Saga Bacardí
55551
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO HECHO POR SORS HACIA CAYETANA PUJOL Y PUJOL.


Rafel Solá argenter ciutadá de Barcelona, de ma libre voluntat y certa sciencia confesso, y en veritat regonesch a Vicens Sors igualment argenter, ciutadá de la mateixa, present, pagant per Caietana Clará y Pujol viuda de Francisco Clará semblantment argenter, Felip Neri Clará y Pujol també argenter, Magdalena Clará y Casas conjuges, y Ignasi Clará y Casas jove el comers fill de dits conjuges Clará, y Casas habitants en aquesta ciutat, en virtut de facultat, y potestat per estos, a dit Sors donada y concedida ab lo acte de conveni entre ells firmat rebut en poder del notari subscrit a cinch de Mars de mil vuitcents. Que en lo modo avall escrit me ha pagat y entregat dos mil dos lliuras set sous, y vuit diners moneda barcelonesa que son a cumpliment de aquellas quatre mil trescentas quaranta nou lliuras tres sous y dos diners que dits Caietana y Felip Neri Clará mare y fill, me estban debent per las causas y rahons contengudas en lo vale per los mateixos Caietana y Felip Neri Clará a mon favor, firmat als vint y quatre de Desembre de mil setcents noranta y sinch, com las restants dos mil trescentas quaranta y sis lliuras quinse sous, y sis diners las tinga jo rebudas de dits Caietana y Felip Neri Clará com consta en varios recibos per mi a favor de estos firmats al dors de dits. Lo modo de la paga de ditas dos mil dos lliuras set sous y vuit diners es que las confesso haver rebut del enunciat Vicens Sors en diner comptant, metalich de or, y plata sonant a mas voluntats. De las quals dos mil dos lliuras set sous, y vuit diners en firmí recibo a favor d dit Sors a trenta hu de Desembre ultim qual recibo vull que vinga compres ab la present a fi de que una mateixa quantitat no aparega satisfeta dos vegadas. Y aixi renunciant a la excepció del diner no comptat, y no rebut, y a tot altre dret, y lley de mon favor sens evicció alguna per pacte precedent cedesch a dit Vicens Sors tots mos drets, y accions en virtut dels quals puga demamar y cobrar las expressadas dos mil dos lliuras set sous y vuit diners del dits Caietana, Felip Neri, Madalena y Ignasi Clará, y de altras qualsevols personas y bens a la satisfacció de aquellas obligats exposar reclams, instar execucions a efecte de sa cobransa. Y del cobrat firmar apocas, cessions de drets y usarne en qualsevol altre cas que sia menester, pues que posantlo en mon lloch lo constituesch per dit fi procurador com en fet propri. En testimoni del que aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Maig del any del Naixement del Señor de mil vuitcents y hu. Essent presents per testimonis Francisco Madriguera escrivent y Pere Benaventura Emanuende habitants en aquesta ciutat. Y lo otorgant conegut del notari infrascrit firma de sa ma.
Rafel Solá, En poder de mi Francisco Fochs y Broquetas notari.