Saga Bacardí
55517
ESCRITURA DE INVENTARIO DEJADO POR LLORENS PUJOL.


Sia notori com jo Magdalena Darrer y Pujol viuda de Anton Darrer comerciant ciutadá de Barcelona com a usufructuaria de la universal heretat y bens que foren del Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de esta ciutat mon germá per est dexada ab son ultim y valido testament que feu y firmá y clos entregá al notari avall escrit als vint y quatre de Noembre de mil setcents noranta quatre, y despres de sa mort fou per lo mateix notari obert y publicat als sis del corrent mes de Abril, y ab aquell altre nom y titol que millor en dret afavorirme puga, y ab la clausula y millor medi que en dret puga tenir lloch, volent evitar tota suspita de dol, y frau, y gaudir dels privilegis y prerrogativas concedits per lo dret als qui prenen inventari, y peraque en tot temps conste en que concistexen los bens que foren del referit Dr. Llorens Pujol Pbre. mon germá y no pugan ocultarse e perdrerse precehint est señal de la cr+eu he fet lo present inventari de la universal heretat y bens que foren del expressat Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. mon germá en presencia y cocurrencia de Francisco Pujol y Pujol adroguer, ciutadá de aquesta ciutat com a pare y llegitim administrador de la persona y bens de Joaquim Pujol y Vehils son fill impúber y hereu instituhit per despres de finit lo usdefruit per dit testador a mi dexat ab son precalendat testament, que tingué principi en la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Abril del any del Señor de mil setcents noranta y nou, y fou continuat y tingué fi en los días avall escrits, los quals bens son los seguents.
Primo: Tota aquella casa ab un portal fora obrint propria de dit difunt, y en que habitaba y morí situada en esta ciutat en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, en la qual se ha trobat propri del difunt lo seguent.

EN LA SALA DE DITA CASA.
Primo: Vuut cadiras de noguera ab aciento de tripa verda, usadas.
Item: Sis tamborets de noguer cuberts de tripa ab flors.
Item: Un relotge de pendula ab sa capsa de fusta de noguer.
Item: Dos miralls grans ab guarnició de colradura ab sos cordons verts, de seda filada, usats.
Item: Quatre cornucopias ab sos bidres ab cordons verts de será filada, usats.
Item: Dos taulas rodoneras doradas.
Item: Dos madallas una de Santa Madrona y altre de Santa Eulalia ab sa guarnició dorada ab cordons de seda verda.
Item: Dos quadros per sobre los portals ab guarnició dorada.
Item: Tres sanefas doradas.
Item; Un Sant Francisco de Paula de cartró ab quatre angelets.
Item: Dos sanefas de domas vert.
Item: Los arrimaderos de tela per dita sala ab sas mitjas vañas doradas.
Item: Una manpare de bayetas.

EN LO QUARTO QUE MORÍ DIT DIFUNT.
Item: Un quadro gran de la Sagrada Familia ab guarnició dorada.
Item: Altre quadro del Venerable Oriol ab guarnició dorada.
Item: Un quadro mediá ab guarnició dorada ab cordons de seda folada verts.
Item: Dos quadros de paper retallat ab guarnició dorada.
Item: Un sant Pau de pedra mabre blanca.
Item: Un ganape de noguer ab aciento, y respatller cubert de tripa verda.
Item: Nou cadiras entre xicas y grans blavas ab aciento de boga.
Item: un llit ab sas pots y banchs jaspeat ab son sobrecel y capsalera també jaspeada.
Item: Tres matalassos ab telas viadas plens de llana usats.
Item: Una cadira ab brasos ab aciento y respatller de cuiro.
Item: Una sanefa dorada.
Item: Un escriptori de fullola de noguer ab quatre calaixos ab son tapetá, panys, y sobre panus y anellas de llautó.
Item: Diferents papers convernents al plet tingué per rahó de la torre.

Als nou del sobredit mes y any fou continuat lo present inventari, en lo modo seguent.
Item: Nou camisas de tela per home vellas.
Item: Tres calsotets de tela vells.
Item: Tres parells de mitjas de fil, usadas.
Item: Dos camisas de tela milt vellas.
Item: Dotse calsotets a saber los deu vells y los dos nous.
Item: Deu armillas de tela vellas.
Item: tres parells de mitjas de fil blancas, usadas.
Item: Set marcelinas de plata de la lley de pes sinquanta onsas usadas.
Item: Una safata sisellada de plata de la lley de pes vint y una onsa y mitja, usada.
Item: Una sotacopa de plata de marca grosa de pes quaranta una onsa y mitja, usada.
Item: Una sotacopa xica de plata de la lley de pes vint onsas dotse argensos, usadas.
Item: Quatre candeleres plans de plata de pes sinquanta onsas, usadas.
Item: Una escupidora de plata de la lley de pes quinse onsas set argensos, usada.
Item: Una palmatoria de plata de la lley ab sas espavilladoras y cadeneta de pes set onsas catorce argensos, usada.
Item: Un platet y espavilladoras de plata de la lley de pes una onsa, usat.
Item: Una piqueta per aygua beneyta de plata de lalley de pes dos onsas y mitja, usada.
Item: Un cutxaró de plata de la lley de pes sinch onsas sis argensos, usat.
Item: Sis cuberts, y una cullera de plata de la lley de pes vint y vuit onsas, dotse argensos, usats.
Item: Tres ganibets ab manech de plata de la lley de pes si sonsas, usats.
Item: Deu ganibets ab manech de baña, usats.
Item: Dos trossos de blauhet, usats.
Item: Un cobrellit usat.
Item: Dos caxetas de fusta ordinaria ab sos panys sense claus, usadas.
Item: Una capsa de plata de pes dos onsas deu argensos, usada.
Item: Un quadret ab una mare de Deu de porcellana ab una guarnicioneta de plata sisellada de pes tres onsas usada.
En una escaparata de fusta ab sos vidres y dins ella un Sant Christo ab son peu de or, usada.
Item: Un Sant Joan de Nepomuseno posat dins una guarnicióneta de os, usat.
Item: Un relotge de plata, usat.
Item: Tres parells de sivellas y un parell de botons de pes junt sinch onsas deu argensos, usadas.
Item: Sis colleretas y una espavilladoras de arjontoxe dins una capseta de pell de escat, usada.
Item: Diferents reliquiaris ab sas reliquias.
Item. Una capsa de maraperla guarnida de plata, usada.
Item: Un arrodlidador de fusta, ab quatre calaxos, usat.
Item: Quatre gorras y dos mocadors de tela blanchs usats.
Item: Una peseta y mitja ab quartos dins una bossa de cuiro, usada.

EN UN REQUARTET IMMEDIAT A DIT QUARTO.
Primo: Un llit de peu de gall ab sas pots y banchs usat.
Item: Quatre quadros ab un capallá retrat en quascun ab sa guarnicions doradas, vellas.
Item: Una capsa de fusta de escalfa roba, usada.
Item: Una calderilla de llautó per posar aygua geneyta, usada.

