Saga Bacardí
55585
ESCRITURA DE APERTURA DE CODICILOS DE JOSÉ CAYETANO DE PUJOL Y DE MARCH.


En la ciutat de Barcelona als onse días del mes de Novembre del any mil vuyt cents y vint. La Señora Da. Maria Francisca Puig y Pujol viuda del Brigadier D. Geroni Puig en dita ciutat habitant, ha requirit a mi lo infrit notari pera que obris y publicças lo codicil de D. Joseph Pujol y March son difunt germá, en atenció de haver est mort, y donat ecclesiastica sepultura a son cadáver, y tenir noticia de haver en vida fet son codicil, y clos entregat a mi lo infrit notari. Y condescendint jo a dit requiriment, per trovarme tenir un plech clos ab ostia, dins lo qual, segons lo acte continuat sobre ell, es lo codicil de dit D. Joseph Pujol y March enseñí lo referit plech a la Señora requirent testimoni avall escrits y altres, y ates que se encontraba clos ab las degudas solemnitats, llegí ab inteligible veu, lo citat acte de entrega, que es com segtueix.
En la ciutat de Barcelona als sinch del mes de Setembre del any mil vuyt cents y vint. Lo magnifich Señor D. Joseph Pujol y March ciutadá honrat de Barcelona en ella residint. Estant ab salut corporal, ab son libre judici, memoria y clar parlar, sabent que aquí es licit testar, li es també permés codicilar, antes y después de son testament. Perso después de son testament, que en escrits entregá clos al infrit notari als dinou días del mes de Febrer del any mil vuytcents dinou, ha entregat a mi lo notari avall escrit, un plech clos ab ostia, que enclou esta coberta, en que ha dit estar escrits sos ultims codicils, escrits de ma agena, pero firmats de la propia, y que volia valgan y sean per tals codicils, o per aquella altra especie de ultima voluntat, que millor en dret tinga lloch. Y per conseguent ha confirmat totas las demes cosas per ell disposadas en lo calendat son testament, en quant no se oposian als presents sos codicils. Y me ha requirit que lo present plech, aixi clos, sie conservat en mon poder y despres de sa mort. Essent jo requirit sie obert, y publicat sos codicils y donadas las copias authenticas que demanadas ne serán. De tots lo que dit Magnifich Señor D. Joseph Pujol ha requirit a mi lo infrit notari formas lo present acte. Essent presents per testimonis per dit Señor codicilant pregats D. Joan Pons fabricant de texits y D. Ramon Combelles medicinant los dos vehins de esta ciutat, tots los quals coneguts de mi lo infrit notari ho firman.= Joseph Pujol y March.= Juan Pons testimoni.= Ramon Combelles testimoni.= En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.
Y encontinent en presencia de la mateixa Señora requirent, testimonis avall escrits y altres, obrí jo dit notari lo rfrit plech, trobí en ell lo citat codicil, y pubiquí tot son consegut, que es com segueix.=
En nom de Deu amen. D. Joseph Pujol y March ciutadá honrat de Barcelona, fill legitim y natural de D. Joseph Pujol y Pujol y de Da. Francisca March conjuges, difunts. Atenent que en lo mes de Febrer del any mil vuyt cents dinou entreguí clos mon testament a Joseph Maria Vilar y Estruch notari publich de la present ciutat, en lo qual volent remunerar los molts y agradables serveys qye tenia rebuts de Miquel Pujol y Padró, li vas fer un llegat de setse mil lliuras catalanas, o be vitaliciament de la heretat que possehesch en lo terme de Parets, anomenada vulgarment “Romeu”, segons a ell li acomodás ab varias prevencions que son de veurer en ell, havent procehit ab aquella limitació per considerar, que com a vinculat no se extenian a mes las mias facultats. Atenent també que segons manifestan los papes publichs podría ser molt be, que en lo dia de la mia fi, quedasen abolits y anullats los vincles en tot o en part, en qual cas podría jo disposar de mos bens, en lo modo que ho permetes la lley, que a les hores regis. Atenent finalment que a qui es libre testar, ho est també