Saga Bacardí
55613
ESCRITURA DE CREACIÓN DE CENSAL HACIA SANT SEVER, POR MATIAS DE CASANOVAS Y DE PUJOL.


En nom de Deu, amen. D. Matias Casanovas y Pujol hicendat, habitant en aquesta ciutat, a fi de poder millorar mon patrimoni. De ma libre voluntat y certa ciencia, per mi y per mos hereus y successors, vench sobre los bens baix obligats, als Rnts. Dr. D. Joseph Ignasi Vieta, a D. Miquel Socias, a D. Domingo Monros, y a D. Romá Aramendia, Pbres. beneficiats de la Santa Iglesia de aquesta ciutat, en la cualitat de Administradors interinos, nomenats per Sa Excelencia Ilustrisima, que son de la Insigne Capella y Colegi de Sant Sever de dita ciutat, y a sos successors en son empleo, encaraque absents y per ells present y acceptant lo notari baix firmat, mediant carta de gracia de redimir, comprant y adquirint en nom y a utilitat del mateix Colegi, y de diners de ell proceits, a saber, en cuant a dos mil doscentas vuit lliuras, divuit sous, y cuatre diners, que en set Setembre del any mil vuitcents cuaranta, foren depositadas per D. Salvador Bonaplata, en total extinció del censal prestaba D. Joseph Demestre a solta de D. Joseph Marsola y Prats, notari de la present ciutat. Y en cuant a la restants trescentas sexanta cinch lliuras, tres sous, y set diners, per consemblants que en trenta Setembre del mateix any foren depositadas a solta de D. Baldiri de Xammar igualment notari, per lluició y quitació del censal de semblant preu prestaba Eularia Esplugas. Totas en lo deposit de la Sagristia de la Capella de Sant Sever de dita Santa Iglesia, setanta set lliuras, cuatre sous, y cinch diners de pensió de censal annuals, ab tot lo dret de percivirlas, cobradoras de mos bens del dia de abuy, a un any, y axis consecutivament en los demés en igual dia fins que lo present censal sia lluhit. Prometent com prometo aportar dita annua pensió franca de tots gastos y carrechs a mon risch y perill, dins las casas del arxiu del mencionat Colegi de Sant Sever, a mans propias dels Rnts. Señors Administradors, o a la de son principal, u ahont aquells vullan com sia en aquest Principat de Cataluña, sens dilació no escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis. Lo preu de aquest censal son dos mil cinch centas setanta cuatre lliuras, un sou y onse diners barcelonesas, en efectiu metalich de or y plata, a rahó de tres per cent. Lo cual preu en cas de quitació ha de depositarse en algún arxiu aprobat de aquesta ciutat, a fi de ressmersarse, lo que deurá verificarse sempre que esdevinga lluició, ab semblant especie de moneda de ory plata, ab esdclusió de tot paper amonedat, respecte de pagarse a mi dit preu en metalich, y altrament esser espresament axis convingut, no obstant en cosa alguna cualsevol lley o real orde permetent lo contrari, tan imposadas, com imposadoras, a las cuals libre y voluntariament renuncio. Per lo que renunciant a la escepció de la cosa no esser aixis convinguda, y a cualsevol altre lley o dret de mon fabor, prometo a dits Rnts. Señors Administradors, y a sos successors, ferlos valer y cobrar aquest censal ab sos accesoris, y estarlos de legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, gastos, y perjudicisl. Per lo cumpliment de las cuals cosas hipoteco especialmente, totas aquellas casas grans ab jardí, que per los titols infrits, tinch y poseesch en lo carrer dels Mercaders de la present ciutat señalada de número dos. Las que ne espectan com a hereu que me trobo esser de D. Joseph Pujol y March mon oncle, substituit tal ab son ultim testament que entregá clos, a D. Joseph Maria Vilar y Estruch notari, als dinou de Febrer, del any mil vuitcents dinou, y seguida la mort del Señor testador, fou obert y publicat per lo mateix notari en nou y onse Novembre del any mil vuitcents y vint. A dit D. Joseph Pujol pertañia com a hereu de D. Joseph Pujol y Pujol son difunt pare, en virtut del testament que entregá clos a D. Joseph Ponsico notari, en vint y nou Mars mil setcents setanta sis, lo cual fou publicat per D. Magí Artigas també notari, en dotse y quinse Octubre mil setcents vuitanta vuit. Y a est espectavan per titol de venda perpetua feta per D. Mariano de Huerta Pbre. tinent de Vicariat general dels Reals Exercits de Sa Magestat, y Ardiacá Dignitat de la Sant Catedral Iglesia de Barcelona, rebuda en poder de D. Joseph Grausola notari publich Real Colegiat de dita ciutat, als dinou de Setembre del any mil setcents setanta dos, cuals titols entregaré sempre que vullan dits Rnts. Señors Administradors per major seguretat. Prometent com prometo per causa de la present especial obligació, entregar als Rnts. Señors compradors, poseció seu cuasi de las cosas hipotecadas, baix clausula de constitut y precari, ab cesió de tots mos drets, y accions pera usarne judicial y extrajudicialment conforme millor los convinga, constituhintlos per lo efecte procuradors menus com en fet propri. Concedintlos també facultat peraque debntse dos o mes pensions de aquest censal, pugan vendrer las casas especialmente obligadas, firmant la escriptura de venda, ab totas las clausulas regulars y de estil, baix obligació de tots mos bens, y drets, ab las renuncias conduents, y demes que siga necesari. Y del preu resultant satisferse de tot lo degut, prometent fer lo cumpliment de altres bens propis en cas de valtar alguna cosa. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca, obligo tots los restants bens y drets meus, mobles e immobles, presents y esdevenidors, ab renuncia a cualsevol lley o dret que puga afaborirme. Y per pacte a mon for propi, me sumeto als Tribunals de primera instancia de la present ciutat, y als de cualsevol altre superior secular solament de ahont convinga, ab facultat de variar de judici, firmant escriptura de ters, baix pena de ell, en los precitats tribunals, conforme está dit, a fi que me obliguen en cumpliment de ditas cosas, baix obligació dels repetits mos bens. Tot lo que corroboro ab jurament que voluntariament presto. Quedant advertits per lo notari subcrit, haberse de pendrer la rahó de aquest acte, en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis días procsims, inseguint la Real Pragmática Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las cuals cosas, conegut del prop dit notari, ho firmo en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any baix expressats. Essent presents per testimonis los infrascrits.
