Saga Bacardí
55427
ESCRITURA DE ENTREGA DE SOBRANDE DE LA COMPRA DEL MAS TORRENTS A BUXADELL, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Miquel Buxadell y Villar comerciant, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a D. Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant de la quantitat de cent trenta cinch lliuras quatre sous y sinch diners barcelonesos, que son per semblant que en sobraren de las dos mil trescentas quinse lliuras quatre sous y onse diners part de las quatre mil vuitcentas lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per mi a dit D. Joseph Pujol feta.
Primo: De tota la mitat de aquella gleva de terra part campa, part herma part boscosa, y par regadiu de tinguda unta quaranta quarteras, y la expressada mitat vint quarteras que es part y de pertinencias de la casa y heretat nomenada “Lo Mas Torrents” situada en la Parroquia de Parets, Bisbat de Barcelona.
Item. Secundo, tot lo dret de fadiga que me conpetia sobre la restant mitat de dita pessa possehida per dit Torrents, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als nou Agost mil setcents vuitanta sis. Com la restants dos mil quatrecentas vuitanta y quatre lliuras quinse sous y un diner, cumpliment de ditas quatre mil vuitcentas lliuras me sigan ja pagadas per dit D. Joseph Segons apar de la apoca per mi firmada en lo cos de dita venda, las quals dos mil trescentas quinse lliuras quatre sous y onse diners foren en la mateixa venda per mi delegadas pagar als Rnts. Administradors del Collegi de Sant Sever de la present ciutat com a administradors predits, y com a elets de la concordia de Joseph Torrents pages de la parroquia de Parets, ab sos acrehedors, y a Rosa Campa y Torrents. Y respecte de que en lo temps de efectuarse lo pago y discribució de ditas dos mil trescentas quinse lliuras, quatre sous, y onse diners se encontra que dits acrehedors sols acreditaban dos mil cent vuitanta lliuras y tres diners, segons la nota a dit fi presentada per dits elets, com en efecte foren satisfetas per dit D. Joseph Pujol, Per medi de deposit per ell fet en lo arxiu de dit Collegi de Sant Sever a saber, a dits Rnts. Administradors en dita concordia mil dotse lliuras quinse sous y nou diners, com consta de la apoca per ells firmada en poder del notari avall escrit als vint Desembre mil setcents vuitanta sis. A Pau Farell acrehedor de dita concordia doscentas setanta vuit lliuras donou sous, y nou diners, segons apar de dos apocas de vint y nou Agost y onse Setembre de dit any. Als Administradors de la causa pia de Jornet, també acrehedor de dita concordia siscentas noranta tres lliuras set sous, y nou diners conforme consta de apoca per ells firmada als dinou de dit mes de Setembre. Als Rnts. Rector y Comunitat de Sant Cugat de esta ciutat també acrehedors de la expressada concordia cent dinou lliuras diset sous de las quals deuhen firmar dits respective Rector y Comunitat la corresponent apoca. Y a Rosa Campá setanta sinch lliuras que quedan en poder de dit Señor comprador per satisferlas a esta.
Primo: pagadas ditas dos mil cent vuitanta lliuras tres diners sobraren de las referidas dos mil trescentas quinse lliuras quatre sous y onse diners, las mencionadas cent trenta cinch lliuras quatre sous y vuit diners, que confesso haver rebut de dit Señor D. Joseph Pujol y Pujol ab diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del diner no ser aixi rebut, a la cosa no ser aixi, y a la general del dret otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als catorse de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta, y set.
Y dit otorgant (al qual jo lo infrascrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia, y Buxó y Joseph Magarre escrivents en esta ciutat habitants.
Miquel Buxadell y Villar, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.