Saga Bacardí
55422
ESCRITURA DE LIQUIDACIÓN DE CARGA SOBRE EL MANSO TORRENTS, HACIA FERELL, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Andreu Castel escrivent en esta ciutat residint, com a sesionari de Pau Ferell pagés d ella Parroquia de Santa Eulalia de Ronsana Bisbat de Barcelona de la infra quantitat en virtut de la apoca per aquell a mi firmada rebuda en poder de Joseph Aleix y Mariner notari publich de la vila de Granolles als vint y hu del corrent de la que lo dit notari ab sas lletras fa fee. En dit nom. De mon grat y certa ciencia confesso, y en veritat regonesch a D. Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant pagant per Miquel Buxadell y Villar comerciant ciutadá de esta ciutat, y de aquellas quatre mil vuyt centas lliuras moneda barcelonesa que son lo preu de la venda perpetua per dit Buxadell al expresat D. Joseph Pujol y als seus feta.
Primo: De tota la mitat de aquella gleva de terr part campa part herma, part boscosa, y part de regadiu de tinguda junta quaranta quarteras, y la expresada mitat de tinguda vint quarteras poch mes o menos, o alló que siga que es part, y de pertinencias de la casa, y heretat nomenada “Lo Mas Torrents”, franca en alou situada en la Parroquia de Parets.
Item: Secundoy finalment, de tot lo dret de fadiga que competia a dit Buxadell sobre los restants vint quarteras y de terra que de la dita epsa posseheix Joseph Torrents pagés de dita Parroquia de Parets en la conformitat que est lo vengué a dit Buxadell convencionalment tot mes llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als nou del corrents y en virtut de facultat ab dit acte concedida que en lo modo mencionador, y baix lo animo de la cessió expresadora me ha donat, y pagat la quantitat de cent sinquanta tres lliurs dinou sous, y nou diners moneda barcelonesa que son a cumpliment de totas las pencions y porratas fins el dia de la venda vensudas de aquell censal de preu cent vint y cinch lliuras, y lo corresponent en penció que tots anys als setse Setembre antes dit Torrents y despues lo expresat Buxadell al mencionat Torrents feian, y prestaban en virtut de venda y original creació de dit censal a favor de Pau Farell pages de dita Parroquia de Santa Eulalia de Ronsana (aquí dit actual Pau Farell ha succehit) de la qual consta ab acte rebut en poder de Miquel Palaudarias notari publich de la vila de Caldes de Monbuý als setse Setembre mil setcents vuyt. El modo de la paga de dita quantitat es que aquellas confesso haver rebut de dit D. Joseph Pujol y Pujol per medi de partida per est feta en lo deposit de la Sagristia y Capella del Collegi de Sant Sever de la Santa Cathedral Iglesia de esta ciutat als vint y sinch del corrent, qual ab lo present lloho y aprobo. Y aixi en testimoni de ditas cosas, renunciant a la excepció de la non solutae pecuniae lleis de la entrega y demes de mon favor firmo la present apoca, y sens evicció alguna cedesch tots los drets y accions a mi competents per rahó de ditas cosas al mencionat D. Joseph Pujol y Pujol a fi de que puga defensar la dita venda a son favor feta contra qualsevols personas, y altrement valerse de dits drets, y accions en judici con fora de ell com millor li convinga constituhintlo en procurador meu com en cosa propria. Y aixi otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona vuy que contam als vint y nou dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta sis. Y dit otrogant (conegut del infrit notari) ho firmá de sa ma. Essent presents per testimonis Pau Armenteras y Manuel de Chia escrivents en esta ciutat residints.
Andreu Castel, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.