Saga Bacardí
55441
ESCRITURA DE VENTA DE DOS CENSOS HACIA JOSÉ CAYETANO DE PUJOL Y MARCH, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


En nom de Deu, amen. Sia notori con nosaltres D. Anton de Casanovas y Roig, y D. Anton de Casanovas y de Girona pare y fill, en la present ciutat de Barcelona domiciliat.
Primo: Per pagar, y satisfer, a D. Joan Matas Capitá agregat a la Plana Major de esta Plassa, y a Da. Antonia Matas de Casanovas y Roig, conjuges, en los noms de usufructuari, y proprietaria respective, la quantitat de vuit centas quaranta vuit lliuras, vuit sous, y nou diners per semblants que Da. Eularia de Casanovas y Roig, nostre mare, y avia resepctive, en feu donació propet nubcias, y aument de dt, a la nomenada Da. Antonia sa filla, germana, y tia nostra respective, ab acte rebut en poder de Joan Prats, y Cabrer, notari publich de número de esta ciutat als vint de Mars de mil setcents setanta, y tres.
Item: Per pagar y satifer, a Joseph Figueras comerciant de esta dita ciutat la quantitat de cent catorse lliuras, onse sous, y dos diners, resta de major partida, que la expressada Da. Eularia li estava devent en diner efectiyu, y en altres cosas quel referit Joseph Figueras li havia subministrat, y dexat graciosament per sos aliments, segons consta de un compte eformal.
Item: Per pagar y satisfer a Theresa Figueras y de Casanovas muller del precitat Joseph Figueras la quantitat de doscentas lliuras, per semblants que la sobre dita Da. Eularia de Casanovas y Roig, sa mare li dexa, y llega ab son codicil que otrogá en poder de dit Joan Prat y Cabrer notari publich de número de esta ciutat a divuit de Maig de mil setcents vuitanta y dos.
Item: Per pagar y satisfer al Dr. en drets Joseph Roig y Gelabert comerciant de esta mateixa ciutat oncle y reoncle nostre respective la quantitat de dos centas lliuras, a cumpliment de dos centas vuitanta y sinch lliuras que la referida Da. Erularia de Casanovas sa mitja germana li estava devent, a saber dos centas cinquanta lliuras, per semblants que li havia deixat graciosament, y sens interes algun, y de que lin firmá devitori, ab acte rebut en poder de Joseph Anton Casani notari publich de número de esta dita ciutat als vint y sis de Nohembre de mil setcents setanta y quatre, y trenta y sinch lliuras que també li havia dexat graciosament segons vale firmat per la mateixa Da. Eularia als dos de Juny de mil setcents vuitanta y hu, pues que de las restants vuitata y sinch lliuras a cumpliment de ditas doscents vuitanta y sinch lliuras, nos ha fet gracia, y condinació.
Item: Per pagar y satisfer a Pau Miarons comerciant de esta dita ciutat setanta lliuras, per semblants, que la matexa Da. Eularia li estava devent, per un vale de cent deu lliuras que esta firma a son favor en vint y tres de Maig de mil setcents sexanta, y set, ab la advertencia de que lo dit vale sols enuncia ser de estanta lliuras, en caraque las cifras, o guarismes se añadiren quaranta lliuras mes entregadas, segons apar, despues de las dits setanta lliuras.
Item: Per pagar y satisfer a D. Francisco de Casanovas y Roig en esta ciutat domiciliat germá y oncle nostre respepctive, doscentas lliuras per semblants, que la referida Da. Eularia li dexá y llegá en los sobre calendats codicils.
Item: Per pagar y satisfer a Llorens Ribas sastre ciutadá de Barcelona, trenta dos lliuras, deu sous, per semblants que la mateixa Da. Eularia, li estava devent per treballs, y recaptes de son ofici de que consta en un compte formal al pago de las quals quantitats jod it D. Anton de Casanovas major me trobo condemnat abn sentencia proferida per lo tribunal de la Audiencia civil del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat de Cataluña, a setse Mars mil setcents vuitanta y set, en la causa que he seguit en ella, contra dits acrehedors, confirmada en primer,a y segona instancia de apelació, per lo Consell Supremo de la mateixa Santa General Inquisició de la vila, y Cort de Madrit als trenta de Juliol del any proxim passat, y dinou de Maig del corrent any, Y ultimament ab la procisió del decret de Execució de las matexas sentencias sa data vint del corrent.
