Saga Bacardí
55430
ESCRITURA DE TESTAMENTO Y CODICILOS DE JOSÉ PUJOL Y PUJOL.


En la ciutat de Barcelona, a dotse dias del mes de Octubre any del Señor de mil setcents vuitanta vuit. Manuel Frasca jove del comers y en esta dita ciutat resident. Perquant tenia entes que D. Joseph Pujol y Pujol, en Barcelona populat, tenia entregat son testament clos, a Joseph Ponsico notari publich de número de esta ciutat, difunt. Requiró a mi Magí Artigas notari avall firmat, que com a teninst y regentant las escripturas publicas del citat Ponsico notari, en atenció de ser ja mort dit Señor D. Joseph Pujol y Pujol, publicás de dit testament lo que se trobaria concernent a elecció de marmessors, sepultura y sufragis que se deguesen promtament cumplir. Y condecendint a dit requirent prenguí dit testament clos, o plica que encontri entre las mateixas escripturas del citat difunt Joseph Ponsico la enseñi degudament firmada y closa del requirent y testimonis avall nomenadors, y vista y regoneguda per ells, llegí lo acte de entrega continuat sobre aquella, ates se encontrava clos ab las degudas solemnitats de dret, ab intelligible veu qual es del tenor seguent.

En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Mars del any mil setcents setanta y sis. D. Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona en ella domiciliat, entant ab alguna indisposició corporal empero ab son libre judici, memoria y clar parlar, volent disposar de sos bens, ha entregat a mi lo notari baix firmat lo present plech clos ab hostia en que ha dit trobarse escrita sa ultima voluntat firmada de sa ma, y que volia valgués per son testament, codicil o per aquella especie de ultima voluntat que millor en dret tingues lloch, y persó ha revocat totas altras especies de ultimas voluntats fins vuy per ell fetas y atorgadas encaraque sien concebudas ab qualsevols paraulas derogatorias expresas y me ha requirit que lo referit plech axis clos sie conservat en mon poder y despues de son obit esssent jo requirit sie aquell obert y publicat lo testament, copia del qual si mene4ster será deurá èr los interesats esser a las horas registrada en los oficis de hipotecas de Barcelona, y de altras parts ahont convinga dins lo temps y per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas y sas declaracions de que se dona per intelligencia. Y ho ha otorgat, essent presents per testimonis per ell pregats Pau Andreu cirurgiá, y Ramon Vila jove del comers, ciutadans de dita ciutat. Y lo atorgant (conegut per mi lo infrit notari) ho firmá junt ab los testimonis.= D. Joseph Pujol y Pujol.= Pau Andreu.= Ramon Vila.= En poder de mi Joseph Ponsico notari.=

Y en continent en presencia del mateix Manuel Fresca requirent, y testimonis avall escrits, obrí lo referit plech trobí en ell dit testament y llegí y publiquí lo que solemnement se me havia demanat de aquell, restant lo demes per publicarse, quant seria requirit. De que lo referit Fresca ha requirit a mi dit notari llevas lo present acte. Essent presents per testionis Salvador Pujol y Rifá botiguer de telas, Barthomeu Valls escrivent en dita ciutat residents. Y lo requirent a que jo lo infrit notari fas fe conech ho firmá.
Manuel Fresca, En poder de mi Magí Artigas notari.

Y despres en dita ciutat de Barcelona a quinse dias de dit mes y any. Lo Señor D. Joseph Cayetano Pujol y March fill primogenis del nomenat difunt Joseph Pujol y Pujol, ha requirit a mi lo notari baix firmat publicás tot lo contengut en lo explicat testament ja obert, y enparo publicat en virtut del precedent acte, y dada eglesiastica sepultura al cadaver de dit Señor testador son difunt pare en la Santa Iglesia Catedral de esta ciutat. Y concecendint jo a dit requiriment publiqui ab intelligible veu en presentia de dit Señor requirent, testimonis avall escrits y altres Señors hereus, tot lo referit restament que a la lletra es del tenor seguent.