EN LO MENJADOR SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Una taula de fusta plegadissa ab son calaix, usada.
Item: Vuit cadiras de fusta ab poms dorats y ab asiento de boga, usadas.
Item: Un quadro de la Visitació de Santa Elisabeth ab guarnició dorada, y negra, usat.
Item: Dos pots de llauna per tabaco, usats.
Item: Un barraló per posar vo ab cercols de ferro, usat.
Item: Una calderilla de bronce per aygua beneyda, usada.
Item: Una fitora ab son brocal de llauna, usada.
Item: Dos caxetas en la una alguns draps, desfilas, y venas, usadas.
Item. Un ganibet ab manech de plata de pes dos onsas, usats.
Item: Vint y quatre llansols, divuit de nous, y sis de usats, de drap de casa.
Item: Nou estovallas de llu y cotó ab mostra de piño bonas.
Item: Un llansol de lli, usat.
Item: Set estovallas de llí y cotó, usadas.
Item: Dotse toballons de fil y cotó ab mostra de piño, usats.
Item: Dotse toballons de fil y cotó ab mostra de piño, usats.
Item: Dotse toballosn de fil y cotó ab mostra de piño, usats.
Item: Trenta quatre toballons de fil y cotó ab mostra de piño, usats.
Item: Sis cuxineras de tela, usadas.
Item: Nou toballolas de fil y cotó ab mostra de piño usadas.
Item: Unas estovallas de ginesta, usadas.
Item: Dos toballolas de ginesta, usadas.
Item: Una toballola de fil y cotó ab mostra de piño usats.
Item: Vuit toballons de fil, y cotó ab mostra de piño ab sos caps, usadas.
Item: Tres toballons de ginesta, usats.
Item: Disset toballons de fil, y cotó ab mostra de piño, usats.
Item: Dotse toballons de ginesta, usats.
Item: Unas esroballas de fil, y cotó, usadas.
Item: Dos toballolas de fil y cotó, usadas.
Item: Tres toballons de ginesta, usadas.
Item. Tres delantals de cuyna, usats.
Item. Sis estoballetas per la cuyna, usadas.
Item: Unas estovallas, usadas.
Item: Dos saquets, usats.
Item: Dos calsotets, usats.
Item: Quatre toballons, usats.
Item: Un Sach, usat.
Item: Tres axugamans.

EN LO RECIBIDOR.
Primo: Una taula de fusta, usada.
Item: Una cadira de fusta ab brasos ab asiento y respatller de fusta, usada.
Item: Un país gran, usat.
Item: Una mapa, usada.

Als deu del sobredit mes y any feu continuat lo present inventari en lo modo seguent.

EN LO REBEDOR.
Primo: Un armari fixat a la paret.
Item: Deu xicras de pipa.
Item: Quinse basos xichs de cristal.
Item: Vint y una xicras ordinarias.
Item: QUatre marcelinas y dos potets per posar confitura.

EN ALTRE QUARTO INMEDIAT AL RECIBIDOR.
Primo: Una calaxera de alba pintada de negre ab tres calaxox grans y dos de xichs ab sobre panys de llautó, usada.
Item: Dos sobre pellissos guarnits de puntas, usats.
Item: Dos armusas de terixnella ab telas de satí carmasi, usadas.
Item: Altre armusa de tercianela ab telas de satí carmasí, usadas.
Item: Una bossa de corporals de tapisseria, usada.
Item: Una estola, usada.
Item: Un amito, usat.
Item: Una ara, usada.
Item: Una cortina de tela blava, usada.
Item: Un girasol de seda, usat.
Item: Diferents trossos de tela de matalas dolents.
Item: Una maleta de cuyro, usada.
Item: Unas alforjas de cuyro dolentas.
Item: Una sella y brida novas per lo caball.
Item: Una calexera de fusta ordinaria ab quatre claxos grans, usada.
Item: Un estotx ab una cullera, forquilla, y ganibet de ferro, usat.
Item: Un estotx ab sis ganibets sens manech, usat.
Item: Dos cortinas de filusello, usadas.
Item: Sis axugamans, nous.
Item: Dos estovallas novas.
Item. Vint palms de drap de casa nou.
Item: Un país gran, ab guarnició dorada, usat.
Item: Quatre breviaris xichs, usats.
Item: Un breviary gros, usat.
Item: Tres tomos del flos santorum de Ribedeneyra.
Item: Altre llibre de la Vida de Santa Eulalia, usat.
Item: Altre llibre intitulat Molina de Sacerdotes.
Item: Altre de la arribada de Felip quart, en Aragó.
Item: Dos Sants nous.
Item: Quatre llibres en quart.
Item: Quatre mapas.

EN ALTRE QUARTO QUE DONA AL CARRER DE SANT PERE MES BAIX SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Dos cortinas de indianas per lo alcoba, usadas.
Item: Un quadro gran de Nostra Señora de la Concepció, ab guarnició dorada, usat.
Item: Tres quadrets ab sos vidres ab guarnició dorada, usats.
Item: Un llit de peu de gall de fusta ordinaria ab sa capsalera, usat.
Item: Quatre matalassos plens de llana ab telas viadas, usats.
Item: Dos llansols usats.
Item: Una colxa gran plena de cotó, usada.
Item: Dos cortinas de bayeta, usadas.
Item: Dos Llansols, usats.
Item: Una bayeta, usada.
Item: Tres sombreros, usats.
Item: Setse rams de fil de canem.
Item: Sis quadros de paper, usats.
Item: Dos parells de mitjas, usadas.
Item: Una caxa de fusta ordinaria ab son pany y clau vuyda, usada.
Item: Nou serros de canem.
Item: Dos sanefas doradas, usadas.
Item: Dos mangalas de jonch ab caps de plata.
Item: Un cantarano de fusta de noguer ab sos calaxos ab sos panys y sobre panys de llautó ab son rexat de fil de llautó, usat.
Item: Una casaca y calsas de bel de monja, negre, usadas.
Item: Una jupa de granet negre, usada.
Item: Una jupa de tafetá ab manegas negre, usada.
Item: Una capa de baragan negre, usada.
Item: Unas calsas de sempredura negres, usadas.
Item: Una casaca de paño negre, usada.
Item: Una lloba de paño negre, usada.
Item: Un cullet usat.
Item: Dos cortinas de mitg domas vert ab entornpeu, usadas.
Item: Un cobrellit de tisó de or guarnit ab una punta de or, usat.
Item: Una casulla guarnida de plata ab sa bossa de corporals, manito, y estola ab galo de plata bo y una puntilla de plata ab son singulo de seda, usada.
Item: Un caiz de plat ab sa patena y cullera del mateix, usada.
Item: Dos jupas negres, usadas.
Item: Una sotana de paño negre, usada.
Item: Un manteu de paño, usat.
Item: Una lloba de barragam, usada.
Item: Un cobrellit de mitg domas vert, usat.
Item: Una cota de bions, usada.
Item: Una cauleta ab dos calaixos, usada.
Item: SInc xicras.
Item: Quatre platets de la sina, usats.
Item: Dos capsetas ab diferents reliquas.
Item: Trenta dos llibres part en foleo, y part en doctau, usats.