Item: Per pagar y satisfer a Joseph Fuster, y Corrial notari publich Real collegiat de número de Barcelona, actuari de dita causa, per D. Francisco Anton Febres Secretari en lo civil del enunciat tribunal de la Santa Inquisició, doscentas vuit lliuras, catorse sous, y tres diners, a sabeer cent sexanta y sinch lliuras, disset sous, y tres diners moneda Barcelonesa, equivalents a mil setcents vuitanta y quatre rals, y tres maravedis de velló, que han importat los gastos de dita apellació, a que jo dit D. Anton Casanovas major me trobo condemnat haver de pagar, ab la dita sentencia de revista proferida en dita causa e apellació a dinou de Maig, y provisió e decret de execució de vint dels corrents, y las restants quaranta dos lliuras disset sous per ccostas procesals de la matexa causa, tocans a habar a mi dit D. Anton de Casanovas major.
Y finalment: Per expedició de nostres negocis. De nostre grat, y certa siencia per nosaltres, y los nostres hereus, y successors qualsevols que sien venem, y per titol de venda concedim a D. Joseph Pujol y March en esta dita ciutat domiciliat a la otorgació de esta escriptura present, y als seus, y a qui voldrá perpetuament. Primo: Sinquanta lliuras en annua penció en nuda percepció, de aquell cens al temps de sa imposició, de pensió cent setanta lliuras, vui emperó sols de penció cent deu lliuras, que tots anys als set de Nohembre Joan Torras pagés de la Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat Bisbat de Barcelona, en virtut de establiment, per mi dit D. Anton de Casanovas major, a son favor, y dels seus, perpetuament fet, y firmat, ab acte rebut en pdoer de Felix veguer, y Avellá notari publich de número de esta ciutat als set de Nohembre de mil setcents setanta y quatre, me deu fer, y prestar, en y sobre totas, aquella pessa de terra part campa, y part arenosa de tinguda antes de trenta sis mojadas, y vuy sols de tintuda vint y sinch mojadas poch mes o menos, situada en la Parroquia de Sant Joan Despí, nomenada “La Aigua Morta”, junt ab la prorrata de ditas cinquanta lliuras al present degudas pencions, y prorratas de las matexas en acant devedoras, y lo preu de ellas en cas de lluició, si fos lluhible, y demes accessoris, y també ab empara per percibir las ditas cinquanta lliuras, fadiga, per retenirlas, y firma per conservar los drets. Y se te la dita pessa de terra per nosaltres, y en virtut de la present se tindrá per nosaltres, y per dit comprador al expressat cens de cent deu lliuras en pensió en nuda percepció, a saber per nosaltres a cens de sexanta lliuras, y per dit comprador a cens de ditas cinquanta lliurasosaltres, y dit comprador per lo Illustre Señor Abat, y Real Monastir de Nostra Señora de Montserrat orde de Sant Benet del present Principat de Cathaluña, y baix son domini, y alou, a cens de vint sous tots anys pagadors en lo dia de Santa Creu del mes de Maig, qual cens pagarem nosaltres, o lo expressat Joan Torras, sens dany ni despesas de dit comprador, ni dels seus. Se ha de saber, que la dita pessa de terra fiu establerta ab lo sobre calendat acte de establiment, a cens de cent setanta lliuras en annua penció, y nuda percepció, pagadoras en dit termini, de las quals en virtut de facultat expressa, que jo dit D. Anton de Casanovas doni al referit Torras y als seus podria est lluir, y quitar setanta lliuras en penció, per dos mil trescentas trenta tres lliuras sis sous y vuit diners en preu, ab sinch pagas, a saber las quatre primeras de cinch centas lliuras cada una, y la ultima de trescentas trenta tres lliuras, sis sous, y vuit diners, com en efecte ab acte rebut, segon se asereix, en poder de Francisco Elias y Bosch notari publich de número de esta ciutat als trenta de Octubre de mil setcents vuitanta y quatre foren per mi dit D. Anton de Casanovas major, venudas, absoltas, y difinidas al dit Torras, sexanta lliuras en pencio per dos mil lliuras en preu, axi que quedá lo dit cens reduit a las ditas cent deu lliuras. També se ha de sber, que si be en dit acte de establiment se digué, que la dita pessa de terra, antes era de trenta sis mojadas, y