Saga Bacardí
55584
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE JOSÉ CAYETANO DE PUJOL Y DE MARCH.


En la ciutat de Barcelona als dos quarts de las dos horas de la tarde del dia nou del mes de Novembre del any mil vuyt cents y vint. La Señora Da. Maria Francisca Puig y Pujol, viuda del Brigadier D. Geroni Puig en dita ciutat habitants, requirí a mi lo infrit notari peraque obrís lo testament de D. Joseph Pujol y March, ciutadá honrat de esta ciutat son difunt germá, y publicás lo que en ell se trovaría concernent a elecció de marmessors, sepultura, y sifragis, que se deguesen promptament cumplir y executar, respecte de haver mort lo referit D. Joseph Pujol y March son germá a cosa de las onse horas del matí del dia present, y tenir noticia de haver en vida fet son testament, y clos entregat al subscrit notari. Y condescendint jo al citat requiriment, per trovarme tenir un plach clos ab ostia, dins lo qual, segons lo acte de entrega continuat sobre ell, es lo testament del nomenat D. Joseph Pujol y March, y havent manifestat lo predit plech clos a la Señora requirent, testimonis infrits, y altres, y atés que se encontraba clos ab las degudas solemnitats, llegí ab inteligible veu, lo relatat acte de entrega que es del tenor seguent.=
En lo terme de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat y corregiment de Barcelona als dinou días del mes de Febrer del any mil vuyt cents y dinou. Lo Magnifich Joseph Pujol y March ciutadá honrat de Barcelona, y en dit terme de Sant Andreu de Palomar domiciliat, estant ab salut corporal, ab son libre judici, memoria y clar parlar. Volent disposar de sos bens, ha entregat a mi lo notari baix firmat lo present plech clos ab ostia, en que ha dit trovarse escrita sa ultima voluntat, firmada de s ama, y que volia valgués per son testament, codicil o per aquella especie de ultima voluntat, que millor en dret tinga lloch. Y persó ha revocat totas altras especies de ultima voluntat per ell fins vuy fetas y atorgadas, encaraque sian previngidas ab qualsevols paraulas derogatorias expressaas, que diu no tenir presents. Y me ha requirit, que lo referit plech aixi clos sie conservat en mon poder, y despres de son obit essent jo requirit sie aquell obert y publicat lo testament, que ha otorgat. Essent presents per testimonis per lo Señor testador pregats. Llorens Buxerareu mestre de casas de dit poble de Sant Andreu y Baldiri de Xammar vehí de Brcelona en dita Parroquia trobat. Y lo Señor testador, conegut de mi lo infrit notari ho firmá junts ab dits testimonis.= Joseph Pujol y March testador.= Llorens Buxareu testimoni.= Baldiri de Xammar testimoni.= En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.
Y en continent en presencia de la mateixa Señora requirent, testimonis avall escrits y altres, obris lo referit plech, trobí en ell dit testament y publiquí lo que solament se me habia demanat, quedant lo demes per plublicarse, después quant se demanaria. De que la predita Señora Da. Maria Francisca Puig y Pujol, requiró a mi lo infrit notari formas lo present acte. Essent presents per testimonis D. Joseph Serra y Ferrer comerciant, y D. Joan Prats y Clerch official retirat, vehins de la mateixa. Y la Señora requirent coneguda de mi lo infrit notari ho firmá.
Maria Francisca Puig y Pujol, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.

En la ciutat de Barcelona als onse días del mes de Novembre del any mil vuyt cents y vint, la Señora Da. Maria Francisca Puig y Pujol, viuda del brigadier D. Geroni Puig, habitant en esta dita ciutat, requirí a mi lo notari baix firmat peraque publicas tot lo contengut en lo testament del mencionat D. Joseph Pujol y March ciutadá hortat de dita ciutat son difunt germá, ja obert en nou dels corrent y en part publicat, respecte de haver ja donat ecclesiastica sepultura a son cadáver. Y condescendent jo a dit requiriment, publiquí al inteligible veu, en presencia de la Señora requirent, testimonis avall escrits y altres, tot lo contengut en lo expressat testament, que es del tenor seguent.=
En nom de Deu, amen.
