Saga Bacardí
55516
ESCRITURA DE BIENES MUEBLES SUBASTADOS, DE LLORENS PUJOL Y PUJOL.


En la ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Abril any del Señor de mil setcents noranta y nou, a instancia de Magdalena Darrer y Pujol viuda de Anton Darrer comerciant de la present ciutat com a usufructuaria de la universal heretat y bens que foren del Rnt. Dr. Llorens Pujol y Pujol Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de esta ciutat son germá, per est dexada ab son ultim y valido testament, que feu y firmá y clos entragá al notari avall escrit als vint y quatre días del mes de Noembre de mil setcents noranta quatre, y despres de sa mort fou per lo mateix notari obert y publicat als sis del corrent mes de Abril. En dit nom, volent cumplir a lo disposat per dit testador ab son precalendat testament de que deguessen vendrerse en encant publich tots los bens mobles, que se encontrassen en esta ciutat. Se ha fet venda en encant publich al mes donant dels bens mobles se encotraren en esta ciutat, que foren de aquell en las casas proprias en que habitava y morí situadas en esta ciutat, y en lo carrer Mes Baix de Sant Pere a las personas, y per los preus, que avall se expressaran entrevenint Pere Blancafort corredor de coll publich y jurat de la present ciutat, y essent receptor dels diners resultaren dels sobredits bens lo mateix Pere Blancafort, los quals bens venuts son los seguents.
Primo: Se ha encantat, venut y lliurat, a Joseph Muliner una taula plegadissa per sis lliuras quinse sous…………………………………………………………………………………6Ll 15S.
Item: Pau Escuger una calaxera per set lliuas sis sous………………………….7Ll 6S.
Item: Francesch Colominas altre calaxera per set lliuras catorse sous……….7Ll 14S.
Item: Pau Escuder dos pahissos per dos lliuras tretse sous……………………..2Ll 13S.
Item: Francisco Vila dos miralls y quatre cornucopias per setse lliuras divuit sous………………………………………………………………………………………..16Ll 18S.
Item: Francisco Colominas dos madallas y las taulas racomeras per tres lliuras quinse sous………………………………………………………………………………………….3Ll 15S.
Item: Joseph Moliner tres quadros tres lliuras sinch sous……………………….3Ll 5S.
Item: Joseph Mente tres sanefas per una lliura deu sous…………………………1Ll 10S.
Item: Rafel de Orella arriemaderos de la sala per sis lliuras catorce sous……6Ll 14S.
Item: Joseph Muliner un ganapñe, cadiras, y tamboretillos per vint lliuras sinch sous………………………………………………………………………………………...20Ll 4S.
Item: Pau Escuder un quadro de la Sacra Familia per quatre lliuras sinch sous……………………………………………………………………………………….…4Ll 5S.
Item: Francisco Vila una armusa y dos sobre pallissos per tres lliuras sinch sous………………………………………………………………………………………….3Ll 5S.
Item: Joseph Muliner una armussa y una lloba per tres lliuras vuit sous……..3Ll 8S.
Item: Francisco Vila un matalas per una lliura deu sous……………..………….1Ll 10S.
Item: Rafel de Orella quatre cuxins plens de llana ab telas viadas per dos lliuras quatre sous…………………………………………………………………………..……….……..2Ll 4S.
Item: Francisco Corominas un matalas de telas viadas per quatre lliuras…….4Ll.
Item: Jordi Gusí altre matalas gran per sinch lliuras…………………….………5Ll.
Item: Pau Escuder altre matalas gran per onse lliuras catorce sous………..…11Ll 14S.
Item: Pau Escuder un gerro y palangana de estany per dos lliuas vuit sous…..2Ll 8S.
Item: Pere Llausas un matalas ab telas viadas per onse lliuras catorce sous..11Ll 14S.
Item: Rafel Roca una cota de bayeta per una lliura quinse sous…………………..1Ll 15S.
Item: Joseph Muliner una sotana de paño per sinch lliuras……………………..5Ll.
Item: Joseph Miliner dos cortinas per sis lliuras deu sous………………………6Ll 10S.
Item: Francisco Xurigue dos sanefas y una cortina de bayeta per dos lliuras..2Ll.
Item: Francisco Xurigue dos cortinas de bayeta per dos lliuras cuatre sous…2Ll 4S.
Item: Rafel Roca una cortina de bayeta y un cobretaule y una flassada per dos lliuras quatre sous………………………………………………………………………………………….2Ll 4S.
Item: Rafel Roca dos cortinas de filusello per tres lliuras sinch sous………….3Ll 5S.