a les hores a causa de passar per la part de solixent de ella, lo riu Llobregat, sols de deu mojadas poch mes o menos, pero la veritat del fet, es que en dit acte se rebe notable equivocacio pues la matexa pessa de terra a les hores ja era, com es en el dia, de vint y sinch mojadas encara mes, que menos. La qual afronta a solixent ab lo dit Riu Llobregat, que allí passa; a mitgdia ab honor dels hereus de D. Joseph Llaurador Cavaller en esta ciutat domiciliat, y de Da. Antonia Llaudaror, y Rovira, conjuges, en los noms de usufructuari y propiretaria respective; a mitgdia ab honor de D. Francisco Puig en la dita Parroquia de sant Baldiri de Llobregat part, y part ab honor de Theresa Busquets, y Mas viuda de Joseph Mas de la Parroquia de Valldoreix; y a tremontana ab honor de Magí Planas y Pi pagés de la Parroquia de Santa Maria Magdalena de Espluguas.
Item: Secundo, y finalment: Tot aquell cens de penció nou lliuras, set sous, y sis diners, junt ab tot lo domini directe a ell annexo, prorrata de la pensió corrent, pensions, y prorrata de la penció corent, pensions, y prorratas en avant devedoras, y lo preu de aquell en cas de lluició, si es lluible, y demes accessoris, que tots anys als vint y quatre de Octobre, Joseph Camprubí pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat Bisbat de Barcelona, en virtut de establiment per mi dit D. Anton de Casanovas major, a favor de Francisco Camprubí pagés de la matexa Parroquia son pare, y dels seus perpetuament fet y firmat ab acte rebut en poder de Joseph Ponsico notari publich de numero de esta ciutat als vint y quatre de Juliol de mil setcents sexanta y tres me fa, y presta per rahó de tota aquella pesa de terra a les hores, y en el dia de viña plantada, dita “Las Nogeras”, de tinguda (segons la adestració que a les hores se feu per Joseph Fatjó canador de la Parroquia de Sant Just Desvern de est Bisbat) de una mojada, y dos octaus de altre mojada poch mes, o menos, situada en dita Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y partida nomenada “Lo Padró”. Y se te per nosaltres, axi com en avant en forsa de la present venda se tindrá per dit comprador y los seus, y baix son domini, y alou al referit cens, pagador en dit termini. La qual pessa de terra en lo temps del citat establiment confrontava, com vuy en dia confronta, a solixent ab terras de nosaltres dits venedors, ditas “la Viñade las Oliveras”: a mitgdia part ab terras dels hereus, o successors de D. Anton Juncar difunt en Barcelona domiciliat, part ab terras dels hereus, o successors del Dr. en medicina Joseph Civit en dita vila habitant, part ab terras de Francesch Rovira pages de la mateixa vila, y part ab terras dels hereus, o successors de la casa, y Quadra de Palau, vuy lo Illustre Marques de Gironella; a ponent ab terras de Miquel Rovira pagés de dita villa de Sant Feliu, mediant un caminet; y a tremontana part ab terras de dit Rovira, y part ab terras de nosaltres dits venedors, mediant lo referit camí. La qual venda fem axi com millor dir, y entendrer se pot,e xtrahent las ditas coas de poder, y domini nostre, y aquellas posam en ma, y poder del expressat comprador, y dels seus pera que tingan, percebescan, y cobren los sobredits censos perpetuos, y pacificament, sens contradicció alguna nostra, n de nostres successors. Prometent entregarli possesió corporal, real, actual, o quasi de ditas cosas venudas, donantli facultat, peraque de sa propia authoritat se la puga penrer ab clausula de constitut, y precari, cedintli tots nostres drets, y accios, y del altre de nosaltres a solas, en virtut dels quals puga dit comtpador demanar, exigir, rebrer, y cobrar los referits censos, prorratas dels amteixos de la penció corrent pensions, y prorratas en avant devedoras, y los preus en cas de lluició, si fossen lluibles, y demes accessoris. Y en dit cas de lluició, vendrer, absoldrer, y difinir aquells, firmar los actes per rahó de Señoria, usar de fadiga y fer tot lo demes, que en viritt de dits dos censos, y sos referits drets respectivament competeix, y lo que nosaltres fer podriam antes de la