Saga Bacardí
65697
ESCRITURA DE VENTA, ENTRE OTRAS COSAS, DE LA TORRE BARRERA, ACTUAL CAN RIGALT, ENTRE LOS SOLDEVILA Y RIBES.


Die Lunae 14 July 1692.
Joseph Soldevila y Masdeu scrivent, ciutadá de Barcelona y Onofre Soldevila y Masdeu estudiant en lleys, germans de son grat y certa sciencia. Per ells y los seus hereus y successors venen y per titol de venda concedeixen al Magnifich y Rnt. Joan Ribes ciutadá honrat y notari publich de Barcelona present y als seus y qui ells voldrá perpetuament la torre y terras avall escritas y seguents.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda de deu mujadas poch mes o menos ab la casa construida y edificada situada en la Parroquia de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitalet, Bisat de Barcelona, vulgarment dita y anomenada “La Torre Barrera”, junt ab lo Torrent es al costat de dita pessa de terra a solixent, es a saber de una part, y altre de lo Camí Real que passa per anar de la present ciutat a Esplugas fins al caminet que passa per lo mitg de dit Torrent per anar des de la “Torre Malina” propria de dit Soldevila, a la dita “Torre Barrera”, juntament ab totas las oliveras y altres arbres son en dit torrent y dita pessa. La qual se te per la Pabordia del mes de Setembre a cens de 2Ll 3S 6D. pagadors tots anys lo dia o festa de la Mare de Deu del mes de Agost y termina.
Item: Tota aquella pessa de terra de vinya plantada contenint en si mes de tretse mujadas poch mes o meny, situada en la dita Pabordia, y al cap de munt de dita pessa de deu mujadas en vers tremontana. Las quals se te per pur, libero y franch alou. Y termina.
Item: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda de una mujada bastanta dividida ab dos frers, las quals es a solixent al costat de dit foncep, la qual se te per pur, libero y franch alou y termene.
Item: Tota aquella pessa de terra de vinya planta contiguas a la prop dita, de tinguda de una mujada poch mes o menos, la qual se te per pur, libero y franch alou.
Item: Tota aquella pesa de terra campa en forma de creu de tinguda de una mijada una quarta, poch mes o menos, situada en lo territorio de Barcelona y en la Parroquia de Santa Maria de Sans en lo lloch dit Los Arenals, la qual se te per los dos primes beneficis son invocació del cos de Nostre Señor en los claustros de la Seu de la present ciutat instituhits y fundats en son domini y alou de aquell a cens de 1S 8D, pestha de la Mare de Deu del mes de Mars, y termena.
Item: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda de una quarta y mitja, la meytat de vinya quarta y set destres situada en dit territorio de Barcelona y en la dita Parroquia en lo lloch dit de Los Aranals, la qual se te per pur, libero y franch aloi, y termina.
Item y finalment: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda de dos mujadas poch mes, o menis situada en dita Parrochia del Hospitalet, y demunt del torrent Gornal. La qual se te per las Rnts, Priora y Convent del Monastir de Balldonsella a cens de 8Ll tots anys pagadors lo dia o festha de Nadal. Y termina.