Item: Rafel Roca dos cortinas y un cobrellit de filosello per tres lliuras deu sous………………………………………………………………………………………….3Ll 10S.
Item: Jordi Vilá dos cortinas de tela blanca per los balcons per sis lliuras dotse sous…………………………………………………………………………………………6Ll 12S.
Item: Joseph Muliner una colxa de indianas per sis lliuras sonch sous………6Ll 5S.
Item: Francesch Corominas dos dotsenas de plats y sinch platas de estany a rahó de deu sous la lliura pesa quaranta sinch lliuras, per vint y dos lliuras deu sous……………22Ll 10S.
Item: Joseph Mente sis armillas de tela per dos lliuras sinch sous…..………..2Ll 5S.
Item: Rafel Roca un cobrellit de domas vert lo entorn peu y quatre armilas per sis lliuras deu sous…………………………………………………………………………………………6Ll 10S.
Item: Francesch Colominas sis calsotets per dos lliuras……………………….2Ll.
Item: Joseph Enrich dos mangalas ab puños de plata per sinch lliuras sinch sous…………………………………………………………………………………………5Ll 5S.
Item: Francisco Bombardo sis calsotets per dos lliuras…………………………2Ll.
Item: Joseph Moliner sinch camisas y draps per tres lliuras deu sous………..3Ll 10S.
Item: Francisco Bombardo dos llumaneras per tres lliuras…………………….3Ll.
Item: Francisco Vidal tres parells de mitjas sis gorras y un ret per quinse sous y sis……………………………………………………………………………………………….15S 6D.
Item: Pau Escuder sinch candaleros de llautó, per dos lliuras sinch sous…..2Ll 5S.
Item: Francisco Xurigué dos llansols dolents per dos lliuras quatre sous…..2Ll 4S.
Item: Francesch Colominas una sort de llibres per vuit lliuras setse sous…..8Ll 16S.
Item: Francisco Vilá tres quadros per dos lliuras nou sous…………………….2Ll 9S.
Item: Pere paga un tros de drap de casa per dos lliuras un sou………………….2Ll 1S.
Item: Rafel de Orella un llansol vell per una lliura………………………………1Ll.
Item. Francisco Bonbardo tres platas dos marcelinas, una xocolatera y un estotx ab sos gavinets per una lliura setse sous………………………………………………………1Ll 16S.
Item: Francisco Vilá unas estovallas novas y unas de usadas y sinch aixugamans per una lliura divuit sous…….…………………………………………………………………….1Ll 18S.
Item: Joan Giralt un escriptori per vint y quatre lliuras………………………..24Ll.
Item: Francisco Bombardo un arrollidador y una escaparata per trenta vuit lliuras………………………………………………………………………………………38Ll.
Item: Eudalt paga tres llansols per tretse lliuras deu sous………………………..13Ll 10S.
Item: Eudalt paga dos toballons per sis lliuras….…………………………………..6Ll.
Item: Eudalt paga dos toballons y dos estovallas per vuit lliuras………………….8Ll.
Item: Eudalt paga tres debantals y tres aixugamans per una lliura……………….1Ll.
Item: Eudalt paga uns trespeus per quinse sous…………………………………………15S.
Item: Francisco Pujol dos llansols per nou lliuras……………………………….9Ll.
Item: Matheu Ragás set llansols per trenta una lliura deu sous……………….31Ll 10S.
Item: Matheu Ragas dos estovallas per quatre lliuras……………………………4Ll.
Item: Ignasi paga quatre llansols per quinse lliuras……………………………………..15Ll.
Item: Cayetano paga dos estovallas y dos parells de mitjas per tres lliuras……………3Ll.
Item: Cayetano paga una cassola de aram per dos lliuras vuit sous……………………2Ll 8S.
Item: Cayetano paga dos llansols de lli per deu lliuras………………………………….10Ll.
Y essent tart se suspengué la formació del present encant y se prorroga sa prosecució fins al a tarde del dia vint del sobredit mes de Abril y any referit.

E apres arribada ja la tarde del sobredit dia a instancia de la sobre expressada Magdalena Darrer y Pujol viuda se continuá lo present encant en la forma seguent.
Primo: Maria Teixidor dos calderons per tres lliuras…………………………………..3Ll.
Item: Pere Llausás tres llansols per vuit lliuras deu sous……………………………..8Ll 10S.
Item: Pere paga dos estoballas per sinch lliuras………………………………………….5Ll.
Item: Pere paga un llansol per tres lliuras deu sous……………………………………...3Ll 10S.