codicilar. Perso volent donar un nou testimoni de ma benevolencia, envers lo dit Miquel Pujol y Padró, en lo cas de verificarse que puga jo disposar de mos bens ab major llibertat que hara, en lloch del llegat que li tinch fet, en mon referit testament li dono y llego, tots los bens y drets que tinch y possehesch en lo terme de Parets, Bisbat de Barcelona, que son la heretat dita “Romeu”, “Mas Homs”, y terras que antes eran de “Torrens”, y de la torra dita “Xica”, vulgarment “Pujolet”, situada en lo terme de Sant Andreu de Palomar, ab las terras a ella unidas, y las que están establertas a enfiteusis a Miquel Samsó, Sabriá Borrás, Andreu Borrás, y Francisco Payerols. Volent que luego de verificada la mia mort puga pendrer pocessió de totas las cosas llegadas, de las quals puga enterament disposar a sas libres voluntats, y a demes puga durant sa vida disgrutar de la casa dita Xica, que tinch en lo carrer dels Mercaders, al costat de la casa Gran que avuy jo ocupo ablos mobles, que en ella ho hajia en lo dia de la mia mort. Qual llegat li fas, com tinch dit, per lo cas que variada la legislació actual pogués jo disposar ab major amplitut en tot o en part dels bens que possehesch, pues que no variantse la lley actual vull sustituesca lo que tinch disposat a son favor en lo meu referit testament. Volent també que las prevencions que tinch en ell fetas, per que sugsistesca lo llegat, se entengan repetidas en lo que fas ab aquests codicils, de manera que qualsevol hereu meu, que facia oposición a dit llegat y demes que disposo en est codicils, perdia la herencia, y quedia dit Miquel Pujol y Padro hereu meu y totas sas libres voluntats.
Item: Per las mateixas rahons tinch explicadas en lloch del llegat de dos pasetas diarias, que en lo citat mon testament disposo a favor de Theresa Vila doncella, en lo cas que la lley mes lo permetia. Llego y deixo a la dita Theresa Vila tres mujadas de terra regadiu aglevadas, formant una sola pessa que possehesch sota lo terme de Sant Martí de Provensals, que en lo dia están arrendadas a Sabriá Borrás y a Antreu Borrás, a sas libres voluntats, y a demes, durant sa vida, puga disfrutar del segon pis de la escaleta que tinch al costat de la casa Xica del carrer dels mercaders.
Item: Deixo y llego mil lliuras catalanas per una sola vegada tan solament, a cada una de mas germanas, Ignasia Velarde, Madrona Pestiz, Raymunda Clarassó, Gayetana Ravella, e igual quantitat també per una sola vegada a D. Matias Casanovas mon Nebot.
Item: Volent conformarme en tot a la lley que regesquia en lo dia de la mia mort, en la suposició de que alesores setigan annulats los vincles que es lo cas en que deu regir esta disposició mia, es la mia boluntat que Da. Francisca Puig ma germana hereva instituida ab dit mon testament puga disposar de mos bens a sas libres boluntats ab tal que se conformia a lo que en ell o en est codicil tinch diposat, y tinga obligació de cumplir, pues que en lo cas de no conformarse com també en lo de que me hagues premort instituesch hereu a D. Matias Casanovas son fill primogenit y nevot meu baix las mateixas circunstancias y prevencions que tinch fetas en la institució de la sua mare.
Finalment vull que tot lo que deixo disposat ab dit mon testament se executia y cumplia en quant no se oposia a lo que deixo disposat ab aquest codicil lo qual escrit de ma agena firmo de la mia en esta ciutat de Barcelona als quatre de Setembre de 1820.
José Pujol y March.
De las quals cosas la referida Da. Maria Francisca Puig y Pujol viuda requirí a mi lo subscrit notari formas lo present acte. A tot lo que foren presents per testimonis D. Joseph Serra y Ferrer comerciant y D. Francisco Major de esta plaza los dos en la mateixa residints.
Maria Francisca Puig y Pujol, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari que afirmo coneixer a dita Señora requirent que ha firmat de sa ma.