EN LA CUYNA.
Primo: Una galleda ab sa corda y cadena y dos corriolas per lo pou, usadas.
Item: Un escalfador de llautó ab manech de fusta, usat.
Item: Dos llumaneras una gran y altre mediana ab sas espavilladoras, usadas.
Item: Una conqueta de llautó, usat.
Item: Un calderó de aram, usat.
Item: Dos xocolateras una de gran, y altre de petita, ab sos molinets, usadas.
Item: Una graxonera, usada.
Item: Una caseta de aram ab manech de ferro, usada.
Item: Sis candeleros de llautó, usats.
Item: Una salinera de fusta, usada.
Item. Dos paellas una gran, y altre mediana, usadas.
Item: Uns clamastechs, usats.
Item: Una pala de ferro, usada.
Item: Un gerro de estany, usat.
Item: Un talladó, usat.
Item: Dos escombras ab manech de fusta, usadas.
Item: Un morter de pedra, usat.
Item: Una ralladora, usada.
Item: Una escumadoda, usada.
Item: Una mitja lluna, usada.
Item: Tres coberteras de ferro, usadas.
Item: Un braser de aram ab paleta de ferro, usat.
Item: Un trespeus, usat.
Item: Dos brasers, usats.
Item: Dos cadiras xicas, usadas.
Item: Un tamboret de fusta, usat.
Item: Vint y quatre plats de estany, usadas.
Item: SInch platas de estany, usadas.
Item: Un gabadal de fusta, usat.
Item: Tres platers grans de pisa ordinaria, usadas.
Item: Tres cantis de terra, usats.
Item: Una gibrella de pisa ordinaria, usada.
Item: Una sort de plats y ollas, usats.
Item: Vint y una plateta de pisa, usada.
Item: Una salsera y platet de pipa, usats.
Item: Una escudella de pipa, usada.
Item: Una plata gran de pipa, usada.
Item: Divuit basos de cristal de campaña, usats.
Item: Dos sotrills de vidre, usats.
Item: Una olla de ferro, usada.
Item: Un canti per posar oli, usat.
Item: Una taula de fusta ordinaria, usada.
Item: Tres gerras, usadas.
Item: Tres cistellas, usadas.
Item: Dos safatas de xaro, usadas.
Item: Soas ampollas de vidre, usadas.
Item: Un cabas ab un panaret, per posar carbó, usat.
Item: Uns tres peus grans, usats.

EN LA ESTABLA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un caball de sis anys cumplerts de pel tordillo.
Item: Una carreta y cirlotxe ab tots sos corresponents guarniments, usats.

