situada en lo terme de la Parroquia de Santa Eularia de Provensana alias del Hospitalet Bisbat de Barcelona en lo lloch vulgarment dit la “Torra Granera”, o “Coll Blanch”. La qual pessa degueren tenirse per lo obtentor de dit benefici, y baix son domini y alou a cens de tretse sous y sis diners barcelonesos, tots anys pagadors lo dia de Nostra Señora del mes de Agost. Y respecte de que en lo temps de firmarse lo dit acte per rahó de señoria per lo expressat obtentor demaná est se li pagás lo lluisme a ell degut a rahó de ters respecte de trovarse fora del territorio de la present ciutat ahont ja no gosa del privilegi contengut en la sentencia arbitral que tracta de lluismes, que se deuen de las fincas, y proprietats situadas en la present ciutat, y son territorio, juntdant sa pretenció no sols en lo sobre calendat acte de venda si també en altre venda, que de la mateixa pesa de terra feu Joseph Corts pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá Bisbat y territorio de Barcelona a favor de Pau Camderros revenedor ciutadá de Barcelona, avi y sogre de dits mare y fill Campderros, y Arderiu, ab acte rebut en pdoer de Sever Pujol notari de Barcelona als sis Janer mil setcents vint y sis, y també en diferents confessions antiguas de mes de doscents anys de esta part fetas ser los pocessors de la dita pessa de terra a favor de dit obtentor en tots los quals titols se troba enunciat que la referida pessa de terra se encontra situada en lo terme del Hospitalet, y per conseguent fora del territorio de Barcelona. Per par temperó de dit Pujol y Pujol se pretenia lo contrari dient que lo lluisme devia pagarse a rahó del quint respecte del que dita pessa de terra se troba situada dins lo territorio de la present ciutat. y Parroquia de Sant Barthomeu de Sans fundat en que lo catastro de dita pessa de terra, y altres allí contingudas se ha pagat sempre,y se paga al Molt Ilustre Ajuntament de la present ciutat com consta en los llibres del Catastro de la fol. 366, y que altres pessas de terra allí contiguas, y encara mes cerca del terme del Hospitalet pagant igualment lo catastro al Ilustrissim Ajuntament de la present ciutat. Y en atnció de que dits interessats hauroan volgut segur una instancia per sas pretencions per so a fi de terminarlas nos donaren facultat pera que amigablement mirassen, regoneguessen la situación de dita pessa de terra vist aquella y regonegut la divisió de termes, habem encontrat que dita pessa de terra se troba situada dins los limits del territorio de Barcelona, y Parroquia de Sans, cerca la “Torra Granera”, y cerca la Riera de Magoria trobantse encara despues de esta diferents pessas de terra a la part del terme del Hospitalet que son dins los limits de la divisió de aquell terme ab lo de la dita Parroquia de Sans sufragánea de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi y pagant esta y moltas de altres al Molt Ilustre Ajuntament de la ciutat de Barcelona lo catastro de manera que dita pesa de terra dista mes de una quart de la divisió del terme del Hospitalet. Y a fi que constia en tot temps la veritat otorgant la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta hu. Y dits otorgants (als quals jo lo infrascrit notari dono fe coneixer( ho firmá dit Lluis Galí y Reyt y dits Joseph Oliver no ho firmá per que digué no saber y per ell, y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis a lo que ho foren presents Anton Llobregat y pau Comas escrivents en Barcelona habitants.
Lluis Galí y Reyt, Per dit Joseph Oliver firmo jo Pau Comas testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.