Saga Bacardí
55499
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO DE CENSO A RABASSA MORTA, HACIA TRES, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori com jo lo Dr. Llorens Pujol, Pbre. Y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de la present ciutat de Barcelona. Per millorar, y en ninguna manera deteriorar. De mon grat, y certa ciencia per mi, y los meus hereus, y successors qualsevols que sian, establesch y en enfiteosim concedesch a Felix Tres pagés de la Parroquia de Sant Esteva de Cervelló Bisbat de Barcelona present, y avall acceptant y als seus, y a qui voldrá habils, emperó, y capaces de alienar durant las primeras rabassas dels seps en la infra porció de terra plantadors, y no mes vulgarment dit a rabassa morta, tota aquella porció de terra part herma, y part boscosa contenint en si una mojada dos quartas y cent noranta hu vuitens quadrats superficials, ab sas entradas, y eixidas drets, y pertinencias de aquellas, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada “Los Trullols”, que per mos certs, y llegitims titols tinch y possehesch en la predita Parroquia de Cervelló y el lo dit lloch anomenat “Trullols”. La qual pessa de terra se te per aquells Señors, que llegitimament constia a aquells censos acostumats, que pagaré jo dit estabilient sens danys, ni gastos de dit adquisidor no dels seus. Y confronta la dita porció de terra a llevant ab honors de Joseph Poch y de Pau POch los dos pagesos de la referida Parroquia; a mitgdia ab honor de Climent –la y de Joseph Riera los dos també pagesos de la mencionada Parroquia; a ponent part ab honors de mi dit estabilient, y part ab honor de Joseph Font, de Esteve Poch y de Joan Poch, tots pagesos de la notada Parroquia; y a tremuntana ab honor de Pau Marsal també pagés de la mateixa Parroquia de Cervelló. Lo qual establiment fas aixi com millor dir y entendrer se pot ab los pactes y condicions seguents.
Primo: Que dit adquisidor dega millorar la sobre dita porció de terra establerta, y en ninguna manera deteriorarla, y que lo cens de ella, y milloras en ella fahedoras dega fer, y prestar a mi, y als meus tots anys durant ditas rabassas sinch lliuras, tres sous en nuda emperó percepció, ab tots los drets al mateix cens annexos, y corresponents, a saber empara pera percibir lo cens, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets pagadoras en lo dia dotse del mes de Desembre, comensant a fer la primera paga lo dia dotse de Desembre prop vinent, y del corrent any mil setcents noranta set, y aixi consecutivament los demes anys, en semblant termini.
Item: Que lo dit estabilient me retinch y reservo la facultat de poder fer posturar lo bestiar meu propri, totas las herbas, que en dita porció de terra establerta se criarán, sempre que me apareixerá, be que no puga entrar dit bestiar a pasturarlas en ninguna ocasió, fins despres de tres dias de haver plogut.
Item: Que no puga dit adquisidor ni los seus girar ninguna rassa de la porció de terra ab lo present estabelrta a las altres terras mias que allí me quedan.
Item: Que puga dit adquisidor, y los seus fer los culgats y capficats sempre que li convinga per la major conservació de dita viña.
Item: Deurá dit adquisidor a mes del cens sobre imposat pagar lo Real Catastro corresponent a la dita porció establerta, y las demes imposicions Reals que per rahó de aquella degan satisferse.
Item: Que si fos lo cas, que lo dit Felix Tres, o los seus per espay de quatre anys continuos deixassen de pagar, y correspondrerme, a mi o als meus lo expressat cens de sinch lliuras tres sous, tinga jo, y los meus la facultat absoluta de emposesionarme de nou de la porció de terra ab lo present estabelrta debent sols bonificar al dit adquisidor las milloras que constara haverhi fet.
