Saga Bacardí
55458
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN EL PRAT, DE CLOS, HACIA LLORENS PUJOL Y MARCH.


En nom de Deu, amen. Ignasi Clos y Vilar notari Real y Familiar del numero del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat de Catalunya, ciutadá de Barcelona. Per lluhir y quitar mil lliuras en preu, y trenta lliuras en pensió, a cumpliment de la extinció de aquell censal de principalitat tres mil lliuras, y penció noranta lliuras que tots anys als dinou Juliol fa y presta als Rnts. P. Prior y Convent de Nostra Señora del Carme de la present ciutat, com las restants dos mil lliuras en preu, y seixanta lliuras en penció per dit Ignasi Cols, se hajan delegat a lluhir, y quitar als mateixos Rnts. P. Prior y Conevent, ag lo aacte de venda que ha otorgat a favor de Rafel Company de la Parroquia de Sant Pere y Sant Pau del Prat del present Bisbat y corregiment y de sos successors perpetuament. De tota aquella pessa de terra campa ab altuns arbres de parna en ella plantats, novament canada de tinguda dotse mojadas y cent y deu canas quadradas ab tots sos drets, servituts, y pertinencias situada en dita Parroquia del Prat vulgarment nomenada “La Vinyassa2 llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del infrit notari lo dia vint y hu del mes de Mars proxim y passat, lo qual censal prestaba antes dit Ignasi Clos als Rnts. Pior y Comunitat de Pbres. de la Iglesia de Sant Joan de Jerusalem de la mateixa per haverlo venut y creat a son favor ab acte rebut en poder de Joseph Gualsa y Roig, notari publich real collegiat de número de Barcelona als divuit Janer mil setcents vuitanta sis, y posteriorment ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avella notari publich de número de dita ciutat als dinou Juliol mil setcents noranta usant de la facultat que ab altre acte rebut en poder del mateix Vegues notari als tres Desembre mil setcents cuitanta vuit havia concedit lo expressat Ignasi Clos a dits Rnts. P. Prior y Convent del Carme de revendicar lo mencionat censal a dits Rnts. Prior y Comunitat de Sant Joan esta otorgá revenda y cessió de aquell a favor del propri Convent.
Item: Per lluhir y quitar als sobredits Rnts. P. Prior y Convent tot aquell censal de proprietat tres mil lliuras, y pension noranta lliuras que annualment als tres Desembre los deu fer y prestart en virtut de venda, y creació que de aquell feu a favor de dits Rnts. P. Prior y convent lo sobredit Ignasi Clos y sa muller Vicenta Clos y Trias ab altre acte rebut en poder del indicat Veguer notari lo referit dia tres Desembre mil setcents vuitanta vuit. Com de las porratas de las pensións corrents discorregudas fins lo dia present tant per rahó de la mencionada part de censal de mil lliuas en preu y trenta lliuras en pensió com de la vensuda per causas del altre censal de principalitats tres mil lliuras desde dinou Juliol y tres Desembre del any proxim passat se ne haja hagut la deguda rahó entre lo llegitim Procurador de dits Rnts. P. Prior y Convent y lo memorat Ignasi Clos. Perço, de son grat y certa ciencia per ell y los seus hereus y successors qualsevols sian, ven y per causa de la present venda concedesch al Rnd. Dr. Llorens Pujol Pebre. Y Beneficiat de la Paroquial iglesia de Sant Cugat del Rech de esta ciutat, comprant com si persona laica, y particular y no de diners de Benefici, a titol eclesiastich algún, present y acceptant, y als seus y a qui voldrá perpetuament sis mojadas y vint y dos canas quadradas de aquella pessa de terra campa situada en dita Parroquia de Sant Pere y Sant Pau del Prat, cerca lo camí de Sant Baldiri de Llbregat, la qual pessa de terra es part, y de pertinencias de la gleba, o quintana de terra campa en la qual está situat lo Mas, o casa eonstruhida en ella de tinguda, segons tenor del acte de venda baix calendat, divuit mojadas y mitja ab tots sos drets, servituts y pertinencias sita en la referida Parroquia, nomenada “Lo Mas Matheu”. Y se té la sobredita casa mas y gleba de terra, per lo benefici baix invocació de Nostra Señora fundat en la Parroquial Iglesia de Sant Vicent dels Horts del present Bisbat y per son Rnt. Beneficiat en nom de dit Benefici y baix son domini y aloiu a cens de sinch lliuras barcelonesas tots anys pagaderas en dos terminis es a saber, la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny, lo qual cens deurá pagar del dia present en avant dit Rnt. Comprador y los seus perpetuament, sens dany, ni gastos de dit Ignasi Clos ni de sos successors, be que aquell deurá quedar salvo y segur a dit Benefici, o a sos obtentors tant sobre las ditas sis mojadas, y vint y dos canas ab