Saga Bacardí
55426
ESCRITURA DE LUICIÓN DE CENSAL DE SANT SEVER, SOBRE EL MAS TORRENTS, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com nosaltres Jaume Sans, Dr. Mariano Grau, Dr. Joan Setse, y Pere Abriat los quatre Pbres. Y Beneficiats de la Santa Chatedral Iglesia de esta ciutat, y administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la mateixa Santa Iglesia elegits, y anomenats per los Rnts. Administradors y Pbres. Beneficiats de dita Santa Iglesia y Agregats a dita Capella y Collegi ab dos consells glovals per estos celebrats ab intervenció de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona, y de la administració de la mateixa Capella y collegi ab dos consells glovals per estos clebrats ab intervenció de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona, y de la administració de la mateixa Capella, y Colegi en los dias vint Juliol mil setcents vuytanta sinch, y vint Juliol prop pasast de tot lo que dit Daniel Troch ab sas certificatorias lletras, de sa propria ma signadas, y firmadas dona fee en dit nom. De nostre grat, y certa ciencia confessam, y en veritat regoneixem a D. Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant pagant per Miquel Buxadell, y Villar comerciant de dita ciutat, y de aquellas quatre mil vuytcentas lliuras barcelonesas, que son lo preu de la venda perpetua per dit Buxadell al exrpessat D. Joseph Pujol y als seus feta.
Primo: De tota la mitat de aquella gleva de terra, part campa, part boscosa, y par regadiu de tinguda junta quaranta quarteras y la expressada mitat vint quarteras poch mes, o menos, o alló que sia, que es part, y de pertinencias de la csa, y heretat nomenada mas Torrents franca en alou, situada en la Parroquia de Parets.
Item secundo y fibnalment: De tot lo dret de faadiga que competia a dit Buxadell sobre las restants vint quarteras de terra que de dita pessa o gleva posseheix Joseph Torrents pages e dita Parroquia de Parets en la conformitat que est la vengué convenicionalment al expressat Buxadell tot mes llargament designat, confrontat y explicat en lo acte de dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit als nou Agost prop pasat. Y en virtut de facultat ab dit acte concedida que per medi de sinch diferents partidas fetas en lo archiu de dita Capella, y Collegi lo dia vint y cinch de dit mes de Agost, y baix lo animo d ella cessió expresadora nos ha donat y en dit nom, y ha pagat la quantitat de mil y dos lliuras, quinse sous, y nou diners moneda barcelonesa que son a saber trescentas, cinquanta lliuras per lluició, y quitació de aquell censal de preu igual quantitat, y lo corresponent en penció que tots anys als dos Novembre per los titols avall escrits antes dit Joseph Torrents y despres dit Buxadell a nosaltres feya, y prestaban, quatrecentas quaranta tres lliuras, diset sous, y ou diners per las pencions, y porratas de dit censal discorregudas, fins al dia de la prechalendada venda feta a dit D. Joseph Pujol, deu lliuras per lluicio de igual quantitat en preu y lo corresponent en pensió restant de lluhir de aquell censal de preu doscentas lliursa, que tots anys als quinse Agost antes lo expressat Torrents, y despures dit Buxadell per los titols calendadors igualment a nosaltres feyan y prestaban, com las restants cent noranta lliuras en preu de dit censal se trogassen ja lluidas insiguint lo tenor de las concordias firmadas entre lo mateix Torrents, y sos acrehedors, y entre lo expresat Buxadell, y la major part de dits acrehedors, cent vuytanta sos lliuras, vuit sous per las pencions, y porrata per rahó de dit censal discorregudas fins lo referit dia de la mencionada venda, vint y dos lliuras deus ous per lo cumpliment de totas las pencions, y porrata que se trobaban debent per rahó de aquell censal de preu setanta lliuras que tots anys per los titols aball escrits antes lo referit Torrents, y despues lo expresat Buxadell, com a possehint la mitat de dita gleva de terra a nosaltres feyan, y prestaba. Qual censal se troba enterament lluhit en seguint lo tenor de las referidas concordias. Y nos esepctan dits tres censals a saber lo de preu trescentas cinquanta lliuras en virtut de venda, y original creació de dit censal a favor dels Rnts. Administradors que a las horas eran de dit collegi feta per Pau Torrents pages de dita Parroquia de Perets de la qual consta ab acte rebut en poder de Pere Martir Vila notari publich real collegiat de número de Barcelona als dos Novembre mil setcents quatre. Lo de preu doscentas lliuras en virtut de revenda perpetua de ell feta per lo legitim procurador dels Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. De la vila de Centellas Bisbat de Vich a favor dels Rnts. Administradors que també a las horas eran de dita Capella, y Collegi de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Vila notari als nou Febrer mil setcents nou. Y a dits Rnts. Rectors y Comunitat espectaba en traut de venga y original creació de dit censal de ells fet de la qual costa ab acte rebut en poder del Rnt. Rector de dita vila de Centelles als quinse Agost mil siscents setanta hu, y lo de preu setanta lliuras nos espectaba en virtut de insolutundació de ells feta als administradors que a las horas eran de dita Capella, y Collegi ab lo acte de fundació de un aniversari, y cinquanta misas resadas feta en dita Capella per los marmessors del testament de Ignasi Puig Balloter ciutadá de Barcelona de un anuiversari, y cinquanta missas resadas de la qual consta en poder de Sever Pujol notari publich de número de Barcelona als sinch Mars mil setcents vint y quatre al qual espectaba com a fill unich, y per conseguent hereu universal de Esteve Puig també balluter ciutadá de dita ciutat, y a est espetaba en virtut de venda, y original creació de dit censal a son favor feta per dit Jaume Torrents de la qual consta ab acte rebut en poder de Joseph Quirquer notari publich de la vila de Granollers als onse Setembre mil siscents setanta sinch, y aixi renunciant a la excepció de la non soluta pecuna, y demes de nostre favor no sols firmam la present apoca, sino també absolem, definim, y remetem los referits censals, sos preus, pencions, y porratas, donant per libres, y acsemtas las especials, y generals obligacions de aquellas, cancellant, y anullant en quant a nostre interes lo actes de sas respective creacions, clausulas y obligacions de ells, resultants. De manera que no pugan aprofitar nosaltres, ni deminificar als obligats en aquells, en quant emperó al efecte de la cessió avall escrita, qual los mateixos censals, y sas obtensions en sa antigua forsa y valor, y sens evicció, ni obligació alguna per apcte expres antes de la present convingut. Cedim a dit D. Joseph Pujol y Pujol, y a sos successors ttos los drets, y accions a nosaltres en dit nom competents per rahó de ditas cosas, en virtut dels quals drets, y accions puga defensar la mencionada venda a son favor feta contra qualsevols personas, y altrament valerse de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituuntlo en procurador nostre com en cosa propria. Y se ha de saber, que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hypotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otrogam la present escriptura en esta ciutt de barcelona als vint dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta sis. Y dits otorgants (coneguts del infrit notari ho firmaren) essent presents per testimonis Francisco Ferrus notari publich de número de Barcelona y Vicens Sagalá y de Portales escrivent en esta ciutat habitants.
Jaume Sans Pbre. Dr. Mariano Grau Pbre. Dr. Joan Setza Pbre, Pere Albrut Pbre, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.