Item: Que si fos lo cas, que per lo cobro del sobre dit cens hagués de citar al dit adquisidor o als seus, en qual cas se me seguirian alguns gastos dega dit adquisidor y los seus de la primera citació en amunt satisferlos tant los processals com los de advocat y procutador
Item y finalment: Que dit adquisidor dega entregarme una copia autentica del present acte de establiment. En la qual porció de terra no puga dit adquisidor ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y als meus, y als demes Señors sobre explicats perqui ditas cosas se tenen. Emperó li sia licit, y permes passats los trenta dias de la fadiga de cada un dels Señors vendrer, permutar, establir o en altre manera alienar aquella a personas empero habils, y capaces de alienar. Salvantme, y retenintme per mi y los meus lo cens novament imposat en nuda emperó percepció ab tots los drets al matix cens annexos, y corresponents so es empara pera percibir lo cens, fadiga, pera retenir la cosa establerta, y firma pera conservar los drets. Y salvats també tant sobre la predita porció de terra com sobre lo mencionat cens novament imposat los censos, y demes drets domicals dels Señors sobre dits, y salvat també lo lluhisme als mateixos competent. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que confeso tenir rebuts de dit adquisidor per real entrega a mas voluntats de las quals li firmo la corresponent apocha. Y aixi renunciant a la excepció de la entrada en lo modo predit no convinguda, ni rebuda, y a la qualsevol altre dret, y lley que afavoreirme puga, dono al dit adquisidor tot lo demes, que podrian valer las cosas establertas del cens, y entrada referits. Prometent a dit adquisidor, y als seus que la predita porció de terra ab sas milloras li faré tenir y possehir, y li estare de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interessos, y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens y drets mobles, e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley y dret de mon favor. Y present jo lo sobre anomenat Felix Tres adquisidor predit afirman en virtut del jurament avall escrit esser menor de vint y sinch anys, major emperó de vint y tres anys, llohant las sobre ditas cosas, y acceptant lo present establiment per lo cens, entrada, pactes, modo y forma sobre dits a tot lo que expresament concento. De mon grat y certa ciencia prometo al mencionat Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y als seus que lo cens sobre imposat en son termini pagaré los pactes sobre dits, cumpliré y observaré tot lo demes que en virtut del present establiment estiga obligat. Sens dilació no escusa alguna, ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interessos, y despesas. Per lo que especialmente obligo e hipoteco la sobredita porció de terra a mi establerta, eo lo dret emfiteutich que en ella me competeix. Y generalment, sens perjudici de dita especial hipoteca ans be a ella ajustant, y acumulant, en obligo tots mos bens, y drets mobles, e immogles haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu que primerament se dega passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre dient que quant lo acrehedor pot satisferse de la cosa especialment hipotecada no pose la ma a altre cosa. Y per pacte a mon propri for, submetent a mi, y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol tribunal secular ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal secular tantsolament. Com se ha dit. Per la qual, ne obligo ma persona, y tots mos bens, y drets mobles, e immobles haguts y per haver, ab la acostumada constitució de procutador per firmar dita escriptura de ters a causa de en contrarse lo dia present feriat per ser Diumente. Y per major firmesa de tot lo sobre estipulat nosaltres. Prometem y juram a saber es, jo dit Dr. Llorens Pujol en la forma sacerdotal en nostras animas, que contra las sobre ditas cosas no farem, ni vindrem per causa o rahó alguna. Com y també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials ni de sos drets. En virtut del qual jurament jo dit Felix Tres per ser menor de vint y sinch anys, com sobre se ha dit, Perso renuncio al benefici de ma menor edat, lesió, facilitat e ignorancia al que demana la entera restitució, y a qualsevol altre dret, y lley de mn favor. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fee en judici per los efectes experssats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Noembre del any del Señor de mil setcents noranta set. Essent presents per testimonis Francisco Prats veler,y Joan Costa escrivent los dos escrivents en Barcelona habitants.
Dr. Llorens Pujol Pbre. Per dit Felix Tres y de sa voluntat per dir no saber escriurer firmo Joan Costa testimoni, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits otorgants, y que lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Ha firmat de sa ma y que per dit Felix Tres no saber de escriurer ha firmat per ell, y de sa vuntat Joan Costa altre testimoni.