D. Joseph Pujol y March ciutadá honrat de Barcelona, fill llegitim y natural de D. Joseph Pujol y Pujol, y de la Señora Da. Francisca Pujol y March, conjuges, difunts. Estant asituat en esta ma casa de camp`sita en lo terme de Sant Andreu de palomar, y trobantme a salut corporal y en mon llibre judici, sana memoria, y clar parlar, fas y ordeno aquest meu testament ab lo qual expresament revoco no sols lo que entreguí clos a Francsch Portell notari de Barcelona als sinch de Mars de 1813, si també los codicilis que entreguí closos lo un també al dit Francesch Portell notari de Barcelona als 21 de Setembre de 1814, y lo altre a Joaquin Ribot notari de la ciutat de Girona als 10 de Juny de 1815, i testament que també entreguí clos a Joseph Maria Vilar y Estruch notari de Barcelona als 8 de Jane de 1819, com y també qualsevols altres testaments codicils que agues pogut otorgar o entregar closos a qualsevols notaris de que al present nom recordó, pero vull en tot cas que se entregan expresament revocats. Per voler que esta meva disposició en lo modo se trovará baix ordenada, prevalga a cualsevol altre, y balga per testament, codicil o cualsevol altre especie de ultima voluntat que millor en dret tinga lloch.
Primerament: Crido per marmesors y executors de las Pias disposicions al Rnt, Mosent Ramon Corriol, y a Miquel Pujol y Padró.
Elegesch sepultura al meu cos faedora en la iglesia o Sementiri que sia ben vist a mos marmessors, fent los funerals en lo modo que los apareguia, y recomenar los expresament que evitiant tot luxo, y gasto superfluo. Aselant per descants de la meva anima y la dels meus pasats, lo nomero de 500 missas fr limosna mitg duro cada una, celebradoras totas per dit Rnt. Mn. Ramon Corriol, y en son defecte per lo Sacerdot o Sacerdots que tingan a be dits marmessors.
Item: Tenint en consideració lo particulars serveis que he rebut de Teresa Vila doncella, y lo gran cuidado que ha tingut de la meva persona en los varios atxaques que he patit, y patesch de resultas dels grans trastorns, que he sugert y son ben notoris sens haberme abandonat enmitf del casi general abandono en que me he trobat, li dexo i llego la cantitat de dos pesetas diarias, que deurá pagarli mon hereu durant la vida de la mateixa Teresa. A la qual deixo y llego a demes per una sola vegada dos matalasos, una márfega, dos coixineras, sis llansols, una banua, y una conxa, tot elegidor per dits marmesors de entre las que jo elexia en lo dia de la mia mort.
Item: Deixo a quinscun dels demes que esterán de servey meu en la mia casa lo dia de la mia mort 30 Ll. catalanas per una vegada tansolament.
Item: Atenent als molts i singulars serveis i a la fidelitat sens exemple que tinch experimentat de Miquel Pujol y Padró en lo espay de 25 añs que lo tinch en ma casa i compañía, y señaladament en las moltas tribulacions que he sufert en aquesta ultims añs trobantme pres, desterrat, y divegant per paisos remots sens haberme jamás dexat ni desamparat, sent lo unich de qui rebía tota especie de serveis y colsols que son inexplicables, y avent luego que estigue en proporció de cuidar de mos bens tingut, de ells lo major cuidado donantme un exacte i llegal compte de tots los productos sens separarse jamás de la mia compañía, sino quant o exigia presisament lo cuidado de mos bens. Volent remunerarli tots aquestos serveis o pagarli los molts mals ratos que ha sufert en ma compañía, participant en un tot de las mias tribulacions, y sufrint a demes totas las incomoditats del negre humor quem dominava, deixo y llego al dit Miquel Pujol y Padró, sens prejudici de lo que jo en vida puch averli donat o cedit, la cantitat de 16000 Ll. catalanas pagadoras en or o plata per mon hereu avall en lo modo que después explicaré per una vegada tant solament, ben entter que si lo dit Miquel Pujol y Padró prefereix poseir durant la sua vida y disfrutar enterament de la casa y totas las terras que componen la heretat que poseesch en lo terme y poble de Parets anomenada vulgarment “Romeu”, no puga mon hereu privarlo de dita posseció, la que deguia conservar amenos que per faltar mos hereus y entrar a poseir los bens altres