Item: axi mateix venen dits Soldevila al dit Magnifich Señor Joan Ribes las botas son en lo celler de dita Torre. La cullita dels fruyts de ditas terras del dia present en avant cullidors. Y spectan la dita Torre y terras al dit Joseph Soldevila y Masdeu, es a saber los en primer, segon, ters, quart y sisé lloch designadas, com a hereu universal del Dr. Joseph Soldevila difunt notari publich de Barcelona son pare, com de dita universal herencia consta en lo ultim y valido testament de dit difunt Joseph Soldevila rebut en poder del Dr. Francisco Dagué difunt notari publich de Barcelona als del mes de Abril de 1670, al dit emperó difunt Joseph Soldevila pertanya y espectavan en virtut de venda en son favor feta per lo Rnt. Dr. Jacintho Borells Pbre. Beneficiat en la Seu de la present ciutat, com de dita venda consta, ab dos diferents actes rebuts en poder del Dr. Barthomeu Plea difunt notari publich de Barcelona als 30 de Agost 1655. Y las pessas en quint y sisé lloch designadas per tanyents spectan a dit Joseph Soldevila y Masdeu en virtut de resthitució en son favor feta per Joan Mallol pagés habitant en dita Parroquia de Sans ab acte rebut en poder de dit Magnifich Dnt. Joan Ribas als del mes de Juny prop passat. Y questa venda fan axi com millor dir y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de ma y poder llir, y aquellas posan en ma y poder de dit arquisidor. Prometent entregarli possessió real, corporal o quasi ab facultat que li donan que de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de consthitut, cessió y mandat de sos drets y accions, constihuin de procurador com en cosa propria clausula de intima y altres salvis et salvi lo preu de la present venda son 1650Ll es a saber, per la pessa en primer lloch designada 800Ll, per las franchas en alou 550Ll, per la en quint lloch designada 100Ll, per la pessa en seté y ultim lloch designada 150Ll, per las botas son cudite terre 25Ll, per la cullita dels fruyts del corrent any en avant cullidors 25Ll, totas las quals quantitats fan la suma de ditas 1650Ll. Y axi renunciant, mes avant concenen y en bona fee prometen las ditas cosas ferli valer y tenir, y estarli de evicció sempre y en tot cas etgitat y mitgitat ab restitució de las missions y despesas. E per entendrer y cumplir las sobreditas cosas ne obligan tots y sengles bens seus, y del altre dells assoles, mobles e inmobles haguts y per haver. Renunciant a la epostila del Divo Adriá y a la consuetut de Barcelona. Y a las novas constitucions. Y lo dit Señor Joseph Soldevila cerciorat plenament per lo notari avall escrit dels vincles fideicomis appras en lo prechalendat. Y es la merit de son pare renuncia preu a dit vincle substhitució y fideicomis, y altres qualitats, en virtut dels juraments avall escrit, a la lley o dret que diu quod pathum falta de juruvu jurisditione valys praedictis minemi valere, a dit altre qualsevol lley, virtut del qual jurament assereix dit Onofre Soldevila esser menor de 25 aanys, major emperó de 22. Renuncia perco al benefici de sa menor edat, lesisó, facilitat e ignorancia, a altre qualsevol. La resthitució in integrum demanant.
Testes infri.
Item: Ab altre pacte dits venedors firman apocha a dit Rnt. Joan Ribas comprador ditas 1650Ll que son lo preu de la dita venda de la dita “Torres Barrera”, lo modo de la paga de ditas 1650Ll es que dit Ribes se regé ver si las ditas 20Ll 28S 9D, referse de pagar aquellas, en lo proemi de la present venda enarrados. Y las restants 1129Ll 8S 3D a cumpliment de ditas 1650Ll per partida de taula de la present ciutat haedora la qual amplasan. Y asi renuncnat firman la presenta pocha.
Testes sunt Rndus. Petro Joannes Fontanet philosophiae, et S. S. T Dr. Pbrer. In Sanctae Barcinonen Ecclesia benephiciati, et Franciscus ontanet B.D. Barcinone residens et Jacobo Revull scriptor arcinone qui.
Paene me Josephus Gúell notarium.


ESCRITURA DE CENSOS SOBRE LA TORRE BARRERA, HOY CAN RIGALT.

Die Lunae 14 July 1692.
In Dei momine amen. Nos Josephus Soldevila et Masdeu scriptor Barcinonae civis, et Onofrius Soldevila et Masdeu legum proffessor Barcinone deg. Fratres. Pro luendo, quintando, et redimendo totu illun censuale mortuu jam creatum praety sive proprietatis 500Ll et annuae pencioni 25Ll, quod annis singulis 20 die mensis Septembris nos dicti Josephus Soldevila, Theresia Soldevila conjuges, ac Onufrius Soldevila facimus et prestamus, Rndis Rectori et Cominitati, Presbiterorum Parrochialis Ecclesiae Beatae Mariae de Pinu presenti civitatis Barcinonae, vigore venditionis et ipsius censualis creationis per nos dictos Josephum eresiam et Onufrium cisdem Rectori et Cominitati, factae et firmatae instro recepto paenes Dominu Hieronymum Borras et Biny als notario publico Barcinonae die vigessima mensis Septembris anno a Nativitate Domini 1691.
Item: Etiam pro solvendo et satisfaciendo eisde Rndi. Rectori et Cominitati 20Ll 13S 9D. pro ratta entionis currentis, cessa a dicta die vigessima mensis Decembris ibsqusque ad dicing presente praetione dicti censualis. Et aliter pro expeditione aliquorum negotioru nostra, gratis et ex nostra certa sciencia, per nos et nostri vendimus et ex causa hujus modi venditioni condecimus vobis Magnificu et Rndi. Joanni Ribes cibi honotato et notario pubicum Barcinone his presente et vestris et quio volueritis perpetuo terrum sibe domum et petias terrae inferius designadas et confrontadas et.