Item: Pere Plausas dos camissas per tres lliuras deu…………………………………..3Ll.
Item: Pere paga tres estovallas per dos lliuras sinch sous……………………………….2Ll 5S.
Item: Dit Pere paga un llansol dolent per quinse sous……………………………………….15S.
Item: Pau Escuder una manpara per una lliura deu sous……………………………...1Ll 10S.
Item: Pere Llausas una colxa per sis lliuras deu sous…………………………………..6Ll 10S.
Item: Antonia Vinyeta una xaringa per una lliura sis sous y tres diners………………1Ll 6S 3D.
Item: Pau Escuder un cantarano per vint lliuras……………………………………….20Ll.
Item: Joan Cañellas los quadrets, sanefas, y mapas del quarto de la part del carrer per tres lliuras vuit sous…………………………………………………………………………………..3Ll 8S.
Item: Pau Escuder una caxeta, una taula de llit, una maleta y una creu de llauna per una lliura sis sous y si………………………………………………………………………………1Ll 6S 6D.
Item: Pera paga alguns rams de fil per dos lliuras quatre sous…………………………1Ll 4S.
Item: Victor Atxer vuit toballonsy tres toballolas per sis lliuras sinch sous…………6Ll 5S.
Item: Pau Escuder una caxa y un armari dolent per dos lliuras onse sous………….2Ll 11S.
Item: Isidro Serra dos quadros per dos lliuras…………………………………………..2Ll.
Item: Anton Nogues una paella y diferents plats per una lliura tatorse sous………..1Ll 14S.
Item: Isidro Serra una mampara y dos taulas per una lliura dotse sous……………..1Ll 12S.
Item: Anton Nogues un escalfador una xocolatera, un llum y uns estalvis de estany per dos lliuras vuit sous…………………………………………………………………………………..2Ll 8S.
Item: Joan Monserrat un braser de coure ab sa capsa de fusta per quatre lliuras….4Ll.
Item: Pau Escuder una sangladora y un candelero de llautó y un canti de aram per tres lliuras y un sou………………………………………………………………………………………………3Ll 1S.
Item: Pere paga sis toballons per dos lliuras divuit sous………………………………….2Ll 18S.
Item: Pere paga dotse toballons per quatre lliuras deu sous………………………………4Ll 10S.
Item: Cayetano paga sis toballons per dos lliuras divuit sous……………………………..2Ll 18S.
Item: Anton Nogues dotse toballons per sinch lliuras setse sous………………………..5Ll 16S.
Item: Francisco Bombardo sis toballons per dos lliuras vuit sous………………………2Ll 8S.
Item: Christofol Marcé dos estovallas per sinch lliuras setse sous………………………5Ll 16S.
Item: Francisco Vila sinch cuxineras, dos estovallas, y un axugamá per tres lliuras dos sous……………………………………………………………………………………………………3Ll 2S.
Item: Christofol Marcé dos toballas, unas estovalas, y un toballó per tres lliuras sis sous……………………………………………………………………………………………………3Ll 6S.
Item: José Menté una caxeta per una lliura dos sous………..……………………………1Ll 2S.
Item: Pau Escuder un llit de peu de gall per quatre lliuras sis sous……………………..4Ll 6S.
Item: Diego Fernandez un mantell de paño per sis lliuras sis sous..……………………6Ll 6S.
Item: Francisco Vila un llit peu de gall per dinou sous………………………………..……..19S.
Item: Joan Montserrat un llit de peu de gall per dos lliuras vuit sous…………………..2Ll 8S.
Item: Pau Escuder dos candaleros de plata a rahó de divuit rals la onsa de pes vint y si sonsas quaranta sis lliuras setse sous…………………………………………………………………..46Ll 6S.
Item: Pau Escuder una lamina ab guarnició de plata y una calderilla per aygua beneyta del mateix a rahó de vin rals la onsa de peu si sonsas, dotse lliuras setse sous………….12Ll 16S.
Item: Pau Escuder una sotacopa de plata a rahó de divuit rals la onsa de pes quaranta una onsa y vuit argensos, setanta quatre lliuras catorce sous……………………………………..74Ll 14S.
Item: Joseph Muliner una sotacopa de plata a rahó de dinou rals y divuit diners la onsa de pes dinou onsas set argensos trenta vuit lliuras deu sous y tres………………………38Ll 10S 3D.
Item: Pau Escuder una safata de plata a rahó de vint rals la onsa de pes vint onsas deu argensos, quaranta una lliuras sinch sous……………………………………………….41Ll 5S.
