Saga Bacardí
55412
ESCR ITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE OLIVA Y SANET, HACIA MIGUEL ALEGRE Y ROIG.


Sia a tots notori, com Francisco Oliva en Barcelona residint, com a procurador per las infras y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat per lo Magnifich Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat de Barcelona y en ella popular, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona a vinty quatre Maig mil setcents sinquanta hu, en dit nom. De sa espontanea voluntat firma apoca ab cessió a Anton Sanet porter Real ciutadá de Barcelona, y a Anna Maria Sanet conjuges absents, y lo notari avall firmat com a publica persona present, y estipulant pagant per Francisco Artigas farrer ciutadá de Barcelona en la vila de Martorell de est Bisbat vuy residint, usant de la facultat per est a dits conjuges Sanet concedida ab lo acte de venda avall caledat, y de aquellas tres mil cent trenta tres lliuras, sis sous y set diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda per dit Artigas a dits conjuges, Sanat y a sos respective successors perpetuament feta de ottas aquellas casas desde terra fins al cel ab sa botiga y orn de courer pa ab sa eixida a ellas contigua, y ab dos portals obrints ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat en lo carrer dit La Clavaguera del Pi llargament designadas, explicadas y confrontadas en lo acte de dita enda rebut en poder del notari avall firmat a vint y tres de Janer proxim passat. De la quantitat de doscentas sinquanta set lliuras catorse sous momeda barcelonesa, y son per totas pencions y prorrata discorregudas fins dit dia vint y tres Janer del cens de penció deu lliuras que ots anys en lo dia dotse de Janer dit Alegre percibeis y cobra sobre las ditas casas, de la qual quantitat, en quant a cent noranta lliuras, dit Artigas ne firma debitori a favor de dit Alegre ab altre acte rebut en poder del notari avall firmat a dinou de Juliol mil setcents setanta vuyt. Lo modo de la paga de ditas doscentas sinquanta set lliuras catorse sou es que aquellas dit firmant confessa rebrer de dits conjuges Sanat ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrit per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobre dit no sols firma en dit nom la--- sino també, salva emperó la cessió avall escrita, cancella y anulla lo dit debitori, y sas obligacions de --- en lo venider no puban aprofitar a dit Alegre ni a sos successors, ni dañar a dit Artigas, ni demes obligats en dit debitori ni a sos respective successors en quant al interes del principal de dit firmant, en quant emperó al interes de dits conjuges Senat queden dit debitori, y sas obligacions en sa mateixa forsa y vigor pe rlo efecte de la cessió avall escrita, y sens svicció alguna, cedeix dit firmant a dits conjuges Senat y a sos respective successors tots los drets y accions que competescan a dit son principal pera defensar la sobredita venda contra qualsevols acrehedors, usant de dits drets cedits en judici,y fora de ell com millor los apareixerá ab substitució de procurador com en cosa propria. Y en dit nom firma la present apoca de la qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, dins sis días del dia present en avant comptadors segons thenor de la Real Pragmatica Sanció sobre est fi publicada, en esta ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Febrer del any mil setcents vuytanta quatre. Y lo mateix otorgant, conegut de mi lo infrit notari, ho firmá de sa ma. Essent presents per testimonis Pau Comas y Joseph Anton Font escrivens en Barcelona habitants.
Francisco Oliva en dit nom, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.