Saga Bacardí
55576
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE CENSOS HECHOS POR PUJOL Y RIBA, APODERADOS DE JOSÉ CAYETANO DE PUJOL Y DE MARCH.


En nom de Deu. Amen. Sia notiro. Com D. Joseph Pujol y March, ciutadá honrat de Barcelona, y en lo terme de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona habitant. Per quant ab escritura publica rebuda en poder del Dr. Francisco Portell notari publich de número de dita ciutat als trenta Juliol de mil vuytcents catorce lo Señor atorgant fonferí varios poderes al Dr. en drets D. Manuel Riba y Clarassó en dita ciutat domiciliat, y a D. Miguel Pujol y Padró actualmente en lo citat terme de Sant Andreu de Palomar residint, junts y al altre dels dos a solas, y entre altres de aquell, lo de poder vendrer y alienar com y administrar sos bens, conforme mes llargament se explica en dita escritura. Y después ab altra escriptura no menos rebuda en poder del citat Portell notari, als vint y tres Mars de mil vuytcents quinse, doná lo Señor atorgant al relatat Señor Dr. Riba y Clarassó varios altres poders, y entre aquells lo de concedir a parts de fruyts qualsevols de sas terras, com mes per extens es de veurer en la referida escriptura. En forsa dels quals poders passaren los referit Señor son apoderat Riba y Clarassó, y Pujol y Padró a establir a efecte de millorar y no deteriorar a rabassa morta, varias porcions de terreno a diferents y avall mencionadors subgectes per los censos y entradas, pactes y condicions en sos respective actes de establiment estipulats. Esto es, lo Señor Riba y Clarassó com a tal apoderat establí a Salvador Armadans pagés del terme de Parets, Bisbat de Barcelona als vint y vuyt Febrer de mil vuyt cents divuyt; a Joan Illa, a Pau Molá, a Sever Guasch, a Llorens Parrés, a Pere Castells, a Barthomeu Butjosa y a Pere Butjosa, també pagesos de dit terme de Parets, als onse de Febrer del mateix any, y a Joseph Armadany igualment pagés de Parets als vint y set Janer del propi any. Y lo recordat Señor Pujol y padró també com a tal apoderat, a Magí Flaquer, a Barthomeu Guasch, a Esteve Mir, a Jaume Calvó, a Pau Calsada, y a Jaume Vila no menos pagesos de dit terme de Parets als nou Desembre del mateix any mil vuyt cents, y divuyt, y al citat Joseph Armadans, també en trenta Octubre del propi any, ab setse diferents actes de establiment rebuts en poder del Dr. Francisco Mas y Fontana notari publich de número de Barcelona en los citats sos respective días, mesos y any, una porció de terreno de tinguda dos quarteras, poch mes o menos, a quiscun de dits adquisidors, excepto empero lo relatat Joseph Armadans, que com a tenint a son favor firmats dos actes, ne te quatre quarteras, a saber dos en cada acte. Tot de pertinencias del “Mas Homs”, y dos pessas de terra a ell unidas, que lo Señor atorgant per sos certs y legitims titols te, y posseheix en lo citat terme de Parets, debent los expressats adquisidors plantarho de vinya dins lo termini se los prefigi a la prestació del censo de nou lliuras que annualment quiscun de ells deu prestarli en son corresponent respective termini per sa respectie porció de terreno de dos quarteras, ab la entrada de un pollastre y demes carrechs, pactes, y condicions ab que son aactes se troba especificat, respective designat y confrontat en los ja citats actes de establiment als quals lo Señor atorgant se refereix. Y com en ditas dos escripturas de poder no si trobia expressament continuat lo de poder esablir, de lo que tal vegada en lo successiu podría originarse lo dubte de si son, o no legitims los referits setse actes de establiment, a causa del a falta de especialitat, resultant de aixó graves perjudicis als mencionats adquisidors. Y desigjant lo Señor atorgant cautelar a aquells com es molt just y degut, pues ja era sa intenció conferir lo recordat poder de establir als memorats Señors apoderats, Riba, y Pujol, ab las dalt calendadas escripturas de poder. Per lo tant, a fi de evitar dibtes y disputas que de lo referit tal vegada podrían en lo venider resultat, y per major seguretat dels expressats adquisidors y dels seus reproba. De sa libre vluntat per ell, y per tots sos hereus, y successors qualsevols sien, lloha, y aproba, ratifica, y confirma en totas sas parts los citats setse actes de establiment, y en quant menester sie, de nou estableix als mateixos adquisidors per los propis censos, entradas, pactes, y condicions ab que cada un de dits respective establiments se troba estipulat, a que en tot y per tot se refereix. Volent que en cas de ser impugnats estos, la present llocució y aprobació, servesca als precitats adquisidors, de precari o nou establiment com está dit. Debentse en tal cas obesrvar tot lo contengut y estipulat en quiscun dels predits establiments, conforme al present se observa. Prometent totas las ditas cosas, tenir sempre per fermas y agradables, y contra ellas no fer no venir per causa o rahó alguna, baix obligació de tots sos bens, mobles e immobles, drets y accions, presents y veniders ab renuncia a tota lley y dret de son favor, y a la que prohibeix la general renuncia, roborantho ab jurament per sa major firmeza. Y de declara que de esta escritura se ha de pendrer rahó en lo ofici de hipotecas de la ciutat de Barcelona y demes ahont especte, dins lo termino competent per los efectes previnguts en la Real Pragmatica de hipotecas. Y aixis ho atorga en lo citat terme de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona als nou días del mes de Juny del any mil vuyt cents y dinou. Essent presents per testimonis D. Francisco Andreu Rodes escrivent, y Cipriá Borrás pages, los dos actualment trobats en dits terme de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar. Y lo Señor atorgant conegut de mi lo infrit notari ho firma.
Joseph Pujol y March, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.