Saga Bacardí
55506
ACUERDO DE FINAL DE CONTRATO DE ALQUILER DE ENTRESUELO DE JOSÉ DE SOLANELL, A ANTONIO DE CASANOVAS
. (Hay que comprovar esta persona)

En la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Juny del any mil setcents noranta y vuyt.
Sia notori. Que D. Anton Casanovas en la present ciutat de Barcelona domiciliat. Per quant per part de D. Joseph de Solanell populat en la vila de Ripoll se esta seguint causa contra ell dit D. Anton Casanocas en lo tribunal Real ordinari de esta ciutat en actes de Vicens Simon escrivá del dit tribunal present lo dit Señor de Solanell que lo expressat D. Anton Casanocas per lo dia de Sant Joan del corrent Juny tinga desocupat lo primer pis Entresuelos y Jardí que a titol de lloguer habita de aquella casa propria del referit Sr. D. Joseph de Solanell situada en lo carrer de la Canuda de la present ciutat. Y conciderant lo dit D. Anton Casanovas, esser fundada la presenció de D. Joseph Solanell ates que dit Señor ja lo avisá de insinuat efecte ab carta de sis de Febrer de mil setcents noranta y vuyt. Pero no tenint proporció de habitar la casa que a fi de cumplir ab la explicada instancia ja te previnguda y llogada per que en ella se estan fent obras que no es posible estar conclosas antes el dia de Sant Joan del corrent Juny, ha suplicat al mateix Señor de Solanell per medi de son apoderat que lo prorrogue lo lloguer per dos mesos, a la qual suplica ha concedit lo expressat Señor, ab tal que mediant escriptura publica li promete tenir desicupat ab tot efecte lo dit primer pis, entresuelos y jardí dins lo insinuat termini y pagantse cada part las costas que en la dita causa hagé fet. Per tant de son grat y certa ciencia convé y promet al nomenat Sr. D. Joseph de Solanell stipulant, y a qui convinga, que per tot lo dit vint y tres de Agost proxim vinent desocupará y tindrña desocupat lo sobredit primer pis, entresuelo y jardí, deixantho tot en bon estat, conforme ho trobá quant entrá a habitarho, entregant la clau al nomenat Señor D. Joseph de Solanell, a son apoderat, o a qui lo mateix Sr. disposará, prometent igualment satisfer ab anticipació segons que la citada causa per lo otorgant se hagen fet y permetent que lo mencionat Sr. de Solanell, o qui aquewst voldrá puga servirse des del dia present del reclau que exhisteix al cap de munt del dit jardí, a qual efecte entregan la clau de la porta deld it reclau a Da. Gertrudis de Magarola y Solanell filla del predit Señor D. Joseph de Solanell. Lo que promet atendrer y cumplir sens dilació no escusa y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligá tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y venidors. Renunciant a son privilegi Militar munició y citació de vint y sis dias, y a altre qualsevol dret y lley de son favor, roborantho ab solemne estipulació. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Francisco Xavier Arnús escrivent y Salvador Oller de la familia del Sr. Anton de Magarola. Y lo Sr. otorgant al qual lo infrit notari dono fe coneixer ho firma de propria ma.
Anton de Casanovas, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.