lo present venudas com sobre lo restant de dita casa y heretat la qual al temps de la dita, y baix calendada venda arontaba a solixent part ab honor del Magnifich Bernat Boria Dr. en medicina, ciutadá de Barcelona en la qual part a un reclau, part ab lo referit, o altre honor del mateix Doctor Boria en la qual part forma altre reclau, y part ab honor de la Senyora Ignes Porcioles y Pineda muller de Joan Porciones mercader, ciutadá de Barcelona; a mitgdia part ab honor de Francisco Rius mercader, ciutadá de Barcelona, y part ab honor del Magnifich Francisco Comes y Torró en quiscun dret Dr. y del Real Consell de la Batllia general del present Principat de Catalunya mediant un camí, o carretera que allí se trova; a ponent ab honor de dit Dr. Bernat Boria mediant una carretera o camí Real per lo qual se va de la Parroquia de Sant baldiri de Llobregat a la Platha del Mar; y a tremontana part ab honor de Andreu Martí pagés de dita Parroquia de Sant baldiri, part ab honor del indicat Dr. Bernat Boia, y part ab honor de la Senyora narcisa Sanjoan y Llobregat muller del Magnifich Mathias Sanjoan, doncell en Barcelona domiciliat. Las ditas emperó sis mojadas y vinnt y dos canas de terra de que ab lo present otorga venda dit Ignasi Clos al memorat Reverent Doctor Llorens Pujol afrontan a solixent ab lo restant de la heretat del mateix vendedor; a mitgdia part ab honors de aquest, y part ab lo Magnifich Joseph Pujol ciutadá honorat de Barcelona en ella popular mediant lo camó que puja de la Marina a Sant Baldiri de Llobregat; a ponent part ab honor del sobredit Pujol y part ab Joseph Bonvilá pagés de dita Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat mediant ab los dos lo mencionat camí que va a la prop dita vila; y a tremontana ab altres honors del consabut Magnifich Joseph Pujol: Y especta al referit venedor tota la dita casa, mas y heretat, part de la qual com se ha dit son las ditas sis mojadas y vint y dos canas ab lo present venudas com a donatari universal de la heretat y bens que foren de Josepha Clos Vilar y Sairos muiller de Ignasi Clos botiguer de telas ciutadá de Barcelona, difunts sos pares com a dita donació y heretament consta ab lo primer dels capitols matrimonials firmats entre dit Ignasi Clos, y Vilar notari y Vicenta Trias, y Negre muller sua rebut en poder de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de Barcelona als quatre de Desembre mil setcents seixanta quaitre. A la qual Josepha Clos Vilar y Sairos espectaba en virtut de la donació, y cessió a son favor feta (después de seguit lo obit de Franacesca Vilar y Sairos muller que fou de Joseph Vilar quondam botiguer de telas ciutadá de Barcelona sa mare) per lo Ilustre y Reverent Doctor Francisco Sairos Prebere y Paborde de Ibissa son oncle ab acte rebut en poder de Felix Avellá notari publich de Barcelona als dinou de Juny de mil setcents trenta vuit. A dit Illustre Doctor Francisco Sairos Prevere espectaba no sols com a altre dels cohereus de la universal heretat y bens que foren de Gaspar Sairos quadam notari publich de Barcelona en la qual se trova unida, e incorporada la que fou de Joseph Rodoreda adroguer, ciutadá de Barcelona pare y avi seus respective junt ab Jaume Sairos també notari publich y Joseph Sairos corredor de orella, ciutadans de dita ciutat sos germans per aquell per iguals parts y porcions intituhits ab lo testament que feu en poder del dit Avellá als divuit Febrer de mil setcents vint y tres. Pers també com a hereu de dits Jaume y Joseph Sairos sos germans ab los testaments que feren en poder del mateix Avella notari a saber lo dit Joseph als setse Abril de mil setcents trenta hu, y lo dit Jaume als catorce Mars mil setcents trenta set. Al dit Gaspar Sairos esectaba con a hereu universal de la heretat y bens que foren de dit Joseph Rodoneda adroguer quandam son sogre per aquell instituhit ab lo testament que ordená en poder de Joseph Ferran quindam notari publich de Barcelona als dotse de Abril de mil setcents y sis. Y al dit Joseph Rodoneda espectaba per titol de venda perpetua a son favor feta per los Reverents Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la present ciutat ab acte rebut en poder de Thomas Simón quondam notari publich de Barcelona als setse Desembre mil siscents setanta vuit firmat per rahó de Senyoria. La qual venda fa dit Ignasi Clos al expressat Reverent Doctor Llorens Pujol del millor modo que dir y pensar se pot ab los pactes seguents.
Primerament: Que dit venedor se reserva la cullita del present any tant dels fruits resultant de ditas sis mojadas, y vint y dos canas de terra con dels arbres en ellas plantats.