En nom de Deu. Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona fill legitim y natural del Señor Joseph Pujol y Mora ciutadá de Barcelona y de la Señora Cayetana Pujol, y Pujol conjuges difunts, estant ab salut corporal y ab mon libre judici memoria y clar parlar, volent diposar de mos bens fas mon testament en y ab lo qual elegesch en marmessors y de ell executors a Francisca Pujol y March ma muller, a Joseph Cayetano Pujol y March, y a Maria Francisca Pujol y March mos fills, a la Señora Maria March viuda de Joseph March comerciant ma sogra, y al Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat mon germá als quals, a la major part, y a cada un de ells en ausencia o defecte dels altres dono ple poder pera cumplir esta ma ultima voluntat, conforme avall queda ordenat.
Primerament: Disposo que tot lo que en lo dia de ma fi deuré sie pagat de mos bens breument atesa sa legitimitat.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Cathedral Iglesia de esta ciutat en mon propri vas la qual sepultura, eo mon enterro vull sie fet en la conformitat y modo, ab que fou executat lo de dit mon difunt pare.
Item: Ordeno que en continent de seguit mon obit o lo mes prest sie posible me sein fetas celebrar en sufragi de ma anima, lo mateix número de missas que foren celebradas en sugrafi de la anima de dit mon Señor pare distribuidas y de la caritat que foren estas.
Item: Llego al Hospital General de Santa Creu cent lliuras, al Hospital de Misericordia cent lliuras, al dels Infants Orfens deu lliuras, y al de Sant Llatser deu lliuras per subvenció dels pobres de dits respectiue hospitals y per una vegada solament.
Item: Llego a Maria Francisca, Maria Eularia, Cayetana, Raymunda, Ignacia, Madrona, y Maria del Remey fillas comuns a mi y a dita Francisca ma muller y a las demes fillas mias, que en lo dia de ma fi tindré y dexaré nada o postumas, de legitim y carnal matrimoni procreadas, y en lo dia de mon obit no será en matrimoni collocadas sis mil lliuras moneda barcelonesa per dot y en nom de dot, y mil sinch centas lliuras per calaxeras y apendices nupcials en aument de dot a cada una de ellas en paga de sa respective legitima paterna, part de esponsaalici de sa mare y dems drets que en mos bens tenir y pretendrer pugan y altrament de ma liberalitat y per lo molt desitjo prengan estat ditas mas fillas. Las quals dos quantitats vull sian pagadas a cada una de ellas, es a saber las mil y sinch centas lliuras y tres mil lliuras de ditas sis mil lliuras en temps y per sa collocació en matrimoni en lo dia de sa boda y las altras tres mil lliuras vull sie facultatiu a mon hereu entregarlas en dit dia de la boda o dins un any consecutiu immediat. Y lo present llegat fas a cada una de ditas mas fillas ab pacte que si moriran o alguna de ellas morirá quant que quant ab fills, fillas o liberos un, o mes de legitim y carlan matrimoni procreats en tal cas la filla, o fillas mias dixi morint, pugan librement disposar de totas las cosas per mi a ellas llegadas, pero si moriran o alguna de ellas morirá sens dits fills, fillas o liberos o matrimoni no celebrará en dits casos y qualsevol de ells la filla, o fillas mias axi morints dols pugan disposar de tres mil lliuras que los assenyalo per tots sos referits drets de legitima esponsalici y demes y las altras tres mil lliuras de ditas sis mil lliuras junt ab sas calaxeras, robas, y apendices en la conformitat que a las horas se trobaran existir pervingan a qui dserá mon hereu, o successor universal ab los vincles, y gravamens que succehit me haurá.
Item: Llego a Olaguer Pujol y March mon fill y a cada un dels demes fills meus mascles que en lo dia de mon obit tindré, y deixaré nats, o postumos de legitim y carnal matrimoni procreats y en lo dia de mon obit no hauran pres estat sis mil lliuras moneda barcelonesa, en paga de sa legitima paterna, part de esponsalici de sa mare, y demes drets que en mos bens tenir y pretendrer pugan y altrament de ma liberalitat y per lo molt desitjo prengan estat dits mos fills la qual quantitat vull los sie pagada en temps pendran estat, so es de otrenarse de Presbitero, graduarse en alguna facultat, de obtenir algun titol ja sie Eglesiastich, con Secular, o be celebrar matrimoni essent facultatiu a mon hereu entregarlos dita quantitat per esnter en dits respective casos, o be la meitat de ella y la altra meytat al cap de un any consecutiu al de la entrega de la primera meytat.
