Saga Bacardí
55509
TESTAMENTO DE EULALIA DE CASANOVAS Y DE ROIG. (Hermana de Antonio.)


En nom de Deu. Amen. Jo Eulalia Velada (antes Smandia) y Casanovas, viuda de Joseph Anton Velada y Catalá, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, que en primeras nubias ho fui de Rafel Smandia difunt comerciant, ciutadá de aquesta ciutat, filla llegitima y natural del Señor Anton Casanovas, familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutadá de la mateixa, y de la Señora Eulalia Casanovas y Roig, conjuuges, difunts. Trobantme constituida en lo llit en malaltia perillosa corporal, pero ab clar enteniment, memoria y paraula. Volent disposar de mos bens. Y dels que foren del nomenat Joseph Anton Velada y Catalá difunt mon segon marit, inseguint lo encarrech fet per ell, a mi de paraula, segons se expressa en son postrer testament, entregat clos a Joan Prats, y Cabrer notari publich de número en Barcelona, baix firmat, en lo dia vuit del mes de Agost del any mil setcents vuitanta y set, seguit lo obit repentino del testador, obert y publicat en part, immediatament despues del accident, a instancia mia, en lo dia cinch del mes de Setembre del any mil setcents noranta quatre, y enterament tot en lo subscentin dia set del mateix mes de Setembre, ab lo qual dit mon segon espos, me instituí hereva sua universal, a libre disposició mia, ab lo mencionat encarrech de donar cumpliment a lo que ell me tenia comunicat de paraula, de la qual disposició testamentaria donfidencial lo notari subscrit dona fe ab lo present:
Per tant, ordeno lo testament actual; ab lo qual elegesch marmessors y executors de aquesta postrera voluntat mia; a D. Anton Casanovas y Roig domiciliat en aquesta ciutat; a Francesch Anton Casanovas y Roig, ciutadá de la mateixa; a D. Joan Matas Capitá agregat a esta plassa; a Da. Antonia Matas y Casanovas conjuges; germans, cunyat, y Germana meus; Al Ilustre Molt Rnt. Señor Dr. D. Jaume Roig y Gelabert Pbre. Canonge Decano en la Santa Iglesia Catedral de dita ciutat mon oncle.Al Rnt. Dr. en Sagrats Canons, Joseph Anton Matas y Casanovas, Pbre. Actual Domer en dita Santa Catedral Iglesia, mon nebot, fill llegitim y natural dels enunciats conjuges D. Joseph y Da. Antonia Matas y Casanovas. Persona que desde la mia viduitat cohabita en ma casa, cuidant de totas las mias depencencias, ab entera satisfacció mia. Y al Rnt. Dr. Miquel Riera Pbre. Beneficiat en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, en la mateixa ciutat. Als quals, y a la major part de ells, conferesch plena facultat pera cumplir aquesta disposició mia testamentaria, segons trobaran exposat.
Primerament vull que tots mos deutes e injurias sia pagats, y esmenadas de mos bens, lo mes prest se puga, despres de mon obit, conciderada sola la veritat del fet.
Elegesch sepultura fahedora a mon cadaver, en la Iglesia de la classe, y ab las circunstancias que lo nomenat Rnt. Dr. Joseph Anton Matas y Casanovas mon nebot, altre de mos marmesors, enterat com está de totas las mias dependencias, regoneixerá del cas en aquella ocasió, atesa la posibilitat de mos bens.
Item: Ordeno, que sobre la mateixa concideració en continent de verificada la mia mort, per descans de la mia anima, sian celebradas las missas, que lo mateix Joseph Anton nebot mei, determinará en las Iglesias, per los Sacerdots, y de la caritat de son agrado. Gastant aixis per ellas, com per la sepultura, de mos bens lo que convinga.
Y en los restants bens meus, presents, y esdevenidors, drets y accions, que pugan competerme en qualsevol part, per qualsevol titols, o causas, instituescg hereu meu universal de confiansa al enunciat Rnt. D. Joseph Anton Matas y Casanovas Pbre. Mon nebot, apreciat, peraque pose en execució, y cumpliment lo que lo tinch recomanat, asegurada de la sua fidelitat, y enteresa, que ho practicará ab totas exactitut.
Aquesta es la mia ultima voluntat mia. Ab la qual revoco lo testament anterior, entregat clos per mi ak sibre dit Joan Prats y Cabrer notari baix firmat, en lo dia primer del mes de Octubre del any mil setcents noranta quatre (que he retirat al temps del arorgament del actual, firmantne recibos per no trobarme jo en aptitut de escriurer, a causa de la mia grave malaltia). Y qualsevols altres testaments y especies de ultimas voluntats ordenadas per mi fins ara. Volent que lo testament actual prevalga a tota disposició anterior mia en lo millor modo que de dret tinga lloch. Sens obrarsen copia, ni manifestarse a persona alguna, fins despres de seguit mon obit. En testimoni de las quals cosas, aixis ho atorgo en la ciutat de Barcelona a catorse dias del mes de Janer, any del Naixament del Señor mil setcents noranta y nou. Essent presents per testimonis, cridats per mi mateixa, Isidro Clavell, estudiant theologia, y Francisco Ribas y barbier, practicant la facultat de notaria publica, habitant en aquesta ciutat.
Per la enunciada Señora Eulalia Velada y Casanovas, viuda que per la gravetat de la sua malaltia, no pot escriurer, firmo de voluntat sua.
Francisco Ribas y Barbier, testimoni, En poder de mi Joseph Prat y Cabrer notari, afirmant coneixer a la Señora testadora, y haber per ella subscrit dels testimonis.