present venda, constituintlo dueño y procurador com en cosa propia, Dient, e intimant als referits Joan Torras, y Joseph Camprubí y demes, a qui convinga. Que de esta hora en avant, pagaran dits censos, al referit comprador, y als seus, axi com antes de la preset venda, devian pagarlos a nosaltres. Y lo mateix Joseph Camprubí, y los seus regonegan al dit comprador, y als seus per Señors alodials de la dita pessa de terra en segon lloch venuda. Y en quant a las primara. Salvat lo cens sobre dit de ditas cinquanta lliuras al señor dominical sobre expressat, ab lo domini, firma, fadiga, y demes drets dominicals, y salvat també lo lluisme devedor per rahó de la present venda. Lo preu de la present venda es mil noucentas setanta vuit lliuras tretse sous, y quatre diners noneda Barcelonesa, a saber mil siscentas sexanta y sis lliuras tretse sous, y quatre diners, per lo dit cens irredimible de las cinquanta lliuras, en primer lloch venudas, a rahó de tres per cent, essent de carrech nostre pagar lo catastro de dit cens, y las restants trescentas dotse lliuras, per lo cens de penció nou lliuras set sous, y sis diners en segon lloch venut, junt ab la dita Señoria directe, y demes drets dominicals. Del qual preu en virtut de facultat, y potestat que ab lo present donem, y concedim a dit comptador, se retindrá mil vuit centas setanta quatre lliuras quatre sous, y dos diners de la mateixa moneda, per pagar las y satisferlas als acrehedors dalt mencionats dels uals al temps de la paga recobre appocas, ab cesió pera defensar la present venda, contra qualsevols altres personas, y acrehedors nostres, volent, que fetas las ditas pagas, succehesca en lloch, y dret de aquell, y li competescan las matexas preheminencias, y prerrogativas, que competirian a dits acrehedors sino sels satifessen las ditas quantitats, constituhintlo al dit efecte dueño, y procutador con en cosa propia. Y las restants cent quatre lliuras nou sous, y dos doners a cumpliment del preu de la presen venda, confesam rbrerlas del matex comptador en diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, de que firmam apoca, Y axi renunciant a la excepció del preu no ser axi convingut, ni rebut, a la lleu ultra dimidium, a la de la non numerata pecunia, y a qualsevol altre dret y lley que afavorir nos puga, condonam a dit comprador, tot lo mes que podrian valer del referit preu, las cosas ab lo present venudas. Prometentli ferli valer, y tenir y estarli de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs y gastos, missions, y despesas. Y pera atendrer y cumplir las ditas cosas, obligam tots nostres bens, y drts y del altre de nosaltres, a solas, mobles, e immobles, haguts, y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras, y cedidoras accions, Epistola del Emperador Adriá, y consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que a solas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret y lley de nostre favor, y a la que prohibeix la general renuncia, cens precehir, o suseguirse la especial. Y per major firmesa de tot lo sobre dit prometem, y juram corporalment y solemne a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, en ma, y pdoer del notari avall escrit, no sols, que contra lo sobre dit no farem, ni vindrem en temps, ni per motiu algu, si no que lo present contracte, ni se ha fet en freu del Señor dominical, ni de sos drets. Quedan advertits que de esta escriptura se ha de pedrer la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini de sis dias seguents, al de la firma, per los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sanció, publicada en esta ciutat sobre hipotecas. En testimoni del que axi ho firmam en la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Juliol any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y nou. Essent presents per testimonis lo Dr. en drets salvador Sanjoan y Albert grases escrivents en Barcelona residints y dits otorgants coneguts de mi lo infrit notari han firmat de sa ma.
D. Anton de Casanovas y Roig, D. Anton de Casanovas y de Gerona, En poder de mi D. Grau Cassani notari.