Item: Lo mateix D. Matias Casanovas y Pujol de ma libre voluntat y certa ciencia, prometo ab solemne estipulació als nomenats Rnts. Señors Administradors de Sant Sever compradors referits, encaraque ausents, y per ells present y acceptant lo precitat notari, que dins cinch anys contadors del dia de abuy, o despres sempre que ells vullam o sos successors, milloraré las obligacions el censal precedent, donant novas especials hipotecas a mes de las ja donadas, o dos o mes fianzas a coneguda sua. Lo que no cumplint vull caurer en la pena de semblants dos mil cinch centas setanta cuatre lliuras, un sou, y onse diners, aplicadoras a la lluició del mateix censal pagadas antes per mi las pensions y prorratas que tal vegada se deguesen de ell a las horas, junt ab los gastos. Lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis, baix obligació dels prenotats bens, y drets meus, ab lo curs de dita especial hipoteca, y ab las renuncias de lleys, sumisions de for, escriptura de ters, clausula de hipoteca, llargament nesplicat en lo antecedent censal que vull tenir aquí per repetidas. En testimoni de las cuals cosas, axis ho atorgo en Barcelona, dia, mes y any infrits. En presencia dels testimonis baix nomenats.
Item: Lo indicat D. Matias Casanovas y Pujol venedor referit, pera facilitar la paga de las pensions, del antecedent censal de proprietat dos mil cinchcentas setanta cuatre lliuras, un sou, y onse diners, y annuo reddit setanta set lliuras, cuatre sous y sinch diners, discorredoras del dia present fins que sia lluit. Fent asó sens perjudici no derogació del acte de creació de dit censal, del de promesa de millorarlo, y de las forsas y obligacions de un y altre, ans be acumulant als mateixos, podent los Rnts. Señors compradors, en cualsevol cas útil, y convenint, usar dels dits actes y de tot lo dimanant de ells, no obstant en cosa alguna lo present. Consigno a dits Rnts. Señors Administradors de Sant Sever, y a sos successors,s emblants setanta set lliuras, cuatre sous, y cinch diners, cobradoras per ells dels llogaters, o arrendataris que son y serán de las casas especialmente hipotecadas en lo indicat censal fins que sia lluhit. Cual consigna fas axis com millor en dret puga ditse y entendrerse, cedint als Rnts. Señors Consignataris, tots los drets y accions meus, en virtut dels cuals pugan demanar y cobrar annualment la pensió consignada, y del cobrat firmar recibos, apocas, y los demes resguarts necesaris, exposant per lo efecte clams, y reclams, instar execucions y fer tot lo demés que jo podría practicar antes de aquesta consigna, constituintlos per lo efecte mos procuradors com en fet peropri, ab clausula de notificació y demes oportunas. Prometent ferlos valer aquesta consigna, y estarlos de legal evicció en cualsevol cas de dret y de fet, fetas o no fetas las degudas diligencias, ab refecció yu esmena de gastos y perjudicis, baix obnligació de dits bens meus, ab las renuncias de dret especials y generals necesarias, conforme se explica en lo censal antecedentl, al cual en tot y per tot cuant sia menester me referesch. Y ab igual advertencia de haberse de pendrer la rahó, en lo ofici de hipotecas de aquesta ciutat. En testimoni de las cuals cosas conegut del infrit notari axis ho formo en la ciutat de Barcelona a nou días del mes de Setembre, any del naxament del Señor, de mil vuit cents cuaranta hu. Essent presents per testimonis D. Mariano Riera y D. Joaquin Riera y Amadeu vehins de la mateixa.
Matias de Casanovas y Pujol, En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.