Saga Bacardí
55440
ESCRITURA DE AJUSTE DOTAL ENTRE FRANCISCA DE PUJOL Y MARCH, Y ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


En nom de Deu. Amen. Sia notiro com jo D. Anton de Casanovas y Roig, en la present ciutat de Barcelona domiciliat. Atenent y coniderant, que ab lo primer dels capitols matrimonials otorgats entre parts de D. Anton de Casanovas y de Girona en esta dita ciutat domiciliat, mon fill, de una, y la Señora Da. Maria Francisca Pujol y March, a les hores donsella de altra, rebuts, firmats, y jurats en poder de Joan Prats y Cabrer notari publich de número de esta dita ciutat, als setse Abril de mil setcents vuytanta tres, y per favor y contemplació del referit matrimoni que lo expressat dit mon fill contragué ab la nominada Señora Da. Maria Francisca, fiu donació y heretament universal, a favor del referit mon fill, y dels seus perpetuament, de tots mos bens, drets, y accions presents y esdevenidors, ab varios pactes, condicions, y reservas, y entre ellas ab la de deu mil lliuras barcelonesas, pera tesar, y a mes liberas voluntats fer. A mes de la reserva que me fiu pera acomodar als demes fills, y fillas que a les horas no habian pres estat ni rebut lo corresponent a sas llegitimas y demes drets paternos y maternos, de tot lo que fos menester, segons habia fet per las fillas que a les horas se triban aacomodadas, com nes llargament, es de feurer en dits capitols matrimonials, als quals me refereschy. Atenent mes avant y considerant lo exesiu de dita quantitat reservada en consideració a mos bens, y als molts fills, que tinch germans del dit donatari, de manera que vindra a ser quasi ineficiosa la referida donació. Lo que podria causas disturbis entre lo expressat donatari, y sos gernans. Atenent y finalment y considerant, que lo dit mon fill y donatari se troba ja tenir tres fills de son matrimoni ab esperansa de tenirne molts mes. Per ço volent reduhir las dits reserva a una quantitat prudent y moderada, corresponent a mos bens, atés lo crescut numero de mos gills, y per lo particular amor, voluntat, y cariño que profeso a D. Anton Matias de Casanovas y Pujol mon net, fill primogenit del expressat D. Anton de Casanovas y de Girona mon fill, voluintaria y espontaneament. De mon grat y certa sciencia, per mi. Y los meus reduesch la dita reserva de las referidas deu mil lliuras, a la sola quantitat de quatre mil lliuras barcelonesas, que vull tenir reservadas pera testar, y a mas liberas voluntats fer, volent que aquella se entenga feta univament de las ditas quatre mil lliuras, pues que de las restants sis mil lliuras en fas cessió, y en quant menester sia donació a favor del expressat D. Matias Anton de Casanovas y Pujol mon net, encara que ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y acceptant, peraque de ella en puga fer a sas voluntats. Prometent y jurant las presents reducció, cessio y en guant menester sia donació respectiva, tenir per fermas y agradables, y en quant saben a donació no revocar, per rahó de ingratitut, inipia necessitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor, y a la que expressa que la donació per ditas causas, se pot revocar, y a la que prohibeix la general renuncia. Per lo que obligo totsmos bens y drets, mobles, e immobles haguts y per haber llargament, y en quant excedeix la una de cinch cents dutats de or, la ---y vich que la present donació sia viseunada devant lo Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y son districte y demes oficials als que convinga, a fi de que tinga tan la forsa y valor, com si fos feta devant lo Princip a altre legitim Magistrat, per lo que contituexch en marmesors meus a tots los notaris y a ha altre de ells de la curia de dit Illustre Señor Corregidor per fer dita insinuació, ab promeso de teniro per ferm y agradable, baix obligació de mos bens, ab totas renuncias corresponents. E lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant accepta esta donació en nom de dit D. Mathias Anton de Casanovas donatari. Quedo advertit que de esta escriptura se ha de pendrer la deguda rhó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini de sis dias seguents al de la firma, per los efect4s previnguts en la Real Pragmatica sancióm publicada en esta ciutat sobre hipotecas, en testimoni del que aixis ho firmo en la ciutt de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Juliol, any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y nou, essent presents per testimonis lo Dr. en drets Salvador Sanjoan y Miquel Bores y Viñals escrivents, en esta ciutat residents. Y dit otorgant conegut de mi lo infrascrit notri firma de sa ma.
D. Anton de Casanovas y Roig, En poder de mi D. Grau Cassani notari.