Item: Disposo que per mon hereu, o successor universal qualsevol sie, cada un de dits mos fills y fillas sie provehit en tots aliments a la vida humana necessaris de menjar beurer, calsar y vestir en sanitat y malaltia be y degudament pagant metges, medicinas y demes convenient y a mes donarli cada any per sa faltriquera la quantitat de vint y sinch lliuras moneda barcelonesa fins que haurá vingut lo cas de pagarli lo llegat que sobre li tinch fet y no mes, fent tots una mateixa habitació y despesa y procurant lo util de ma casa los referits mos fills y fillas, als quals privo poder demanar interes algun de sos respective llegats del temps tardaran eser pagators.
Item: Nomeno administrador de la causa Pia de Alomar a Joseph Cayetano Pujol y March mon fill per lo qual efecte li dono concedesch tot lo dret y facultat que a semblants administradors se por, y deu donar ab libre y general administració.
Item: Llego a Francisca Pujol y March muller mia Señora majora, poderosa, y usufructuaria de tota la mia universal heretat, y bens durant sa vida natural vivint viuda de mi dexada, y conservant mon cognom, del qual usdefruyt puga disposar a sa libre voluntat, y per rahó de ell no vull sie obligada en donar copte, no prestar caució alguna de usas, y gosar de ell a arbitre de bon varó, per quant de qualsevol compte, y caució que de dret, o altrement fos obligada ab lo present la absolch, vull empero que dega pendrer inventari de mos bens, pagar los mals, y carrechs dee ells y provehir en tots aliments a la vida humana necesaris de menjar, beurer, calsas, y vestir en sanitat, y malaltia be, y seguidament als fills, y fillas a ella, y a mi comuns, y al hereu meu fills, o familia de ell si ne tindrá, procurant tots la utilitat de dita muller mia, en lo dia pero del obit de dita ma muller, o tornant esta a casas, lo dit usdefruit sie finit, y a la proprietat de mon hereu aplicat, y consolidat, y en est ultim cas de tornar a casar li dexo, y llego de mos bens la quantitat de quatre mil lliuras moneda barcelonesa per una vegada solament, no cimpres lo dot que me constituhí, no lo creix, o aument de dot, que jo li fiu, en nostres capitols matrimonials rebuts en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona en lo any 1757; pero si dita muller mia morirá viuda de mi dexada, vull y ordeno que a mes de dit usdefruyt puga disposar sobre mos bens de la quantitat de tres mil lliuras, no compresos tampoch en esta son dot, y creix.
Item: Expresament declaro que axí dita ma muller com mon hereu qualsevol sie pugan si voldran seguir lo comers o negoci aporto o altre semblant en la manera que be los aparexerá mes convenient, sens que per est fi embarasse ni puga embarasar lo fideicomis perpetuo que avall disposaré per quant en ordre a estas solas cosas lo suspench, y vull se entrega per no aposat, pera comerciar ab mes libertat, no obstant totas las prevencions que ordenaré.
En tots los altres empero bens meus mobles, e immobles drets y accions que me pertañen y espectarán en qualsevol part del mon per qualsevols titols y causas (finit lo usdefruiot per mi dexat a dita ma muller) instituesch hereu meu universal a Joseph Caietano Pujol y March fill comú a mi, y a dita muller mia y a sos fills liberos y descendents de legitim y carnal matrimoni procreats, no tots junts sino lo un despres del altre de grau en grau servat entre ells orde de primogenitura y preferint los mascles a las femellas de un mateix grau ab vincle real gradual y desc perpetuo regular entre aquells y qualsevol de ells de manera que no puga entrar la línea de un posterior que no sia primerament finida la del anterior per mi cridat. Y evacuada la línea y descendencia de dit Joseph Caietano mon fill, a est y a dits fills liberos, y descendents substituesch y hereus meus universals instituesch a