Primo: Totam illam magna petiam terrae cum arboribus de figueres et amellent inea plantatis olim pro majori parte lineae plantatam, et in duas petias terrae divissa continetem in se decem modiatas parum plus vel minus, in quae petiae terrae sunt constructae et edificatae domus et corrale cum sibes edificis vocato “La Torre Barrera”, quam petiam terrae nos tinelis infris habemus et possidemus in Parochiae Sanctae Eulaliae de Provensana alias del Hospitalet, hujus Barcinona dig in loco vocato Mitra de Terras, et justa torrentem Gornale. Et est scientum quod cum presenta petia terrae est et comprehenditus qui da Torrents qui ibi est ad latus ed parte orrientis dictae magnae petiae terrae deorsum de ilivis anteas quem quidem torrente et una parte et alia et deor sum vi deliat a principio jilius ad est a camino regio, qui ibi est, cesque ad quandam viam pasvam quae est et transit per médium dicti torrentis, ad eundu de parti bocata “La Torre Melina” sita in dicta Parochia per me ditum, Josephum Soldevila pocessa, ad distam turrim nos vobis supravenditam vocatum “La Torre Barreras”. Et est inquam scicudum quod licet apud me dictum Josephum Soldevila remanernt ali quae proprietates seu petiae terrae per me es Domonu Josephum Soldevila notario publico Barcinone patrem meu a longe citra temporibus pocessae trans dictum torrentem ex parte orientis terminando cum dicto torrente ex parte occidentis non has de ratione remarut nue remaneri volo nec intendo habere nec possidere aliquam partem dicti torrenti sed solum dictas proprietates sucpctias terrae et margidum suc ripas illarum una cum arboribus ineis plantatis ex que ad dictum torrentem, quin imo distu torrentem uunacum distis olivis et alys arboribus in col antas deorsum, et suns a dictis vuys respective cum presenti vobis vendimus. Et Terminatur dictae petiae terrae ab oriente partim cum honore nostro me dicto Josepho Soldevila poustore a cum petiae terrae tertio loco designata quadam torrente qui vibi est mediante et meridie in camino regio per quem hus a civitate Barcinone ab parochiam Beatae Mariae Magdamenae de Ipasurus; ab occidente in honore heredum seu successoris, magli T. Jane J.G.R. difuncto Barcinona populati quadam torrente qui ibi est ediante; et a circio partum cum honore honoratis Faelicis Vidal mercatoris barcinone civi et partim cum petiae terrae secundo loco designata.
Et terminabatur dictae petiae terrae ab oriente in honore partem Christophori Sotalell cotonery civis Barcinonae qui fuit den Serra Parochiae de Sarriano et partim in honore nostri per nos vobis die presenti vendito qui fuit Francisci Melino civis Barcinonae dicto torrente Gornale mediante; a medidie in camino Regio per quem inter a civitate Barcinonae ad parrochiam de Speluncis; ab occidente partum in dicto camino Regio dicto torrente mediante et partim cum petia inferius secundo loco designanda mediante quodam camineto per quem iner a dicto camino regio ad alias proprietates ibidum constrhctas; et a circio partum cum petia terrae secundo loco designanda dicto camineto mediante ex pasrtum in quadam magna petia terrae Nobilis Domini Hieronymi Sacirera quae fuit Magnifici T. Bou ligum Doctoris civs Barcinonae ex partim in honore T. Vinuals viduae dictae Parochiae de Sarriano qui fuit Joannis Vinyals dicto torrente Gornali mediante ita videtur continevi in inferius calendando verdino nisco instro fasto et siaman Rndu Jaunithum Thomelys in sede Barcinonae beneficiatu Rndu. Jacobo Soldevila difuncto notario ace barcinone deducta et elis petus terrae. Et est sciendum quod dictae olim duae petuae terrae quae nun sunt unitae et agregatae scielicet alterae carum tenutae trium modietatum terrae parum plus vel minus quae fuit part et de pertinentys alterius petiae terrae quae olim fuit Gabrielis Beles difuncto notario civis Barcinonae et antea heredum seu successorum Mathiae Canals difuncto notario civis dictae dcivitati quam Petrus Corts cultor civis Barcinone filius naturalis Petri Corts difuncto cultoris parochiae Santi