Saga Bacardí
55486
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO DE CENSO A RABASA MORTA, HACIA POCH, POR LLORENS PUJOL.


En nom de Deu, sia. A tots notori, com jo lo Dr. Llorens Pujol Pbro. y beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat de Barcelona. De mon grat y certa sciencia, pera ben millorar, y en manera alguna no deteriorar, ans be perpetuament, tenir possehir, estableix y per titol de establiment concedes, ya rabassa morta dono, y concedesch a Jaume Poch de la Quadra de Trana Bisbat de Barcelona, present y avall aceptant, y a qui ell voldrá perpetuament en la rabassa, tota aquella pessa de terra part herma, y part bosch, contenint en si dos mojadas poch o menos, que es part, y de pertinencias de la pessa nomenada la partida de Fluviá situada en la mateixa Parroquia de Cervelló propri de lo dit estabilient. Y per quant ignoro ab que titol la possehesch perço la establessch si jure proprio per pur libre y franch alou si jure conditicio per aquell Señor o Señors que se manifestaran, als censos y drets a que estiga obligada, que jo pagaré los lluhismes empero vindran a carrech del acquisidor. Y termina a solixent ab honor de Esteve Poch; a mitgdia ab honor de Joseph Font; a ponent ab honors de Narcis Armengol; y a tremuntana ab honor de Dimen Pi tots pagesos de la dita Parroquia. Lo qual establiment fas aixis com millor dir, y entendrer se pot baix los pactes, y condicions seguents.
Primo:Ab pacte que lo dit adquisidor dega millorarlas ditas cosas, y no puga deteriorarlas, y per lo cens, y milloras en aquellas fahedroas dega fer, y respestar, a mi dit estabilient y als seus tots anys durant la dita rabassa sis lliuras a lo dia ditse del mes de Desembre comensant a fer la primera paga lo dia dotse de Desembre de mil setcents noranta y sis.
Item: Ab pacte que jo dit estabilient me retinch y reservo la facultat de poder fer pastorar lo meu bestiar propri titas las hervas, que en dita porció de terra establerta se criaran sempre, que me apareguia be que no puga entrar dit bestiar, a pessonarlas en ninguna ocasió fins despues de tres dias de haber plogut.
Item: Que no puga dit adquisidor, girar ninguna rasa de la porciód et erra ab lo present establerta, a las altres terras mias que allí me quedan.
Item: Que puga dit adquisidor fer los culgats y capficats sempre, que li convinga per la major conservació dde dita viá.
Item: Que sempre, que jo o los meus successors será precis lo citarlos per cobrar la penció, o pencions, o per falta de algun pacte dels acordats ab lo present establiment, dega donar per cada citació una lliura deu sous per los gastos de ella venint a carrech del adquisidor lo pagarla primera citació.
Item: Deu dit adquisidor, a mes del cens sobedir pagar lo real catastro corresponent, a la dita porció establerta, y las demes imposicions reals. Y ultimament ab pacte que si fos lo cas que dit adquisidor, o los seus per espay de quatra anys, continuos dexassen de pagar y correspondrer a mi, o als meus lo expressat cens de sis lliuras ab lo present imposat jo dit estabilient y los meus tingan la facultat absoluta de empocesionarme de nou de la porció de terra ab lo present establerta, habentsels de bonificar al dit adquisidor las milloras que constara haber fet. Y que en ditas cosas no puga proclamar altre Señor que a mi y als meus, y als que per ventura se demostraran li será licit, y permes despues dels trenta dias, que per mi, y los meus, o per los demes Señors que se manifestaran, será fatigat las ditas cosas vendrer o alienar, a sos consemblants salvant emperó lo vens meu sobre imposat, la firma y fatiga de trenta dias y demes drets dominicals meus y dels Señors que talvegada se demostraran, y salvantme lo lluhisme. Per la entrada del present establiment me ha donat, y pagat y confesso haver rebut un parell de pollastres, a mas voluntats de las que ab lo present linf irmo apoca. Y aixis renunciant a la excepció de la entrada, y cens no ser aixis convingut ni reuda, y a tota altre excepció dono y remeto si las ditas cosas valdran mes que lo cens, y entrada convingut y mes avant confinch y prometo lo present establiment ferli tenir y valer, y estarlin de ferma y legal evicció emperó, y en tot cas y de la restitució, y esmena de tots danys y gastos, missions, y despesas, estipuladas segons estil. Y pera cumplir las ditas cosas obligo tots mos ens mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant a tit dret, y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y jo dit Jaume Poch adquisidor predit present accepto lo present establiment a mon favor fet ab los pactes, cens y entrada sobrec onvinguts als que expresament consento, y convinch y prometo que las referidas cosas milloraré pagare lo cens, y cumpliré tot lo demes de mon carrech sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procutador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos perquiscun dia ab restitució y esmena de tots danys, gastos, missions y despesas estupuladas, segons estil. Y pera cumplir las ditas cosas especialment obligo la dita pesa de terra allí sobre establerta eo lo dret emphiteutich que tinch sobre aquella adquirit. Y generalment obligo ttos los demes bens meus mobles, e immobles presents y veniders drets, y accions mias universals renunciant a la lley que diu que primer dega pasar per lo especial, que per lo general obligat, y a la altre que diu que tant quant pot lo acrehedor satisferse de la hipotheca, no dega possar la ma, a altre cosa, y a tot altre dret y lley mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per pacte, renuncio, a mon propri for submetentme al for del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol tribunal superior secular solament, ab facultat de variar de judici, y fas y firmo escriptura de ters baix pena de ters en los llibres delts tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, o de altre com está dit ab obligació de ma persona, y bens mobles e immobles presents y veniders, volent que per dita escritura de ters no se fasse perjudici al present acte ansbe se puga usar de una y altre obligació, o de aquella que millor apareixerá. Y pera que ditas cosas tingan major firmesa juram tant estabilient more Sacerdotali como adquisidor, a Nostre Señor Deu, y als seus Santsd quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per motiu algu. En testimoni del que se fa y firma la present escriptura, de la que se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias, que altrament no faría fee en judici per los efectes expresats en la Real Pragmatica Sanció, en Barcelona als disset dias del mes de Desembre del any mil setcents noranta y sinch. Essent presents per testimonis Joseph Casadevall, y Joseph Sarde escrivents en Barcelona residints- Y jo lo infrit notari fas fee coneiser dit otrogant. Y que per ells ha firmat lo un de dits testimonis.
Dr. Llorens Pujol Pbre. Per dit Jaume Poch firmo Joseph Casadevall testimoni, En poder meu Joseph Ribas y Grases notari.