Saga Bacardí
55493
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CESION DE TIERRAS, Y PACTOS ENTRE NOGUERA Y JOSÉ CAYETANO DE PUJOL Y MARCH.


Joseph Noguera pages del terme de Pages del terme y Parroquia de Sant Andreu del Palomar, Bisbat de esta ciutat. En atenció que lo difunt D. Joseph Pujol y Mora en esta dita ciutat populat cedí de paraula al difunt Joan Noguera també pagés de dit terme y Parroquia, son pare set quartes de terra herma poch mes o menos, al efecte de plantarla de viña con vui en dia se troban pagantli sas parts corresponents, situada en lo mateix terme y Parroquia. Que confronta de solixent en honor dels hereus de Joseph Carabasa corredor de orella; de mitgdia ab los hereus, o successors de Da. Eularia Sanpera; de ponent ab T. Cuyás revenedor tots de esta ciutat; y de tremuntana en honor del infrit D. Joseph Cayetano Pujol y March. Y respecte que per rahó de la infra restitució de dita pessa de terra lo nomenat D. Joseph Caayetano Pujol y March li entrega la quantitat de cent vint y sinch lliuras moneda barcelonesa lo dia present en presencia del infrit inotari y testimonis per mans de tercera persona. De qual quantitat li firma sa corresponent apoca, per esta causa, renuncia, , cedeix, transfereix, y transporta del nomenat D. Joseph Pujol y March, absent, emperó lo infrit notari per ell present y acceptant. Tota la sobredita pessa de terra plantada de viña, en lo modo que vuy en dia se troba ab tots sos drets, y pertinencias, y constitució de procutador cuausula de intima, dirigidora a qui convinga, y demes oportunas, ab tots sos drets, y accions, de manera que del dia present en avant puga usar de dita pessa de terra com en cosa propria. Tot lo que li promet atendrer y cumplir baix obligació de tots sos bens, mobles e immobles, presents y veniders, ab totas renuncias de dret necessarias, y a la que prohibeix la general, sens precehir, o subseguirse la especial, roborantho, ab jurament que en sa anima fa, y presta. Y axi ho atorga en Barcelona a vint y sinch dias del mes de Juny any del Señor de mil setcents noranta sis. Essent presents per testimonis Manuel Fresca jove del comers, y Barthomey Valls escrivent en ella residints. Y lo atorgant conegut per mi lo infrit notari no ho firma perque ha dit no saberne, y en sa presencia, y voluntat ho firma un dels sobredits testimonis.
Manuel Fresca, En poder de mi Magi Artigas notari.