Item: Joan Monserrat una capsa de plata un parell de sibellas grossas, dos de xicas, y un parell de totons de plata, per catorce lliuras…………………………………………….14Ll.
Item: Francisco Bombardo una escupidora, un platet, y unas espavilladoras de plata, a rahó de dinou rals la onsa, de pes vint y si sonsas y mitja, sinquanta lliuras set sous...…50Ll 7S.
Item: Francisco Bombardo quatre ganibets ab manech de plata per quinse lliuras………………………………………………………………………………………..…15Ll.
Item: Ignasi paga una capsa de maraperla ab son cubert de plata per tres lliuras…3Ll.
Item: Diego Fernandez tres cuberts de plata a rahó de dinou rals divuit diners la onsa de pes tretse onsas quatre argensos vint y sis lliuras tres sous y quatre diners………………26Ll 3S 4D.
Item: Cayetano paga dos cuberts y una llosa de plata a rahó de dinou rals divuit diners la onsa, de pes catorce onsas dos argensos vint y set lliuras disset sous y onse diners………27Ll 17S 11D.
Item: Pau Escuder deu banivets ab manech de baña per dos lliuras set sous..……2Ll 7S.
Item: Diego Fernandez dos culleras y una gorquilla de plata sisellada, a rahó de dinou rals divuit diners la onsa, de pes si sonsas dotse argensos tretse lliuras sis sous y nou…13Ll 6S 9D.
Item: Joseph paga una cadira ab brassos per quinse sous…………………………………15S.
Item: Grau Mas un relotge de plata per dotse lliuras……………………………….12Ll.
Item: Joseph Moliner los arrimaderos y una sort de pedassos per tres lliuras tres sous……………………………………………………………………………………………..3Ll 3S.
Item: Rafel de Orella una taula y las cadiras per quatre lliuras catorce sous……4Ll 14S.
Item: Pau Escuder, lo cavall, carreta, virlotxe, y tots los guarniments per doscentas sinquanta set lliuras dotse sous………………………………………………………………………257Ll 12S.
Item: Pau Escuder una taula y dos gerras per tres lliuas quatre sous……………..3Ll 4S.
Item: Maria Teixidor uns trespeus de tres sous y nou……………………………………3S 9D.
Item: Pau paga dos matalassis per deu lliuras…………………………………………10Ll.
Item: Francisco Prats dotse toballons de fil y cotó per vuit lliuras………………..8Ll.
Item: Francisco Prats dotse toballons, unas estovallas y dos toballolas de flor de ginesta per catorce lliuras deu sous…………………………………………………………………….14Ll 10S.
Item: Francisco Prats sis toballolas per set lliuras deu sous……………………….7Ll 10S.
Item: Maria Llach un llansol y una armilla per tres lliuras quinse sous………….3Ll 15S.
Item: Francisco Prats quatre axugamans y unas esrovalletas per dos lliuras sinch sous……………………………………………………………………………………………...2Ll 5S.
Item: Francisco Prats un llusol per quatre lliuras deu sous…………………………4Ll 10S.
Item: Dir Francisco Prats sinch estovallas per nou lliuras………………………….9Ll.
Item: Dit Prats una pala per tres sous y nou diners……………………………………….3S 9D.
Item: Antonia paga una toballoma vella, un toballó y una cuxinera per una lliuras quatre sous………………………………………………………………………………………………1Ll 4S.
Item: Miquel paga dos sobrepallissos y una armusa per onse lliuras……………….11Ll.
Item: Magdalena paga dos cortinas de domas per deu lliuras……………………….10Ll.
Item: Magdalena paga set marcelinas de plata a rahó de vint rals un sou la onsa de pes sinquanta onsas cent sinch lliuras………………………………………………………..105Ll.

1410Ll 6S 6D.

De la qual venda dels bens mobles feta en lo encant publich a las personas dalt expressadas y per las quantitats continuadas en la marge de quiscun partit lo dit Pera Blancafort sobre nimenat en virtut del jurament que prestá en lo ingres de son ofici ha fet relació a mi Francisco Joan Elias y Bosch notari avall escrit lo sobredit dia vint de Abril. De las quals cosas la relatada Magdalena Darrer y Pujol viuda me requiró llevás lo present acte. Que fiu fet en Barcelona, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Thomas Raspau estudiant en solfa, y Eudalt Rovira y Elias practicant la art de notaria los dos en la present ciutat de Barcelona habitants.
Madalena Darrer, Pere Blancafort, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari qui afirmo coneixer a dits requirents y que han firmat de sas mans.