Olaguer Pujol y March altre fill meu y als demes fills meus mascles, que tal vegada en lo die de mono bit tindré, y dexaré nats, o póstumos de legitim y carnal matrimoni procreats, y a sos fills, liberos y descendents també de legitim y carnal matrimoni procreats, no tots junts, sino lo un despres del altre, ab lo matex modo, orde, forma y vincle tinch dit del referit Joseph Cayetano mon fill, y de sos fills, y descendents. Y acabada la línea, y descendencia de dits mos fills mascles, y de sos fills, liberos, y descendents, a ells, y al ultim de ells substituesch a Maria Francisca Pujol y March mia filla, y a sos fills, liberos y descendents de legitim y carnal matrimoni procreats, no tots junts, sino lo un despres del altre ab lo propri modo, orde, forma, y vincle tinch explicat de dit Joseph Cayetano mon fill y de sos fills, y descendents. Y faltant la línea y descendencia de la citada Maria Francisca ma filla a esta, y a dits sos fills, liberos, y descendents substituesch, y herevas mias universals instituesch a Maria Eulalia Pujol y March, a Cayetana Pujol y March, a Raymunda Pujol y March, a Ignacia Pujol y March, a Madrona Pujol y March mas fillas, y a las demes fillas mias, que en lo dia de mono bit tindré, y dexaré nadas, o postumas de legitim, y carnal matrimoni procreadas y a sos fills, liberos, y descendents també de legitim y carnal matrimoni procreats, no tots junts, sino lo un después del altre, ab lo mateix modo, orde, forma y vincle tinch referit del citat Joseph Cayetano mon fill, y demes fills meus mascles, y de sos fills, y descendents. Y per ultim finida la línea, y descendencia de ditas mas fillas, y de nos fills, liberos, y descendents, lo ultim de ells que morirá sens fills liberos, y descendents, puga disposar de ma universal heretat, y bens a sas liberas voluntats.
Y en declaración de ma voluntat, y peraque ma universal heretat, y bens sien perpetuament conservats a favor de mos fills, y sos descendents, privo a qualsevol que será hereu, o successor meu en virtut de esta ma testamentaria disposició, tota detracció de quartes trabeliana y altre qualsevol dret de hereu, com y també lo vendrer alienar, empeñar, y obligar en qualsevol manera lo tot no part de mos bens, per quant vull que en tot cas sien libres de tals alienacións, y obligacións. Y així mateix extroch de la successio de mos bens a tots y qualsevols dels per mi sobre cridats hereus, o professos en alguna religió, que los impedesca celebrar matrimoni carnal, y també dels que cometien crim de lesiu Magestat Divina, o Humana, so es tres días antes de la perpetuació de tal crim, perque vull sien bons Christians, y lleals vasalls a son Rey, pero li depres la tal delinquent tornará en gracia de Nostra Santa Mare la Iglesia y del Señor Rey sie a las horas reintegrat en la poceció y gose de mos bens ab continuación del mateix vincle real y perpetuo per mi sobre ordenat,
Assigno en tudors, y en son cas, lloch y temps curadors de las personas y bens de dits mos fills y fins y a tant que dit Joseph Caietano mon fill arribe a la edat de vint y cinch anys complerts, a la nomenada Francisca Pujol y March muller mia al Rnt. D. Mariano Pou Pbre, y Canonge Penitencier de la Cathedral Iglesia de esta ciutat, y a D. Joan de Larrand domiciliat en Barcelona los quals durant dit temps las personas y bens de dits mos fills, reguscan, governen y administren y en bonas practicas y costums instruescan com jo de ells plenament confio, donantlos com los tribuesch per est efecte tot lo poder y facultat que a semblants tudors, y curadors testamentaris se por y deu de dret y altrement donat, y tribuit ab libre y general administración.
Y revocant com revoco y anullo ab lo present tots, y qualsevols altres testaments, codicils y demes especies de ultimas voluntats que de paraula en escrits, o en altra manera haja fet y atorgat fins vui encaraque sien ab paraulas derogatorias expresas, vull que esta mia ultima disposició prevalga a totas aquellas per la especie de ultima voluntat que millor en dret tinga lloch. Barcelona y Mars vint y nou de mil setcents setanta sis.=
Joseph Pujol y Pujol.

