Saga Bacardí
55504
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO A RABASSA MORTA HACIA MARSAL, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori com jo lo Dr. Llorens Pujol, Pbre. Y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de la present ciutat de Barcelona. Per millorar, y en ninguna manera deteriorar. De mon grat, y certa ciencia per mi, y los meus hereus, y successors qualsevols sia establesch y en enfiteosim concedesch a Pau Marsal pagés de la Parroquia de Sant Esteva de Cervelló Bisbat de Barcelona persent, y avall acceptant y als seus, y a qui voldrá habils, emperó, y capaces de alienar durant las primeras rabassas dels seps en la infra porció de terra plantadors, y no mes vulgarment dit a rabassa morta, tota aquella porció de terra part herma, y part boscosa de tinguda de quatre mojadas, ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias, que es part y de pertinencias de la pessa de terra anomenada “Los trulls”, que per mos certs, y llegitims titols tinch y possehesch en la predita Parroquia de Cervelló, y en lo prenarrat lloch. La qual se te per aquells Señors que llegitimament constia a aquells censos a comumats, que pagaré sens danys, ni gastos de dit adquisidor ni dels seus. Y confronta a llevant ab honors de mi dit estabilient; a mitgdia part ab honors de Joseph Poch, y part ab honors de Felix Tres los dos pagesos de dita Parroquia de Cervelló; a ponent ab Joan Poch pagés de la referida Parroquia de Cervelló; y a tremuntana ab honors de Climent Pi també pagés de la mencionada Parroquia. Lo qual establiment fas aixis com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes y condicions seguents.
Primo: Que dit adquisidor dega millorar la sobredita porció de terra establerta, y en ninguna manera deteriorarla, y que per lo cens de ella, y milloras en ella fahedoras dega fer y prestar a mi, y als meus tots anys durant ditas rabassas quinse lliuras en nuda emperó percepció ab tots los drets al mateix cens annexos, y corresponents a saber empara pera percibir lo cens, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets pagadoras en lo dia dotse del mes de desembre, comensant a fer la primera paga lo dia dotse de Desembre prop vinent, y del corrent any mil setcents noranta set, y aixi los demes anys, en semblant termini.
Item: Que jo dit estabilient me retinch, y reservo la facultat de poder fer posturar lo bestiar meu propri, totas las herbas, que en dita porció de terra establerta se criarán, sempre que me apareixerá be que no puga entrar dit bestiar a pasturar las en ninguna ocasió, despres de tres dias de haver plogut.
Item: Que no puga dit adquisidor no los seus girar ninguna rasa de la porció de terra ab lo present estabelrta a las altres terras mias que allí me quedan.
Item: Que puga dit adquisidor, y los seus fer los culgats y capficats sempre que li convinga per la major conservació de dita viña.
Item: Deurá dit adquisidor a mes del cens sobre imposat pagar lo Real Catastro corresponent a la dita porció establerta, y las demes imposicions Reals que per rahó de aquella degan satisferse.
Item: Que si fos lo cas, que lo dit Pau Marsal, o los seus per espay de quatre anys continuos deixassen de pagar, y correspondrerme a mi o als meus lo expressat cens de quinse lliuras, tinga jo, y los meus la facultat de emposesionarme de nou de la porció d eterra ab lo present estabelrta debent sols bonificar al dit adquisidor las milloras que constaran haverli fet.
Item: Que si fos lo cas que per lo cobro del sobre dit cens habués de cituar al dit adquisidor o als seus en qual cas se me seguirian alguns gastos dega dit adquisidor y los seus de la primera citació en amunt satisfrerlos tant los processals com los de adist, y procurador.
Item y finalment: Que dit adquisidor dega entregarme una copia autentica del present acte de establiment. En la qual porció de terra no puga dit adquisidor ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y als meus, y als demes de sobre explicats perqui ditas cosas se tenen. Emperó li sia licit, y permes passats los trenta dias de la fadiga de cada un de dits Señors vendrer, permutar, establir o en altre manera alienar aquella a personas empero habils, y capaces de alienar. Salvantme, y retenintme per mi y los meus lo cens novament imposaten nuda emperó percepció ab tots los drets al matix cens annexos, y corresponents so es empara pera percibir lo cens, fadiga, pera retenir la cosa establerta, y firma pera conservar los drets. Y salvats també tant sobre la predita porció de terra com sobre lo mencionat cens novament imposat los censos, y demes drets domicals dels Señors sobre expressats, y salvat lo lluhisme als mateixos competent. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que confeso tenir rebuts de dit adquisidor poer real entrega a mas voluntats dels quals li firmo la corresponent apocha. Y aixi renunciant a la excepció de la entrada en lo modo predit no convinguda, ni rebuda, y a qualsevol altre dret, y lley que afavorirme puga dono al dit aadquisidor tot lo demes que podría valer las cosas establertas del cens, y entrada referits. Prometent a dit adquisidor, y als seus que la predita porciód e terra ab sas milloras li faré tenir, y possehir, y li estaré de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interessos, y despesas: Per lo que en obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley, o dret de mon favor. Y present jo lo sobre anomenat Pau Marsal adquisidor predit, llohant las sobreditas cosas, y acceptant lo present establiment. Concento. De mon grat y certa ciencia. Prometo al expressat Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y als seus, que lo cens sobre imposat en son termini pagaré los pactes sobredits cumpliré, y observaré tot lo demes a que en virtut del present establiment estiga obligat, sens dilació ni escusa alguna, y ab restitució y esmena de ttos danys, gastos, interesos, y despesas. Per lo que especialment obligo e hipoteco la sobre dita porció de terra a mi establerta, so lo dret emfiteutic que en ella me refereix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca, ans be a ella ajustant, y acumulant en obligo tots mos bens y drets mibles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu, que primerament se dega passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre dient que quant lo acrehedor pot satsifersed e la cosa especial hipotecada no pose la ma a altre cosa. Y per pacte a mon propri for, submetent a mi, y a mos ens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol tribunal secular tantsolament, fent y firmant escripura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, y altre qualsevol tribunal secular tantsolament, Con se ha dit. Per la qual, ne obligo ma persona, y tots mos bens, y drets mobles, e immobles haguts y per haver. Y per major firmesa de toto lo sobre estipulat, prometem y juram esto es jo dit D. Llorens Pujol en la forma sacerdotal en nostras animas, que contra las sobre ditas cosas no farem, ni vindrem per causa o rahó alguna. Com y també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials ni de sos drets. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit, que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fee en judici per los efeces expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Nobembre del any del Señor de mil setcents noranta set. Essent presents per testimonis Joan Costa y Felix Abreu los dos escrivents en Barcelona habitants.
Dr. Llorens Pujol Pbre. Per dit Pau marsal y de sa voluntat per dir no saber escriurer firmo jo Felix Abreu testimoni, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits otorgants, y que lo Dr. Llorens Pujol Pbre. Ha firmat de sa ma y que per dir dit Pau Marsal no saber de escriurer ha firmat per ell, y de sa voluntat Felix Abreu altre dels testimonis.