CREDITS A FAVOR DE DIT DIFUNT QUE SE HAN TROBAT DINS LO SOBRE CITAT ESCRIPTORI Y DIRERENTS ALTRES PAPERS, QUE SON LOS SEGUENTS.
Perimo: Deu Llorens Monmany veler ciutadá de Barcelona a dit difunt la quantitat de quatrecentas vint y vuit lliuras tretse sous y setdiners.
Item: Altre vale de sis sduros firmat per Joan Boladeras apotecari de Sant Andreu de Palomar als sinch Juliol mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de la quantitat de set lliuras deu sous als dotse Juliol mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per lo expressat Joan Boladeras de vint y quatre lliuras dos sous y sinch als trenta hu Maig mil setcents noranta sinch.
Item: Altre vale firmat per dit Joan Boladeras de sinquanta lliuras als deu Juliol mil setcents noranta.
Altre vale format per lo mateix Joan Boladeras de vint y sinch lliuras als tretse Desembre mil setcents noranta hu.
Item: Altre vale firmat per lo expressat Joan Boladeras de deu lliuras deu sous, als vint Abril mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de set lliuras deu sous als vint y quatre Maig mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Joan Boladeras de set lliuras deu sous als disset Maig mil setcents noranta sus.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de set lliuras deu sous als vint y hu Juny mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per lo expressat Boladeras de set lliuras als vint y nou Maig mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per lo mateix Boladeras de set lliuras deu sous als trenta Juny mil setcents noranta sis.
Itemm: Altre vale firmat per dit Joan Biladeras de trenta lliuras als quatre Juliol mil setcents noranta set.ç Item: Altre vale firmat per lo mateix Boladeras de divuit lliuras quinse sous als vint Abril mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de vint lliuras dotse sous y sis als tres Maig mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de set lliuras deu sous als sis Noembre mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per lo mateix Boladeras de onse lliuras sinch sous als disset Juny mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de trenta lliuras als trenta Desembre mil setcents noranta sis.
Item. Altre vale firmat per dit Boladeras de trenta set lliuras deu sous als sinch Abril mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de vint y dos lliuras deu sous als sinch Abril mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de quaranta sinch lliuras als tres Mars mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de trenta lliuras als vint y nou Janer mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de set lliuras dues sous als divuit Janer mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de trenta lliuras als trenta hu Octubre mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de onse lliuras sinch sous als deu Maig mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de trenta lliuras als tres Maig mil setcents noranta tres.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de trenta lliuras als vint y quatre Maig mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de set lliuras deu sous als primer Agost mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de set lliuras deu sous als vint y tres Juliol mil setcents noranta sis.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de vint y nou lliuras disset sous y set als quatre Mars mil setcents vuitanta nou.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de quaranta sis lliuras als nou Noembre mil setcents noranta.
Item: Altre vale firmat per dit Boladeras de onse lliuras sinch sous ls vinty sis de Juny mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per dit Noladeras de la quantitat de quaranta lliuras deu sous als dos Agost mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per Anton de Alemany de la quantitat de cent sinquanta lliuras als divuit Octubre mil setcents noranta quatre, del qual als vint y nou Noembre mil setcents noranta quatre se reberen de Da. Francisca de Alemany y de Pallejá a bon compte vint y sinch lliuras.
Item: Altre vale firmat per Maria Francisca Bieta dy Forner viuda a favor del Rnt. Joseph Antich Pbre. de la quantitat de doscentas lliuras pagador per tot lo mes de Desembre mil setcents vuitanta sis del qual als sinch Agost mil setcents vuitanta vuit cobrá dit difunt cent lliuras. Mes als vint y dos Agost mil setcents noranta set cobrá a compte sinquanta suna lliuras.
Item: Altre vale firmat per Joan de Matas de divuit lliuras quinse sous als onse de Mars mil settencs noranta hu.
Item: Altre vale firmat per Salvador Roig de la quantitat de catorce lliuras als catorce de Juny mil setcents noranta dos, del qual se trovan abonadas als divuit Noembre mil setcents noranta sinch set lliuras.
Item: Altre vale firmat per lo Dr. Manuel Duran de sinquanta lliuras acto quatre Janer mil setcents noranta dos, rebut als divuit Noembre mil setvvents noranta set la quantitat de dotse lliuras.
Item: Una esquela firmada en lo mes de Juny mil setcents noranta set per Ramon Jofre escrivent, que li prestas sis lliuras servintli dita esquela de resguart.
Item: Altre vale firmat per Joseph Anton Bultó sastre de vint y vuit lliuras en lo Febrer de mil setcents vuitanta sinch a continuación del qual se troba, que antes de casarse li demaná trenta sis lliuras mes, y las ho deixá, y las aboná sa sogra als dos Abril mil setcents vuitanta sinch se trovan abonadas tres lliuras, mes als nou Juny mil setvents noranta sinch, se trovan abonadas altres tres lliuras, mes als vint y quatre Agost mil setctents noranta sinch se trovan abonadas tres lliuras reste a deurer ab los diners dexats sens vale per lo casament sinquanta sinch lliuras.
Item: Altre vale firmat per Miquel Costansó de dinou lliuras divuit sous y sinch, als divuit Abril mil setcents noranta set.
Item: Altre vale firmat per D. Vicente de Arroyo de trescentas trenta lliuras als vint y nou Abril mil setvents vuitanta sinch.
Item: Altre vale firmat per Anton Anglí de sis lliuras als vint Juny mil setcents noranta dos.
Item: Altre vale firmat per Francesch Tordera de Santa Coloma de Gramanet de la quantitat de trenta lliuras als tretse Janer mil setcents vuitanta dos al preu del qual se troba quedar a deurer vint rals poch mes o menos a dit difunt, y a mes en lo tra vale se troba que al primer de Swetembre mil setcents vuitanta dos habían cobrat a compte setse lliuras.
Item: Altre vale firmat per Ramon Grau de set lliuras deu sous als vint y hu Juny mil setcents vuitanta tres.
Item: Altre vale firmat per Felip Mas y Font notari de la quantitat de cent lliuras als catorce Abril mil setcents setanta sis, del qual se trovan abonadas quaranta sinch lliuras.
Item: Altre vale firmat per Joseph Torner Pbre. De la quantitat de divuit lliuras quatre sous y sis als dotse Maig mil setcents setanta quatre.
Item: Altre vale firmat per Jaume Altirriba dorador de la quantitat de nou lliuras set sous y sis als deu Setembre mil setcents setanta set.
Item: Altre vale firmat per Jaume Campderros de Ballirana de la quantitat de quaranta lliuras als vint y sis de Maig mil setcents setanta quatre del qual als sinch Janer mil setcents vuitanta dos rebut a compte vint lliuras un sou y tres.
Item: Als disset Agost mil setcents noranta tres se troba que dit Dr. Llorens Pujol pagá per compte dels conjuges y fill Custó a Magí Artigas notari per compte de escripturas trenta sis lliuras.
Item: Lo testament de Joseph Pujol y Mora rebut en poder de Joseph Cols notari als vint y sinch Mars mil setcents quaranta nou, y publicat als disset Juliol mil setcents sinquanta quatre.
Item: Los codicils de Joseph Pujol y Mora rebut en doder de Anton Duran notari als dotse Juliol mil setcents sinquanta quatre y publicat als disset de dit mes y any.
Item: Lo testament de la Señora Cayetana Pujol y Pujol viuda rebut en poder de Cayetano Olsina y Masana notari als vint y dos Setembre mil setcents setanta dos, y publicat als vint y quatre Janer mil setcents setanta sis.
Item: Un acte de cessió y renuncia firmada per Cayetana Pujol y Pujol viuda, a favor de Joseph Pujol y Pujol son fill, rebuda en poder de Joan Olsina y Cabanes als vint y sinch Janer mil setcents sinquanta set.
Item: Transumpto del inventari pres per Cayetana Pujol y Pujol viuda dels bens que foren de Joseph Pujol y Mora rebut en poder de Anton Duran y Quatrecasas notari que tingué principi als dos Agost mil setcents sinquanta quatre.
Item: Debitori firmat per Francisco Nisó pagés de Sant Esteve de Cervelló a favor del difunt de la quantitat de trescentas sinquanta lliuras rebut en poder de Joseph Gualsa y Roig als tres Desembre mil setcents vuitanta y vuit.
Desobligació de fianza feta per Maria Aloy y Agustí Cera y Aloy a favor de Joseph Cañellas y Jaume Reverter, y nova donació de fianza donada per Joseph Roger y Llareu de Felix Ferres Moliner rebude en poder de Joan Olsina y Malet notari de Barcelona als sis de Mars de mil setcents sinquanta.
Venda perpetua feta y firmada per Da. Rosa Serra y Sanches viuda a favor del Rnt. Pere Boxader Pbre. y Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Esteve de Cervelló de tota aquella pessa de terra de vinya y algunas oliveras de tinguda dos mojadas situada en lo terme de dita Parroquia per preu de quaranta lliuras rebuda en poder de Sever Ferrer y Albanell notari de Barcelona als vint y set Octubre mil setcents sinquanta nou.
Item: Concordia firmada entre lo Dr. Llorens Pujol Pbre. de una, y Antonia Soler y Francisca Monner viudas de altre, rebuda en poder de Joseph Vilamala y Casani notari als dos Janer mil setcents setanta set.
Item: Testimonial jurat ab lo qual se fa relació que las obres tocant al ofici de fuster fetas en las casas que Feliciano Tudó possehia en lo carrer de Sant Pere Mes Baix debant la Capella de Nostra Señora de la Ajuda rebuda en poder de Gaspar Grases notari als vint y tres Abril mil setcents tres.
Item: Apoca firmada per Francisco Vergina mestre de casas a favor de dit Feliciano Tudó rebuda en pdoer de dit Grases notari als vint y tres Abril mil setcents tres.
Item: Altra apoca firmada per Martí Pardines mestre de casas a favor de dit Tudó rebuda en poder de dit Grases notari als vint y sinch Agost mil setcents nou.
Item: Altre apoca firmada per dit Francisco Vergina a favor de dit Tudó en poder de Pau Mitjans notari als vint y vuit Janer mil siscents noranta vuit.
Item: Altre apoca firmada per Gabriel Domingo mestre de casas de la vila de Sant Feliu de Llobregat a favor de dit Dr. Pujol rebuda en poder de Francisco Madriguera y Galí notari als tretse Desembre mil setcents noranta dos.
Item. Altre apoca firmada per Miquel Baxeras fuster de Corbera a favor e dit Rnt. Pujol revuda en poder de dit Madriguera notari als sinch Noembre mil setcents noranta dos.
Item: Un transumpto de una venda de un censal de proprietat roscentas lliuras firmada per Benet Romagosa del Camí a favor de Salvador Sala pagés de Sant Esteve de Cerveró rebut en poder de Alfonso Miquel Aynes als quatre de Agost mil siscents quatre.
Item: Un trasllat de la causa entre parts de Pere y Theresa Pi conjuges de una y lo Dr. Llorens Pujol de altre en la curia del oficialitat Ecclesiastich notari Dr. Magi Martí.
Item: Un trasllat de la causa portaba Joseph Sala pages del terme de Cervelló de la causa portaba Joseph Sala pages del terme de Cerveró contra dit dit Dr. Llorens Pujol en la sala que presidia D. Anton de Vilalba actuari Joseph Recfasta.
Item: Un conveni fet entre Joseph y Thomas Romagosa, pare y fill pagesos de la Quadra de Vallirana de una y Jaume Campdeadros pages de dita Quadra de altra rebut en poder de Joseph Ribas y Granés notari als sis Desembre mil setcents sinquanta tres.
Item: Un debitori firmat per Esteve Sala pagés de Cervelló a favor de Pere Sala pagés de dita Parroquia de vuitanta una lliura rebut en poder de Francisco Rossell notari publich real collegiat de esta ciutat als vint y dos Abril mil setcents tretse.
Item: Un acte de vensal creat per Joseph Sala a favor de Pere Sala los dos pagesos de Cervelló de preu cent lliuras rebut en poder de dit Francisco Rossell notari als deu Abril mil setcents vint y dos.
Item: Altre acte de censal creat per Esteve Sala pages de Cervello a favor de Pere Sala moliner de Cervelló de preu cent lliuras rebut en poder del Rnt. Rector de dita Parroquia de Cervelló als sis Febrer mil setcents vuit.
Item: Una apoca firmada per Elisabeth Nidrell a favor de D. Ramon de Moliner pagant per Joseph Sala pages rebuda en poder de Joseph Vilamala y Naces notari als divuit Juny mil setcents quaranta tres.
Item: Un acte de censal creat per Joseph Sala pagés a favor del protector de la Capella de Santa Eulalia de la Seu de Barcelona de preu trescentas sinquanta lliuras, rebut en poder de Joseph Vilamala notari als onse Juny mil setcents quaranta tres.
Item: Una confessió feta per Pere Sala de Cervelló a favor de D. Guillem Ramon de Iborra de dos masos situats en lo terme de Cervelló rebuda en poder de Joan Pere Pabros notari publich real collegiat de Barcelona als vint y sinch Agost mil siscents noranta tres.
Item: Un Acte ce censal creat per Joseph Sala del Mas a favor del Protector de la Capella de la Gloriosa y Verge Santa Eulalia de preu doscentas lliuras rebut en poder del notari del Molt Ilustre Capitol als vint Noembre mil setcents trenta hu.
Item: Acte de venda firmada per Jaume Vendrell pagés de Cervelló a facor de dit Dr. Pujol rebut en poder de Felix Campllonch notari publicu de Barcelona als vuit Febrer mil setcents sinquanta sinch.
Item: Un acte de establiment a rabassa morta firmat per Joseph Sala a favor de Jaume Vendrell pagés rebut en poder de Joseph Cols notari als quinse Febrer mil setcents trenta vuit.
Item: Una apoca firmada per Gabriel Domingo mestre de casas de Cervelló a favor de dit Dr. Llorens Pujol rebut en poder de Joseph Anton Mallach notari als vint y quatre Febrer mil setcents setanta dos.
Item: Un transumpto del testament de Francesch Aloy pagés en poder del Rector de la Parroquial de Santa Coloma de Gamanet als trenta Octubre mil setcents trenta vuit.
Item: Apoca firmada per Gabriel Diumanjó a favor de dit Dr. Pujol rebuda en poder de Joseph Anton Mallach notari als vint Juny mil setcents setanta dos.
Item: Altre apoca per dit Diumajo firmada a favor de dit difuint rebuda en poder de dit Mallach notary als trenta hu Janer mil setcents setanta tres.
Item: Altre apoca firmada per Mariano Fabregas fuster a favor de dit difunt rebuda en poder de Felix Camplloch notari als vuit Desembre mil setcents sinquanta sinch.
Item: Acte de pocessió donada per mare y fill Aloy a favor de dit difunt de dos masos situats en la Parroquia de Cervelló rebuda en poder de Felix Camplonch notari als dos Abril mil setcents sinquanta quatre.
Item: Apoca firmada per Francesch Banet mestre de casas a favor de dit difunt rebuda en poder de Joseph Anton Mallachs notari als nou Abril mil setcents sinquanta sis.
Item: Altre apoca firmada per dit Francsch Banet a favor de dit difunt rebuda en poder de dit Mallachs notari als quinse Mars mil setcents seexanta nou.
Item: Altre apoca firmada per dit Banet a favor de dit difunt en poder de dit Mallach notari al primer Abril mil setcents sexanta nou.
Item: Altre apoca firmada per Miquel Baixera fuster del lloch de Cabrera a favor de dit difunt rebuda en poder de Ramon Alier notari als vint Maig mil setcents sexanta nou.
Item: Quatre apocas firmadas per Francisco Nisó pagés de Cerveró, a favor de dit difunt rebudas en poder de Manuel Oliva y Viloca als vint y sis Janer y setse Febrer mil setcents setanta dos.
Item: Altre apoca firmada per Francisco Nisó a favor de dit difunt revuta en poder de Joseph Anton Mallachs notari als vint y vuit Maig mil setcents sexanta nou.
Item: Altre apoca firmada per Francisco Nisó, a favor de dit difunt rebuda en poder de Joseph Anton Mallachs notari als vint y vuit Maig mil setcents sexanta nou.
Item. Altre apoca firmada per Joan Castells a favor de dit difunt en poder de Manuel Oliva notari als trenta hu Janer mil setcents setanta tres.
Item: Quatre actes fahens per la causa de Cervelló.
Item: Un plech ab deu apocas, que se judica no ser concernent a cosas de dit difunt.
Item: Una cessió firmada per Joseph Sala pagés de Cervelló, a favor de dit difunt per recobrar las pensions y gastos pagats per rahó de censal de preu vuitcentas setanta una lliuras que la universitat de Cervelló deu fer y prestar rebuda en poder de Felix Campllonch notari als sinch Mars mil setcents sinquanta quatre.
Item: Un resumen del proces de Francesch Aloy pagés de Cervelló, contra de Joseph Bossons de dita Parroquia y altres notari de dita causa Jaume Mas y Navarro.
Item: Venda y absolució de trenta lliuras de cens feta y firmada per los administradors del Collegi de Sant Sever a favor de dit difunt rebuda en poder de Manuel Oliva notari als divuit Noembre mil setcents setanta hu.
Item: Apoca firmada per Gabriel Portella pagés de Sant Baldiri de Llobregat a favor de Francisca Monner rebuda en poder de Jaume Valls notari als sis de Maig mil setcents sexanta sis.
Item: Difinició de censal firmada per lo Protector de la Capella de Santa Eulalia a favor de dit difunt del censal de trescentas sinquanta lliuras rebuda en poder de Joseph Bonaventura Fontana notari als vint y vuit Febrer mil setcents setanta dos.
Item: Venda firmada per Jaume Font fuster de la vila de Sant Vicent dels Horts, Eulalia Font y Agustí Font a favor de dit difunt de un censal de cent lliuras, que los prestaba Joseph Sala pagés de Cervelló rebuda en poder de Joseph Anton Mallachs notari als setse Abril mil setcents sinquanta set.
Item: Revenda feta y firmada per lo Rnt. Pau Roure Pbre. a favor del Rnt. Miquel Valls Pbre. de un censal de preu doscentas seixanta sinch lliuras que li prestaba Feliciano Tugó fuster y Raymonda conjuges rebuda en poder de Pere Pau Pujol notari als set Febrer mil setcents vin y hu.
Item: Revenda firmada per Maria Aloy viuda y Maria Theresa Sersá y Aloy mare y filla, a favor de dit difunt de tota aquella casa mas, y heretat nomenada Sala, rebuda en poder de Felix Camplloch notari als vint y hu Mars mil setcents sinquanta quatre.
Item: venda perpetua firmada per Joseph Sala pagés a favor de dit difunt de la facultat de revendicar la sobredita heretat y mas, rebuda en poder de dit Camplloch notari als sinch Mars mil setcents sinquanta quatre.
Item: Venda per execució de Corts firmada per un dels Verguers de la Real Audiencia a favor de Maria Aloy viuda, de tota aquella casa, mas, y heretat anomenada Mas Sala, rebuda en poder de Thomas Casanovas y Fores notari als set Setembre mil setcents quaranta vuit.
Item: Declaració feta per Joseph Sala pagés de Cervelló a favor de dit difunt rebuda en poder de dit Campllonch notari als sinch Mars mil setcents sinquanta quatre.
Item: Censal venut y creat per dit difunt a favor dels Administradors de la Capella de Sant Sever de preu mil sinchentas lliuras rebut en poder de Daniel Troch notari als sinch Mars mil setcents sinquanta sis junt ab las apocas dependents de dit censal.
Item: Venda firmada per Francisca Monner y Font viuda a favor de dit Dr. Llorens Pujol de totas aquellas casas situadas en lo carrer de Sant Pere Mes Baix rebuda en poder de dit Danuel Troch notari als sinch Mars mil setcents sexanta sis.

EN UN QUARTO DEL SEGON PIS.
Iten: Una caixa dolenta.
Item: Una colxa de indianas plena de cotó, usada.
Item: Tres matalassos, dos de grans y un de xich ab telas viadas plens de llana, usats.
Item: Dos cuxins plens de ploma, usats.

Als onse días del sobre dit mes de Abril fou continuat lo present inventari en la forma seguent.
Item: Tota aquella casa y heretat anomenada Mas Sala ab sa Capella, hera, corrals, cotxeria, trull de desfer oli, terras, boschos, y demes drets y pertinencias de aquella situada en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona la qual se troba concedida a parts a Pau Poch pagés de Cervelló en la casa de la qual heretat se han trobat los mobles seguents.

EN LO QUARTO DEL COSTAT DEL MENJADOR, QUE DONA A LA GALERIA.
Item: Una taula de fista de alba ab sonb calaix, pany y clau.
Item: Un quadro de Nostra Señora del Roser ab guarnició dorada, y negra, usat.
Item: Dos pahisos ab sas cañas doradas, usats.
Item: Dos quadros lo un ab guarnició dorada y lo altre ab mitjas cañas, usats.
Item: Deu cadiras las vuit grans y las dos xicas ab asiento y respatller de cuyro, usadas ab tatxas de llautó.
Item: Un llit ab sas pots, y banchs, usat.
Item: Un llit de camilla ab sos pilans, y capsalera, tot usat.
Item: Un mirallet ab guarnició negre, usat.
Item: Dos márfegas de tela blanca plenas de palla, usadas.
Item: Quatre matalassos ab telas viadas plens de llana, usats.
Item: Quatre cuixins, tres de tela, y un de cusolí, los tres plens de llana, y lo altre de ploma, usats.
Item: Tres colxas de indiana plans de cuto, usadas.
Item: Una catifa, usada.
Item: Una cortina de bayeta, usada.
Item: Un cobrellit de bayeta groga, usat.
Item: Unas cortinas per la alcoba de indiana, usadas.
Item: Una creu de fusta.
Item: Una escopeta, usada.
Item: Un plet de fil, y una gorra blanca, usats.
Item: Una cota y una lloba, usadas.
Item: Quatre gibreleltas, y unnal gros, usats.
Item: Una piqueta de bronce per aygua b eneuta, usada.
Item: Dos respalls, usats.
Item: Un sombrero, usat.
Item: Tres mapas, usadas.
Item: Un quadret xich, usat.

EN UN ARMARI FIXAT A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Vuit llansols de canem, usats.
Item: Tres camissas, y uns calsotets tot usat.
Item: Dos llansos de tela, nous.
Item: Dos cobrellits de indianas, usats.
Item: Sis cuxineras de tela, usadas.
Item: Dos gorras de tela ab puntas, usadas.
Item: Tres toballolas, usadas.
Item: Tretse toballons, usats.
Item: Una ollera de llargavista.
Item: Tres mocadors de butxaca, usats.
Item: Una capsa per tabaco de fusta.
Item. Un gavinet vell, usat.
Item: Un llibre de la vida, de Sant Francisco de Sales.
Item: Dos pots de llauna, usats.

EN LO MENJADOR SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un relotge de fusta, y bronce ab sas campanetas.
Item: Set cadiras de fusta ab asiento de boga, usadas.
Item: Un banch de fusta ab son respatller, usat.
Item: Una taula plegadissa ab son calaix, usada.
Item: Una tauleta petita, usada.
Item: Una taula fixada a la paret, usada.
Item: Un bantall, usat.
Item: Un noño de barro, ab son pila y peu.

EN LA CAPELLA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Unas sacras ab sos vidres de llauna, usadas.
Item: Un quadro de la efigie de Santa Maria de Cervelló.
Item: Tres esrovallas las dos guarnidas, y la altre sens guarnir, usadas.
Item: Deu candeleros de fusta puntats de blau.
Item: Vuit peus per floreas pintats de blau.
Item: Deu peus per floreas pintats de vermell.
Item: Un Sant Christo de bronse ab peu de fusta.
Item: Un quadret de la Mare de Deu ab guarnició dorada, usat.
Item: Un missal, usat.
Item: Dos faristols, usats.
Item: Un quadret de llauna, usat.
Item: Un palit de indiana ab un galo de seda, usat.
Item: Dos casullas una de flors naturals, y altre negre, usadas.
Item: Una alba, y amito ab puntas, usats.
Item: Un calis de bronce ab la copa de plata dorada.
Item: Una bossa de corporals ab sos corresponents corporals.
Item: Sis cornucopias, usadas.
Item: Dos quadros ab guarnició dorada, usats.
Item: Una llantia de llautó.
Item: Una campaneta de bronce.
Item: Dos canadellas, y un platet.
Item: Un banch de fusta.

EN LO SELLER SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Item: Sinch botas de set carregas cerculadas de ferro, usadas.
Item: Dos gotas de set carregas cercoladas de fusta, usadas.
Item: Una bota de quatre carregas sercolada de ferro, usada.
Item: Sis carregas, y mitja de vi en una de ditas botas.
Item: Una prempsa ab son caragol, usada.
Item: dos portadoras sescladas de ferro, usadas.
Item: Un banch de fusta, usat.
Item: Un ambut gran de fusta, usat.
Item: Una bota dolenta cerculada de ferro.
Item: Dos dotsenas de llatas de fusta de pi de vuit palms de llarch.

Als dotse días del sobredit mes de Abril, y any referit feu continuat y tingué fi lo present inventari en lo modo y forma seguent.

EN LA CUYNA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Una taula ordinaria ab son calaix, usada.
Item: Un edscon de fusta, usat.
Item: Un armari de fusta ab son filat de dilferro, usat.
Item: Una vecina de afeytar de pisa, usada.
Item: Unas grellas, usadas.
Item: Una xocolatera ab son miulinet, usada.
Item: Una mitja lluna, usada.
Item: Un talladó de fusta, usat.
Item: Dos gavinets de cuyna, usats.
Item: Uns trespeus de ferro, usats.
Item: Dos llumaneras una gran, y alter mediana, usadas.
Item: Tres colleras y tres forquillas de llautó, usadas.
Item: Una plata de estany, usada.
Item: Dos candaleros de llautó, usats.
Item: Quatre marcelinas de pisa, usadas.
Item: Una escorredora, usada.
Item: Sis platetas de pisa, usadas.
Item: Una fruitera y una sotacopa, tot de pisa, usadas.
Item. Dotse vasos de cristall, usats.
Item: Set plats de pipa, usats.
Item: Dos cotrills, usats.
Item: Quatre ampollas y un porró de vistre, usats.
Item: Un canti de vidre, usat.
Item: Dos escudellas de pisa, usadas.
Item: Una escombra de palma, usada.
Item: Una capsa de suru, usada.
Item: Dotse xicras, usadas.
Item: Quatre ollas de terra, usadas.
Item: Una sort de terrisa ordinaria, usada.
Item: Un gerro de pisa, usat.
Item: Quatre cantis de terra, usats.
Item: Una sort de plats y ollas, usats.
Item: Dos gibrellas de pisa, usadas.

EN ALTRE QUARTO SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Item: Un llit de fusta ordinaria ab sas pots y banchs, usat.
Item: Tres casas ab un portal en quiscuna situada dins la sobredita heretat anomenada lo Mas Pujol .
Item: Tot aquell cens de pencio sis lliuras disset sous y sis diners, que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Narcis Casas pagés de dita Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de tota aquella porció de terra de tinguda dos mojadas y catorce quartans vuytens, que es part y de pertinencias de la pesa de anomenada la Partida de Fluviá situada en la matexa Parroquia de Cervelló que ha rabassa morta li fou establerta per dit difunt ab acte rebut en poder de Joseph Anton Cassani difunt notari publich de número de la present ciutat als divuit Mars mil setcents setanta del qual cens está devent las pencions desde lo any mil setcents noranta dos inclusive fins al present.
Item: Tot aquell altre cens de penció set lliuras quinse sous y set, que tots anys als dotse de Desembre fa, y presta Jaume Casanellas pages de la relatada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de una porció de terra de tinguda dos mojadas vint y vuit quartantas vuitens y un picotó, que es part y de pertinencias de la pessa anomenada la Partida de Fluviá situada en la relatada Parroquia de Cervelló, que ha rabassa morta li feu establerta per dit difunt ab altre acte rebut en poder del referit Joseph Anton Cassani notari als divuit de Mars del any mil setcents setanta. Del qual cens está debent las pencions desde lo any mil setcents vuitanta nou inclusive fins al present.
Item: Tot aquell altre cens de penció sinch lliuras dotse sous y sis, que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Pere Ferrer pagés de la relacionada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de aquella porció de terra de tinguda una mojada y quaranta dos quartanta viutens, que es de pertinencias de la pessa anomenada la Partida de Fluviá situada en la citada Parroquia de Cervelló que a rabassa morta li fou establerta per dit difunt ab altre acte rebut en poder del relacionat Joseph Anton Cassani notari als divuit de Mars mil setcents setanta.
Item. Tot aquell altre cens de penció quatre lliuras dinou sous y quatre, que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Pau Campderros pagés de la Quadra de Ballirana Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de una porció de terra de tinguda una mojada trenta un vuité y un picoti, que es part y de pertinencias de la pessa de terra anomenada la Partida de Fluviá, situada en la referida Parroquia de Cervelló, que li fou establerta a rabassa morta per dit difunt ab altre acte rebut en poder del relacionat Joseph Anton Cassani notari al primer de Abril mil setcents setanta. Del qual cens está debent las pencions desde mil setcents noranta sis inclusive fins al present.
Item: Tot aquell altre cens de penció sinch lliuras tres sous, y nou, que tots anys als dotse de Desembre feya y prestaba Barthomeu Mulies pagés de la relatada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de una porció de terra de tinguda una mojada, y trenta asinch quaranta vuytens de pentinencias de la pessa anomenada la Partida de Fluviá situada en la matexa Parroquia de Cervelló que a rabassa morta li fou establerta per lo referit difunt ab altre acte rebut en poder del relacionat Joseph Anton Cassani notari al primer de Abril de dit any mil setcents noranta, qual cens vuy fa y presta Antonia Juliá viuda de Francesch Juliá. Del qual está devent las pencions desde mil setcents noranta hu inclusive fons al present.
Item: Tot aquell altre cens de penció quatre lliuras divuit sous y nou, que tots anys als dotse de Desembre Diego Travé pagés de la citata Parroquia de Sant Esteve de Cervelló fa y presta per rahó de una porció de terra de tinguda una mojada, y trenta un quarantavuyté, que es de pertinencias de la pessa anomenada la partida de Fluviá situada en la mateixa Parroquia de Cervelló, que a rabassa morta li fou establerta per dit difunt ab altre acte rebut en poder del ditat Joseph Anton Cassani notari als primer de Abril mil setcents setanta. Del qual cens está debent las pencions desde mil setcents noranta inclusive fins al present.
Item: Tot aquell altre cens de penció sis lliuras set sous y sis, que ttos anys als dotse de Desembre Francisco Nisó pagés de la matexa Parroquia de Cervelló fa, y presta per rahó de una porió de terra de tinguda dos mojadas y mitja quarta de pertinencias de la pessa anomenada la Partida de Fluviá, situada en la relatada Parroquia que a rabassa morta li fou establerta per lo mateix difunt ab altre acte rebut en poder del referit Joseph Anton Cassani notari als set de Mars mil setcents vuitanta vuit. Del qual se estant debent las pencions desde mil setcents noranta set fins al present.
Item: Tot aquel altre annuo cens de penciò sinch lliuras tres sous que ttos anys als dotse de Desembre fa y presta Felix Tres pagés de la referida Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de tota aquella porció de terra de tinguda una mojada dos quartas y cent noranta un vuitens quadrats, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada Trullols, que a rabassa morta li fou establerta per lo expressat difunt ab altre acte rebut en poder del subscrit notari als sinch de Noembre mil setcents noranta set. Del qual cens se ceu se deu la penció vensuda.
Item. Tot aquell altre cens de penció sos lliuras, que tots anys als dotse de Desembre Pau Poch pagés de la relatada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló fa y presta per rahó de tota aquella porció de terra de tinguda dos mojadas, que es part y de pertinencia de aquella pessa de terra anomenada losTtrullols situada en la mateixa Parroquia de Cervelló, que a rabassa mortal i fou establerta per lo referit difunt ab altre acte rebut en poder del infri notari als sinch de Noembre de mil setcents noranta set. Del qual cens se creu se está debent la penció vensuda.
Item: Tot aquell altre cens de penció quatre lliuras deu sous que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Joseph Poch y Llopis pagés de la relatada Parroquia de Cervelló per rahó de tota aquella porció de terra de tinguda una mojada y mitja que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada Los Trullols, situada en la matexa Parroquia de Cervelló que a rabassa mortal i fou establerta per lo referit difunt ab altre acte rebut en poder del infrit notari als sinch de Noembre mil setcents noranta set. Del qual vens se creu se está debent la penció vensuda.
Item. Tot aquell altre cens de penció sis lliuras, que tots anys als dotse de Noembre Joseph Poch pagés de la sobre expressada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló fa y presta per rahó de tot aquell tros de terra contenint en si dos mojadas, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada los Trullols situada en la citada Parroquia de Cervelló, que a rabassa morta li fou establerta per lo relatat difunt ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als sinch de Noembre mil setcents noranta set. Del qual cens se creu que está debent la penció vensuda.
Item: Tot aquell altre cens de penció quatre lliuras deu sous que tots anys als dotse de Desembre Climent Sala pagés de la referida Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de tota aquella porció de terra de tinguda una mojada y mitja que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada lo Trulloils situada en la matexa Parroquia fa y presta, que a rabassa morta li fou establerta per lo sobre nomenat difunt ab altre acte rebut en poder del subscrit notari als sinch de Noembre mil setcents noranta set. Del qual cens se creu se está debent la penció vensuda del any prop passat.
Item: Tot aquell altre cens de penció quinse lliuras, que tots anys als dotse de Desembre Pau Marsal pagés de la enunciada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona fa y presta per rahó de tot aquell tros de terra de tinguda quatre mojadas, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada los Trullols situada en la matexa Parroquia de Cervelló que a rabassa morta li fou establerta per lo mateix difunt ab altre acte rebut en poder del notari avall firmat als setse de Noembre mil setcents noranta set. Del qual cens se está debent la penció vensuda.
Item: Tot aquell altre cens de penció quatre lliuras deu sous que ttos anys als dotse de Desembre fa y presta Anton Totosaus pagés de la citada Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de tota aquella porció de terra de tinguda una mojada y mitja, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada los Trullols situada en la citada Parroquia de Cervelló, que li fou establerta a rabassa morta per dit difunt ab altre acte rebut en poder del infrit notari als vint y quatre días del mes de Febrer del corrent any. Del qual cens se está debent la porrata de la penció corrent.
Item: Tot aquell altre cens de penció sinch lliuras sinch sous que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Narcis Armengol pagés de la Quadra de Ballirana Parroquia de Sant Esteve de Cervelló per rahó de una porció de terra de una mojada y tres quartas, que es part de la pessa de terra anomenada la Partida de Fluviá situada en la matexa Parroquia que a rabassa morta li fou establerta per dit difunt ab acte rebut en poder de Joseph Ribas y Granes notari publich de esta ciutat als disset Desembre mil setcents noranta sinch del qual cens setá debent la penció de mil setcents noranta y vuit.
Item. Tot aquell altre cens de penció sos lliuras, que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Jaume Poch també pagés de la referida Quadra de Ballirana per rahó de una porció de terra de tinguda dos mojadas poch mes o menos que es part y de pertinencias de la pessa anomenada la Partida de Fluviá situada en la predita Parroquia de Cervelló que a rabassa norta li fou establerta per lo ennciat difunt ab altre acte rebut en poder del referit Joseph Ribas y Granes notari als disset Desembre mil setcents noranta sinch. Del qual está devent las pencions de noranta set y seguents.
Item: Tot aquell cens de penció sinch lliuras, quinse sous y set, que tots anys als dotse de Desembre fa y presta Esteve Poch pagés de la memorada Quadra de Ballirana de la narrada Parroquia de Cervelló per rahó de una porció de terra de tinguda una mojada tres quartas y mitja, y cent vint y tres canas quadradas superficials, que es part y de pertinencias de la predita pessa de terra anomenada la Partida de Fluviá situada en la predita Parroquia de Cervelló, que a rabassa morta, li fou establerta per lo predit difunt ab altre acte rebut en poder del mateis Ribas y Granes notari als disset de Desembre mil setcents noranta sinch. Del qual está devent la penció de mil setcents noranta viut.
Item: Tot aquell altre cens de penció sis lliuras que tots anys als dotse de Desembre Joan Poch també pagés de la relatada Quadra de Ballirana fa y presta per rahó de una pocrió de terra de tinguda dos mojadas, que es part, y depertinencias de la pessa anomenada la Partida de Fluviá situada en la mateixa Parroquia de Cervelló que a rabassa morta li fou estableta per lo predit difunt ab altre acte rebut en poder del predit Joseph Ribas y Granes notari en lo ditat dia disset Desembre del relatat any mil setcents noranta sinch, del qual cens está debent la penció de mil setcents noranta vuit.
Los quals bens sobre continuats, y no mes son los que jo la sobre nomenada Magdalena Darrer y Pujol viuda confesso haver encontrat, que foren del referit Dr. Llorens Pujol Pbre. mon gerná no havent deixat de descriurer cisa alguna en lo present inventari per omissió, culpa, dol, frau, o engany. Protestant expressament, y en lo millor modo, que en dret tinga lloch, que si en lo esdevenidor vidnran a ma noticia altres bens de dita herencia ne faré altre de nou, o addició al present. Y present jo lo sobre mencionat Francisco Pujol, com a pare y llegitim administrador predit, confesso haver estat present, y haver concorregut en la confecció del present inventari. Que fonch fet en la ciutat de Barcelona y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona en los días, mes y any sobre citats. Essent presents per testimonis Thomas Respau estudiant en solfa y Magí Serra mozo de bolant los dos en la presen ciutat de Barcelona habitants.
Madalena Darrer, Francisco Pujol y Pujol, En poder de mi Francisco Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dits otrogants, y que han firmat de sas mans.