De las quals cosas dit Señor D. Joseph Caietano Pujol y March ha requirit a mi lo notri baix firmat llevás lo present acte. Que fou fet en Barcelona en lo dia mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Manuel Fresca jove del comers, y Geroni Codina de familia de dit Señor requirent y en dita ciutat resident.
Joseph Cayetano Pujol y March, En poder de mi Magí Artigas notari com a tenint y regentant las escripturas publicas de dit difunt Joseph Ponsico notari, y que fas fe coneixer al Señor requirent.

APERTURA DE CODICILO DE JOSÉ PUJOL Y PUJOL.

En la ciutat de Barcelona a quince días del mes de Octubre any del Señor de mil setcents vuitanta vuit. Lo Señor D. Joseph Cayetano Pujol y March en Barcelona popular. Per quant tenia entes que lo Señor D. Joseph Pujol y Pujol també en dita ciutat popular son pare, tenia entregat sos codicils closos o sa ultima voluntat a Joseph Ponsico notari publich de número de esta ciutat viu difunt, requirí a mi Magí Artigas notari avall firmat que com a tenint y regentant las escripturas publicas del citat Ponsico, y en atenció de ser ja mort dit Señor son pare y dada eglesiastica sepultura obrís la plica de dit codicils y publicás son contengut. Y concedint a dit requiriment prengui la referida plica que encontrí entre las mateixas escripturas del citat difunt Ponsico, la enseñi degudament firmadas y closas al Señor requirent y testimonis avall nomenats y vista y regoneguda per ells, llegí lo acte de entrega continuat sobre aquella y seguidament en presencia dels mateixos y parents concurrents obrí la referida plica y publiquí los codicilis del nomenat Señor D. Joseph Pujol en ella trobats que tamt dit acte de entrega com los expressats codicils a la lletra son del tenor seguent.

En la ciutat de Barcelona als vuit días del mes de Abril del any mil setcents setanta dos. D. Joseph Pujol y Pujol en Barcelona domiciliat, estant ab salut corporal y ab son libre judici, memoria y clar parlar, volent variar alguna cosa de las comtengudas en son testament que en escrits entregá a mi lo notari baix firmat a vint y nou Mars mil setcents setanta sis, ha entregat a mi dit notari lo present plech clos ab hostia en que ha dit trovarse en escritura de ultima voluntat firmada de sa ma, y que volia valgues per son codicil, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor en dret tinga lloch, y per so ha confirmat totas las cosas contengudas en dit son testament, que no se oposian a est son escrit, y me ha requirit que lo referit plech aixis clos, sie connservat en mon poder y después de son obit essent jo requirit. Sie aquell obert y publicat son codicil que ha atorgat, essent presents per testimonis per lo codicillant pregats Ramon Vila y Francisco Bertran joves del comers en Barcelona habitants. Y lo Señor codicilant, conegut per mi lo infrit notari ha firmat junt ab dits testimonis.
Joseph Pujol y Pujol, Ramon Vila, Francisco Bertran, En poder de mi Joseph Ponsico notari.

