Saga Bacardí
55437
ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE CASA EN CALLE MERCADERS, HACIA MAGDALENA DARRER Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo D. Ignasi de Padellás, y Togores en esta ciutat de Barcelona domiciliat. Per temps es a saber de sinch añs, que comensarán a correr lo dia primer del mes de Abril del any mil secents noranta tres, y finiran al ultim de Mars del any mil setcents noranta vuyt. De mon grat y certa sciencia arrendo a Madalena Darrer, y Pujol, muller de Anton Darrer comerciant, y familiar del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat, en esta ciutat habitant present, y avall acceptant, y als seus durant dit temps, tota aquella casa, que per mos legitims titols tinch, y possehesch en la present ciutat, y en lo carrer dels Mercaders, que es la casa Xica, que fa cantonada en lo carrer de la Font de Sant Joan, y al costat de las casas Grans en que habito, y possehesch en dit carrer dels Mercaders. Ab la qual vull vinga comrés, com ab lo present lloguer, o arrendament comprench, no sols un magatsem que es baix la dita casa ab lo present arrendada, y trau la porta en dit carrer,d e la Font de Sant Joan. Si també un quarto de la botiga de ditas casas grns, y en lo que al present habita Anton Castells sastre, lo qual dona sobre la esguala principal de las mateixas casas grans. Lo qual arrendament fas aixi com millor dir, y entendrer se por, baix los pactes, y condicions seguents.
Primo: Que diran lo dit termini del expresats sinch añs jo dit D. Ignaci de Padellas, ni los meus, no podriiem remourern, o traurer de dita casa ab lo present arrendada a la referida Madalena Darrer y Pujol, ni als seus, per motiu de voler habitarla jo, o los meus, o per mostre propri us tant voluntari com necesari ocuparla. Ni menos per voler obrarla, o repararla, com tampoch per vendrerla, establirla, o en qualsevol altre manera alienarla. Pues es convingut entre nosaltres, que diran los referits sinch anys dita Madalena Darrer y Pujol, y los seus pugan evitar dita casa ab lo magatsem, y quarto sobre indicat, sens que, jo ni los meus no sols per los expresats motius, ni per tots, y qualsevols altres, que dir, y pensar se pugan, no pugan removurerlos ni traurerlos de la expresada casa.
Item: Ab pacte: Que dita Madalena Darrer y Pujol dega lo dia present anticipar dos añadas del preu de est arrendament, y per ellas la quantitat de trescentas tretse lliuras, y dotse sous, las quals en virtut de facultat que ab lo present dono, y concedesch a la predita Madalena Darrer y Pujol se las retindrá esta pera pagarlas, y satisferlas a Jaume Garriga mestre de casas ciutadá de Barcelona a bon compte de aquellas siscentas setanta y sinch lliuras barcelonesas que li estich deben, y a que foren ajustadas las obras, mans, y materials per lo mateix Garriga fetas, posats, y empleats en las sobreditas casas grans, a thenor de las contractes o preus fets, entre mi, y aquell firmats, com llargament constará en la apoca per lo mateix Garriga dirmadora. Y ditas trescentas tretse lliuras, y dotse sous se revaixeran, y se bonificaran a dita Madalena Darrer y Pujol, eo se las retindrá esta de las primeras pagas, o mitjas añadas, que de est arrendament vencerán. Y las restants añadas deurá satisferlas en dos terminis, y pagas iguals anticipadas, de mitg en mitg any conforme us, y costum de semblants arrendaments. Y aixi ab dits pactes, y condicions, y no sens ells, ni en altre manera fas la present arrendament. Cedint al nomenada Madalena Darrer, y als seus durant dit temps tots los drets, y accions a mi competents en la sobredita casa magatsem, y quarto ab lo present arrendats, peraque durant lo referit temps pugan evitarla a us, y costum de esta ciutat, y conforme correspon a un vbn llogarer, y practicar tot lo demes, que jo en orde al sobredit podría execitar antes de la present escriptura. Constituhintlos per dit efecte procuradors meus com en cosa propria. Lo preu del present arrendament per tot lo dit temps de sinch añs son setcentas vuytanta y quatre lliuras moneda Barcelonesa, a rahó de cent sinquanta sis lliuras, y setse sous de dita moneda lo any, pagadoras estas en dos terminis, y pagas iguals anticipadas de setanta vuyt lliuras, y vuyt sous cada una, de mitg en mitg any. Comensant a fer la primera paga lod ia primer del sobredit mes de Abril del any mil setcents noranta y tres, en qual dia comensar a correr lo present arrendament, y la segona lo dia primer del mes de Octubre del mateix any, y concecutivament