Saga Bacardí
55674
ESCRITURA DE RETORNO DE TIERRAS, POR INCUMPLIMIENTO DE PACTOS EN EL MAS PUJOL, HACIA CASTELLÁ, POR MATIAS RAMON DE CASANOVAS Y DE BACARDÍ.


En la ciutat de Barcelona a vint y sis de Setembre de mil vuitcents quaranta nou. Joseph Castellá pagés vehy de Sant Andreu de Palomar constituit a presencia del infrit notari yt testimonis ha dit que los Nobles Señors Da. Maria dels Dolors de Casanovas y de Bacardí viuda del Señor D. Matias de Casanovas y Pujol, y D. Matias Ramon de Casanovas y de Bacardí, mare y fill, baix la respectiva qualitat de usufructuaria y proprietari ab escritura que autorisá D. Pere Rodriguez de Alcantara notari publich collegiat de número de la present ciutat a catorse de Febrer de mil vuitcents quaranta quatre, li estabiren per lo espay de cinquanta anys en avant contadors un tros de terra ya plantat de viña sa estensió dos mojadas poch mes o menos, de pertinencias de la heretat dita Casa Pujol sita en lo terme de Sant Andreu e Palomar, qual tros confronta a solixent ab Francisco Cortés y Joan Llibre enfiteotas rabassers de dita heretat; a mitx dia ab Joan Mariner, parcer de casa Samper; a ponent part ab casa Sanpere y part ab D. Anton Gorgas; y a tramontana part ab est y part ab Francisco Cortés, y no trobantse lo otorgant en dispossició ni menos ab recursos per cumplir los pactes que en dita escritura se estipularen tracta de ferne cessió a qualsevol que volgues posarse en son lloch y efecrivament habia trobat qui li acceptaba oferintli encara lo preu o renunciació de onse lliuras cinch sons, pero habentho fet present com se debia al Noble Señor D. Baltasar de Casanovas y de Bacardí actual dueño y propietari de la sobredita heretat li contestá que no podia consentir aquell traspar en rah ó a que lo calcidat establiment habia caducat no sols per falta de cumpliment de sos pactes, sino també perque se trobaba arrebassada casi tota la vinya, y finalment transigiren estas diferentas en que lo otorgant feria com en lo acte li feu dimisiço y entrega del terreno en lo estat que se trobaba donantli com efectivament li satisfe dit Señor las onse lliuras cinch sous que del matix habiaofert al otorgant per lo que y faltant no mes que se consignia com es degut en escriptura publica espontaneament confessa haber rebut del expressat Noble Señor D. Baltasar de Casanovas y de Bacardí la quantitat de onse lliuras cinch sous mediant efeciva entrega en moneda de or y `plata antes de la otorgació de esta escritura a totas sas voluntats, sobre de lo que renuncia a la excepció del diner no estat pagat, y per las quals onse lliuras cinch sous li remet y en quant menester sia li cedeix y traspassa tots drets y accions, su algu li competia, que lo otorgant pugues tenir en la pessa de vinya en lo proemi designada y sas milloras, volent y consentint que la dalt calendada escriptura de establiment quedia anullada y candelada a tots los efectes (per una y altre part, y no en altre manera) sens ninguna restricció, ab imposició de perpetuo silenci y pacte de res mes no demanar. Y lo infrit notari ho accepta per lo interes del Señor D. Baltasar de Casanovas y dels demes a qui convinga. Quedan advertits de lo que disposan las lleis sobre registre de hipotecas. Aixis ho otorga conegut del infrit notari essent testimoni D. Joseph Pons y D. Angel Pierrar vehins de esta ciutat. Y per lo otorgant que ha dit no saber firmar ho verifica a sa instancia in dels testimonis.
Angel Pierrar testimoni, En mon poder Joseph Maria Pons y Codinarch notari.