En nom de Deu. Amen. Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, fill legitim y natural del Señor Joseph Pujol y Mora, ciutadá de dita ciutat, y de la Señora Caietana Pujol y Pujol, conjuges difunts, estant ab salut corporal y ab mon libre judici, memoria y clar parlar. Sabent que a qui es licit testar es també permés antes y después de son testament fer codicilis. Per so después de mon ultim testament que en escrits entrega clos a Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona a vint y nou Mars de mil setcents setanta sis, fas y otorch mos codicils en y ab lo qual tisposo en la forma seguent.
Per quant ab dit mon testament assegní en tudors y en son cas, lloch y temps curadors de las personas y bens de mos fills, a las personas y en lo modo y forma allí expressats. Volent ara variar en part la clausula de dita asignació de tudors y curadors, y de son contengut, la revoco ab lo present y en lloch de ella vull que en dit mon testament sie y se entenga continuada la seguent assigna y nomeno en tudors y en son cas, lloch y temps curadors de las personas y bens de mos fills a Francisca Pujol y March muller mia y al Ilustre Dr. Mariano Pou Pbre. Y Canonge Penitencier de la Catedral Iglesia de esta ciutat, los quals las personas y bens de dits mos fills regescan, governen, y administren, y en bonas practicas y costums instruescan, com jo de ells plenament confio, donantlos com los tribuesch per est efecte tot lo poder y facultat que a semblants tudors y curadors testamentaris se por y deu de dret y altrement donar y tribuir ab libre yt general administración.
Totas las altres cosas en dit nom testament contengudas, aprobó y confirmo, y vull quedan en sa forsa y valor per ser esta ma ultima voluntat que vull valga per codicil o per aquella especie de ultima voluntat, que millor en dret valer puga. Barcelona y Abril vuit de mil setcents setanta sis.
Joseph Pujol y Pujol.
De totas las quals cosas dit Señor D. Joseph Caietano Pujol y March ha requirit a mi lo notari baix firmat llevás lo present acte. Que fou fet en Barcelona en lo dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis Manuel Fresca jove del comers y Geroni Codina de familia de dit Señor requirent y en dita ciutat residents.
Joseph Cayetano Pujol y March, En poder de mi Magí Artigas notari, com a tenint y regentant las escripturas publicas de dit difunt Joseph Ponsico notari, y que fas fe coneixer al Señor requirent.


APERTURA DE CODICILO DE JOSÉ PUJOL Y PUJOL

En la ciutat de Barcelona a quince días del mes de Octubre, any del Señor de mil setcents vuitanta vuit. Lo Señor D. Joseph Caietano Pujol y March en Barcelona popular. Per quant tenia entes que lo Señor D. Joseph Pujol y Pujol també en dita ciutat popular, son pare, tenia entregat los codicils closos, o sa ultima voluntat a Joseph Ponsico notari publich de número de esta ciutat, vui difunt, requirí a mi Magí Artigas notari avall firmat que com a tenint y regentant las escripturas publicas del citat Ponsico, y en atenció de ser ja mort dit Señor son pare y dada eclesiástica sepultura, obris la plica de dits codicils, y publiquas son contengut. Y condecendint a dit requiriment prenguí la referida plica que encontrí entre las mateixas escripturas del citat difunt Ponsico, la entreguí degudament firmada y closa al Señor requirent, y testimonis avall nomenats y vista y regoneguda per ell, llegí lo acte de entrega continuat sobre aquella, y seguidament en presencia dels mateixos, y parents concurrents obrí la referida plica y publiquí los codicils del nomenat Señor D. Joseph Pujol en ella trobats que tant dit acte de entrega com las exprressats codicils son del tenor seguent.