los demés anys en semblants terminis, y pagas anticipadas, fins y a tant de quedar frui test arrendament. Del qual preu inseguint lo sobre pactat deurá dita Madalena Darrer y Pujol adelantar dos añadas, y per ellas la quantitat de las referidas trescentas tretse lliuras, y dotse sous, las que en virtut de la facultat per mi a ellas sobredonadas, se las retindrá pera pagarlas, y satisferlas a dit Jaume Garriga per los motius dalt en est acte mencionats. Del qual acreedor en lo temps de la paga recobrará dita Madalena Darrer, y los seus la corresponent apoca ab cessió de tots drets, y accions pera defensar lo present contracte, contra qualsevols personas, y també pera recobrar dita quantitat en cas de evicció. Volent, que feta dita paga succehescan en los mateixos lloch, y dret de dit acrehedors y que los competescan iguals prioritat de temps, milloria de dret, y demes preeminencias y prerrogativas, que competeixen al present, y competirán a dit acreedor, no fentseli dita paga. Constituhint per est efecte a la expresada Madalena Darrer y Pujol, y als seus procuradors meus com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut a la lley qye afavoreix als engañats a mes de la mitat del just preu, y a qualsevol altre lley, o dret, que valer, y ajudar me pugan, cedesch, y remeto a la predita arrendataria, y als seus tot lo que podrían valer mes las ditas cosas arrendadas del preu sobre expresat. Convenint y en bna fe prometent a la mateixa arrendataria, y als seus, que diran dit temps los faré valer y tenir lo present arrendament, y las referidas cosas arrendadas, y los ne estasie de ferma, y legal evicció solamente pera ferlos valer, y ternir aquell, y no altrament, ab restitució y esmena de tots dañs, y gastos, sobre la justificació dels quals vll, y concento, que venint dit cas dega estarse a la sola paraula, o simple jurament de la expresada arrendataria, y dels seus sens altre proga. Y per atendrer y cumplir ditas cosas ne obligo a la referida Madalena Darrer y als seus tots mos bens, y drets, mobles e immobles presents y veniders. Renunciant en quant en asso a tot, y qualsevol lley, o dret, que valer, y ajudar me pugan, y a la general del dret en forma. Y present a estas cosas jo dita Madalena Darrer y Pujol, llohant, y aprobant las mateixas y acceptant lo predit arrendament a mon favor fet per lo nomenat D. Ignasi de Padellás, y Togares, per lo temps, preu, paactes, y condicions, modo, forma y manera sobre expresats a que expresament concento. De mon grat, y certa sciencia sonvinch, y en bona fe prometo al mateix D. Ignasi de Padellás y Togores, y als seus, que jo, y los meus hereus, y successors cumplirem los pactes, y condicions dalt expresats pagarem lo preu de dit arrendament en los terminis y pagas sobre mencionats, y atendrem tot lo demés, que vinga a nostre carrech en forsa del referit arrendament, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de tots danys, y gastos, acerca dels quals se dega estar a la sola paraula, o simpe jurament de dit D. Ignasi de Padellás, y Togores y dels seus sens altre proba. Per lo qual cumpliment ne obligo tots mos bens, y drets, mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant en quant a assó a tot, y qualsevol lley, o dret, que afavorir me puga, y a la general en forma. Y per pacte a mon propri for. Submetentme al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y son tribunal y de altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular solament ab facultat de variar lo judici. Fent, y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular com queda dit. Per la qual ne obligo solament tots mos bens, y drets predits, mobles, e immobles presents y veniders, per no ser licit a las domas obligar la persona segons dret de la Patria, llargament. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dons lo precis termini de sis días proxims per los efectes manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los dits D. Ignasi de Padellas, y Togorés, y Madalena Darrer, y Pujol (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) otorgaren, y firmaren la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Nohembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Essent presents per testimonis Francisco Roig sastre, y Francisco Raurés y Ferau escrivent en esta ciutat habitantd.
D. Ignacio de Padellas y Togores, Madalena Darrer y Pujol, En poder de Francisco Comelles notari intervenint com a son subsstitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona.