Saga Bacardí
55523
ESCRITURA DE PAGO DE LO SENTENCIADO HACIA LOS HERMANOS LLAUSÁS, POR MAGDALENA PUJOL Y PUJOL.


Sia notori com nosaltres Pere Lausás fuster, Felix Llausás escultor, y Cayetano Llausás sastre, los tres germans ciutadans de Barcelona. De nostre grat y certa sciencia firmam apoca a Magdalena Darrer y Pujol viuda de Anton Darrer comerciant de esta ciutat com a usufructuaria de la universal heretat y bens que foren del Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de la persent ciutat encara que ausent, y per ella present y estipulant lo notari avall escrit. De la quantitat de setcentas trenta dos lliuuras set sous y sis diners moneda barcelonesa, que son so es sinch centas trenta dos lliuras set sous y sis per semblants que lo Magnifich Dr. en drets Narcis Farró y Casademont com a tercer arbitre, arbitrador y amigable compositor elegit y anomenat per los Magnifichs Drs. En drets Benet Vila y Demont, y Joan Gibert y Puig tots ciutadans de Barcelona, arbitres, arbitradors y amigables compositors anomenats a saber lo sobredit Dr. Benet Vila y Demont per la enunciada Magdalena Darrer y Pujol viuda y lo citat Dr. Joan Gibert y Puig per nosaltres per terminar nostras mutuas pretencions, declará que la referida Magdalena Darrer y Pujol viuda com a usufructuaria predita debía pagarnos la mencionada quantitat ab la sentencia arbitral, que lo mateix Dr. Narcis Farró firmá en poder del notari avall escrit als vuit del corrent mes de Juliol per las causas y rahóns en aquella contengudas la qual fou notigicada lo expresat dia viut de Juliol a nosaltres dits Pere y Cayetano Llausás, y també a la cotada Magalena Darrer y Pujol, ciuda, ab dos actes rebuts en poder del infrit notari de la qual sentencia dita Magdalena Darrer apellá a sa Excelencia y Real audiencia ab altre acte rebut en pdoer del notari avall escrit als vint de dit mes de JUliol, la qual apellació lo mateix dia vint li fou atmesa per lo referit Dr. Narcis Farró ab altre acte rebut en poder del subcrit notari y las restants doscentas lliuras per semblants nos está debent dita Magdalena Darrer y Pujol viuda per iguals li havem dexat graciosament pera acabar de pagar lo bosqueter, que havia tallat lo Bosch de la heretat que fou del referit P. Dr. Llorens Pujol Pbre. y que fa menció en la sobredita sentencia arbitral., Y jo dit Cayetano Llausás per la part que a mi me toca de la expressada quantitat me dono per satisfet de tota y qualsevol altre quantitat que pogués pretendrer contra los bens del expressat Dr. Llorens Pujol Pbre. per rahó dels treballs y destorbs que per ell havia fet y tinguts. E proceheix la sobre dita quantitat de semblants, que Joseph Moliner perxer de la present ciutat, ha dexat graciosament a la referida Magdalena Darrer y Pujol viuda com consta de vale per ella a son favor firmat als vint y nou del corrent mes de Juliol. Lo modo de la paga de las sobreditas setcentas trenta dos lliuras set sous y sis es que confessam rebrer en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona,. Y aixi en testimoni de ditas cosas no sols firmam la present apoca sino també nos donam per contents y satisfets de tots los drets, que poguessem tenor contra los bens del relatat Dr. Llorens Pujol Pbre, ab las expresadas setcentas trenta dos lliuras set sous y sis diners. Perso donam, absolem, renunciam a la referida Magdalena Darrer y Pujol viuda, tots los drets y accions que a nosaltres y a quiscun de nosaltres a solas poguessen espectar contra los bens del relacionat Rntñ. Dr. Llorens Pujol Pbre. que restaban expressats en la sobre calendada sentencia arbitral. Y jo dit Cayetano qualsevols altres drets, y credits que pogués pretendrer contra los bens de aquella, per qualsevols causas, y rahons. La qual cessió y renuncia fem ab totas clausulas de cessió de drets y accions, constitució de procutador com en cosa propria, y demes en semblants posar acostumadas. Prometent y jurant las sobreditas cosas tenir per fermas y agradables. Y contra ellas no fer ni venir per causa o rahó alguna, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als trenta días del mes de Juliol del any del Señor de mil setcents noranta y nou. Essent presents per testimonis Joseph Moliner perxer, y Eudalt Rovira escrivent los dos en Barcelona habitants.
Pere Llausás, Felix Llausás, Cayetano Llausás, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dits otorgants, y que han firmat de sas mans.