En la ciutat de Barcelona als disset días del mes de Desembre del any mil setcents setanta y set. D. Joseph Pujol y Pujol en Barcelona domiciliat. Estant ab salut corporal y ab son libre judici, memoria, y clar parlar, volent providenciar sobre lo contengut en son testament que en escrits sntregá clos a mi lo notari baix firmat a vint y nou Mars de mil setcents setanta sis. Ha entregat a mi dit notari lo present plech clos ab ostia en que ha dit trovarse escrita sa ultima voluntat firmada de s ama, y que volia valgues per son codicil, o per aquella especie de ultima voluntat que millor en dret tinga lloch. Y per só ha confirmat totas las cosas contengudas en dit son testament que no se oposian a set son codicil, y me ha requirit que lo referit plech aixi clos sie conserbat en mon poder y despres de son obit essent jo requirit sie aquell ober y publicat son codicil que ha atorgat, essent presents per testimonis per lo codicillant pregats Francisco Ferrus notari publich de número de Barcelona y Joseph Janer escrivent en ella habitant. Y dit Señor codicillant conegut per mi lo infrit notari. Se inscriu junt ab dits testaments.
Joseph Pujol y Pujol, Francisco Ferrus, Joseph Janer, En poder de mi Joseph Ponsico notari.

En nom de Deu, Amen. Joseph Pujol y Pujol, ciutadá hornat de Barcelona, en ella domiciliat estant ab salut corporal, y ab mon libre judici, memoria y clar parlar, conciderant que a qui es licit testar li es tamvé permés una y mes vegadas codicillar antes, y després de son testament. Per só después de mon ultim testament que en escrits entreguí clos a Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona a vint y nou Mars mil setcents setanta sis, y de altre codicil també clos entreguí a dit notari a vuit Abril del corrent any fas lo present meu codicil ultima voluntat mia en lo modo seguent.

Per quant ab lo calendat mon testament y ab un ítem de ell expressament declarí que així ma muller com mon hereu qualsevol fos, pugessen, si voldrian seguir lo comers o negoci aporto, o altre semblant en la manera que be los aparexeria mes convenient, sens que per est fi enbarasia ni pogues embarassar lo fideicomis perpetuo que ab dit testament disposi per quant en orde de estas solas cosas lo suspenguí y vulgui se entregues per mo aposat pera comerciar ab mes llibertat no obstant totas las prevencions que ordeni ab dit testament. Y venint com venen compresos, ab dit testament tots mos bens, així mobles com immobles. Per so volent variar dita disposició revoco tot lo dit Item de declaración, facultat de comerciar y suspenció de fideicomis perpetuo, y en lloch de totas las ditas cosas novament disposo y declaro: Que axí dita ma muller Francisca Pujol y March, com mon hereu qualsevol sie pugan si voldran seguir lo negoci, o comers aporto, o altre semblant en la manera que be los apareixerá mes convenient, es a saber, ab lo sol fondo, o capital efectiu que en lo dia de la mia fi tindré aplicat en dit comers, o negoci, suspenent en quant a est capital solament lo referit fideicomis perpetuo, pero no, en quant als demes bens mobles e immobles y demes quye me trovaré tenir y pocehir en lo dia de mono bit, perque subgecte estos y vull sien absolutament compresos en lo mateix fideicomis perpetuo que tinchy ordenat ab lo calendat mon testament.
Totas las altras cosas en lo expressat mon testament contengudas aprobó ab lo present, y vull queden en sa primitiva forsa, y valor de la meteixa manera que se trovan en aquell per mi disposadas, respecto de esser esta ma ultima voluntat que vull calga per codicil, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor en dret tinga llich.
Barcelona, Decembre 17 de 1777.
Joseph Pujol y Pujol.

De las quals cosas dit señor Joseph Cayetano Pujol y March ha requirit a mi lo notari baix firmat lleves lo present acte. Que fou fet en Barecelona en lo dia, mes y any sobre dits. Essent presetns per testimonis Manuel Fresca jove del comers, y Gregori Codina de familia de dit Señor requirent, en dita ciutat residents.
Joseph Cayetano Pujol y March, En poder de mi Magí Artigas com a tenint y regentant las escripturas publicas de dit difunt Joseph Ponsico, y que fas fe coneixer al Señor requirent.