Item: Que per quant lo mateix venedor ha presentat a Matheu Puig geometra Real en esta ciutat residint (per qui han estat canadas las ditas sis mojadas y vint y dos canas de terra) un estat que conté lo import del Real Catastro que paga annualment a Sa Magestat per rahó del expressat “Mas Matheu” y sas terras continuat en los llibres del comí de dita Parroquia del Prat de pertinencias del qual Mas es la porció referida que inclou en si lo preent acte y resultas de dit estat que li crea a patar vint y set lliuras repartidas en las carias qualitats de terra de que recompon la gleba de dit Mas. Y que a esta rahó ha judicat que per las ditas sis mojadas y vint y dos canas de terra corresponia satisferse annualment la quantitat de deu lliuras dos sous y sis diners ab motiu de dita Real imposició, que perso deurá dit referit comprador y los seus pagar en lo successiu en descarrech de dit Real Catastro las expressadas deu lliuras, dos sous y sis diners.
Item y finalment: Ab pacte que en lo cas de vendrer,e stablir, o alienar de altra qualsevol manera dit ignasi Clos, o los seus, lo restant de dita heretat, y sas terras, o part de ellas preu per preu, y pactes per pactes degan ser frererits a qualsevol altre comprador dit Rnt Dr. Llorens Pujol y sos successors. Y ab dits pactes, y no en altra manera extrau la dita pessa de terra de ma y poder seus, y aquella transfereix, y passa al de dit Reverent comprador y de sos successors. Prometent entregarli possessó, corporal, real, actual, o quasi de ella, donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer, y presa vers su retenir ab clausula de constitut y precari, cedintli tots sos drets y accions dels quals puga valerse en judici y fora de ell, com millor li convinga constituhintlo en son procurador com en cosa propia. Salvo lo cens y demes drets del Señor sobre expressat y salvo també lo lluisme que li correspon per esta transportació. Lo preu de la present venda es quatre mil doscentas set lliuras dotse sous, y dos diners del qual en virtut de facultat expressa que dit venedor ab lo present concedeix al indicat Reverent Doctor Llorens Pujol est se retindrá vers si quatre mil lliuras a efecte de lluhir y quitar la part de censal y lo censal que se ha insinuat lo memorat Ignasi Clos fa y presta a dits Reverents P. Prior y Comvent de Nostra Senyora del Carme dels quals acrehedors al temps de la lluhició recobrará apoca ab cessio per lluició y seguritat de la present venda. Volent que practicada per dit Reverent comprador la lluhició referida succehesca en lo mateix lloch y credit de dits acrehedors, y li competescan las mateixas prerrogativas que competirían a estos si aquella no sels fos feta. Constituhintlo per est efecte en son procurador com en cosa propria. Y las restants doscentas set lliuras dotse sous y dos diners confessa dit Ignasi Clos rebrerlas de comptant ab diners efectius de dit Reverent Doctor Llorens Pujol, en presencia dels infrascrits notari, y testimonis de las quals quatre mil doscentas set lliuras dotse sous y dos diners rebudas en ça conformitat sobre expressada ne firma a son favor la corresponent apoca. Per lo que renunciant a la excepció del dit preu no ser aixís convingut en part rebut a la lley que afavoreix als dminficats en mes de la mitat del just valor, y a tot y qualsevol altre dret, o lley que afavorir li puga, dona, y cedeix a dit Reverent Doctor Llorens Pujol, y als seus tot lo mes que pugan valer las referidas sis mojadas y vint y dos canas de terra ab lo present venudas del preu sobre expressat. Convenint y prometent al mateix Reverent comprador y a sos successors que aquellas los fará tenir y possehir perpetua y pacificament y los ne estarán de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitucio y esmena de totas missions y despessas. Y per cumplir las ditas cosas ne obliga tots sos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevols lley o dret de son favor, y a la que prohibeix la general renuncia en forma, roborantho ab jurament que en sa anima fa y presta. En virtut del qual conve, y promet al enunciant Reverent comprador y als seus no sols que contra las ditas cosas no fará, ni vindrá en temps algún sino també que lo present contracte no ha fet en frau del Señor sobre expressat no de sos drets. Y present lo enunciat Reverent Soctor Llorens Pujol acepta esta venda a son favor firmada per dit Ignasi Clos, ab los pactes sobre continuats a que expressament consent y promet cumplirlos ab la major exactitut sens dilació ni escusa alguna, y ab restitució de tots danys y gastos, Y per sa observancia ne obliga tots sos bens y drets mobles e immobles presents y venirers renunciant a qualsevol lley o dret de son favor, y a la que prohibeix la general renuncia quant no li preceheix la especia. En testimoni del que otorgan dits contrahents coneguts de mi lo infrit notari a present escriptura (de la qual deu haverse la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de esta capital dins lo termini de sis días proxims per los efectes expressats en la Real Pragmatica sanció) en Barcelona als set días del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta hu. Y los firmaren essent presents per testimonis Manuel Fresca jove del comers y Francesch Balius escrivent, ciutadans de Barcelona.
Ignasi Ros y Vilar notari, Dr. Llorens Pujol Preb. En poder de mi Ramon Constansó notari.