subjectes cridats en lo testament del meu pare, degúes deixar dita heretat coma vinculada, en qual cas deban donarseli las ditas 16000 Ll. retenint sa posesció fins averseli satisfectas, respecta als quantiossisims credits que tinch sobre dits bens y que donan lloch a sa retenció fins a quedar pagats, per quals efectas disposo que consensia en son poder tots los documents justificatius de dits credots, devent solament fer ostenció de ells, o donarne simple copia a mos hereus quant se hagen fonformat aquet est llegat tinga son enter cumpliment, y manifestian convenirhi, repetint que vull quedia a la libre elecció del expresat Miquel Pujol i Padró, cobrar dit llegat de 16000 Ll. per una sola vegada, retenint dita heretat y fent entre tant de los fruits, sens que lo valor de estos puga desmimuir en res lo capital del mateix llegat; o poseor dita heretat y disfrutarla dirant la sua fida, sens que en lo cas de elegir la posseció yu gose de dita heretat durant la sua vida, estiga obligat a portar causió alguna de usufructuarla a arbrite de bon baró, ni a altre qualsevol aque per dret pugues estar obligat, pues que expresament lo ne absolch, volent que en cas de mourerseli cuestión alguna, quedia a la sua llibertat lo cobrar immediatament lo llegat, o retenir la heretat llibre de cualsevol demanda que per qualsevol motiu o pretext pogues ferseli.
Y aixis mateix volent donar al dit Miquel Pujol y Padró nou testimoni del meu aprecio y confianza, no sols declaro que me ha sempre donat exacte y lleal compte del producto de mos bens desde que los cuyda, sique també vull que ningú de mos hereus puga demanarli compte de lo que tal vegada hage administrat y tinguia en son poder desde lo ultim pasament de comptas, pues que de tot lo absolch, i ni fas expres llegat en quant manester sia.
En tots los altres emperó bens meus, mobles e immobles haguts y per haver, noms, drets, forsas y accions, instituyesch hereva mia universal a Da. Francisca Puig ma germana durant la sua vida natural tant solament, ab facultat per disposar sobre mos bens de la cantitat de 4000 Ll catalanas a totas sas llibras voluntats, privantla, com també en son respectiu cas a D. Matias son fill, de quarta trebelina falcilia, y altre qualsevol dret de hereu, baix emperó lo presió, pacte, gravamens y condició de que no puga pesar lo menor dupte impedint ni reparo al llegat, que sobre tinch fet a Miquel Pujol y Padró, pagantli la quantitat que li tinch llegada luego que la demania, y permetenli la posseció y no de fruits de la indicada heretat fins aquedar satisfet lo llegat, o fins atant que se verifiquia la sua mirt en cas que preferesquia disfrutarla al pago del legat, y cumplir tot lo demes que tinch disposat a son favor, puesque en lo cas de no conformarse desde luego a la dita disposició, com també conformansi, en lo demkorir li sobstituesch a D. Mathias Casanovas son fill i nebot meu a totas sas llibras vluntats, pero també baix la mateixa presisa condició de que no puga oponerse ans be cumplia exactament tot quant queda per mi disposat a favor de Miquel Pujol y Padró en lo modo tinch dit de la sua mare. Y oposantsi, o no volent donar enter cumpliment, lo privo de ma heretat y bens, al igual que per tal cas privo de la mateixa heretat a la sua mare y en dits casos instituesch hereu meu universal al dit Miquel Pujol y Padró donantli facultat expresa d disposar de mos bens a totas sas llibres voluntats.
Fet fou lo present meu testament y encaraque escrit de ma agena dictat per mi y firmat de la mia propia ma, en ma torre y casa de camp sita en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar als 4 de Febrer del any 1819.
J.C Pujol y March testador.
De las quals cosas la sobredita Da. Maria Francisca Puig y Pujol viuda requiró a mi lo subscrit notari formas lo present acte. A tot lo que han estat presents per testimonis D. Joseph Serra y Ferrer comerciant y D. Francisco Martir Martinez capitá agragat al estat Major de esta plaza los dos vehins de esta ciutat. Y la Señora requirent coneguta de mi lo infrit notari ho firmá.
Maria Francisca Puig y Pujol, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.