Vicentis de Sarriano uti seccedentis Benedicto Corts difuncto cultoris dictae Parochiae Santi Vincenti de Sarrriano avo suo paterno habebat et possidebat in dicto loco mitra de terras et terminabatur ab oriente partim me Thenedone Annae Mariae Comelina diuae quodam torrente dicto Gornal mediante quae anthea fuit Francisci Ribera mercatoris patris sui et antiquirus Freancisci Grau difuncto mercatoris dictae civitatis et partum cum honore Guillermi Capella milionis civis dictae civitatis dicto torrente Gornali mediant; a meidie cum minere regio quo itur a civitate Barcinonae ad parochiam antae magdalenae de Speluncis; ab occidenti partum cum dicto camino regio quo inur de dicta civitate Barcinonae ad dictam Parochiam de Speluncis dicto Terrente Gornali mediante et partim in alio petiae terrae infra designata quae olim fuit Joanis Oliver difuncto notario civis Barcinonae; et a circio partim in dicta petia terrae paulo inferius designanda quae antea fuit dicti Joanis Oliveri et partim in alia petia terrae vinedo plantata dicti terri Corts scita in icto loco quae olim fuit dicti Gabrielis Beles et antea heredum sui sucesor Mathiae Canals difuncto notario, altera vero dicta duas petias terrae quae fuit partim herema, et partim bineae veserae plantata quae antiquitus solebat, esse quatuir petias terrae scitae in codem loco quae que olium fuit pocessa per heredes seu successori Armaldi Santi Joanny terminabat; ab oriente et a meridie cum dicta petiae terrae paulo aute designata ab occidente partim in Thenedone Bartholomei de Navell et partim in thenedore deu Castro agricultores civis Barcinonae quadam via seu minere pariso qui ibi est mediante quae autha fuit heredum seu successor deu nimas et a circio partim in dicto tenedone Francisci Moraques quae fuit Pauli Girobrosa. Et tenetur dicta petia terrae per Praepossituram mensis Septembris Canonicae Rndae et Saune ucne Praepositum nomine civis derei et sub dominio et alodio dictae Praepositurae ad cursu pro priori petiae terrae eo dictis duabus petis terrae superius designati tam scolicet super ipsas priori petiae gerrae quam etiam super praedicta alia petia terrae quam dictus Petrus Corts ibi dem habebat ex possidebat qui fuit dicti Gabrielis Bels et antea Mathei Canals triguinta sex solidorum et sux denariorum annuatim solvendo del festho Beatae Mariae mensis Augusti ex quo quidem censu vos solvere tenetis dictae Praepositurae viginti quamor solidos et sex denarios restantes vero duodecim solidos heredes seu successores dcicti Petri Corts pro dicta alia petiae terrae quam dictus Petrus Corts ibídem habebat es possidebat solvere tenetur dictae Praepositurae cennis insigulis dicto terminu absque dam no et missione universo et verbo seo inbil ominas sens dictus census diedirum triginta sex solidos et sex denariorum est et esse debet sakverus et securus dictae Praepositurae et ciur praeposito nomine cuius dem tam super dicta petia terrae priori loco designata e dicti olitu duab pretys quam suuer dicta alia petia terrae qua olim fuit dicti Gabrielis Beler et antea dicti Mathei Canals paenes dictum Petrum Corts remanere. Pro dictae vero secunda petiae terrae eo dictis olim devevus petys terrae quae entiquitur solebat esse divisa in quatuir pet¡ys terrae quae fuit disto heredum dicti Arnaldi Santi Joanis ad censem decem novem solidos monetae barcinonae scilicet tres solidi pro quarta paerte ispius pertida terrae quae quarta pers petiae terrae solebat esse alia petia terrae anno qualibet solvens die seu faestho Sancti Petri et Faelicis mensis Augusti.
Item: Pro alia quarta parte quae antiquitus solibat esse alva petia terrae medius morabatinus bonus alfonsinus auri fini et, ponderis reesi annuatis solvendu in chalendis Septembris ad rationem novem solidos pro marabatino, et pro residius duabers queris partibos quae surit medietas dictae inius petiae terrae undecim soli dicti. Et est certum quod tam super prima parte sotius dictae petiae terrae super qua dicti tres solidi de censu recipicentur quam super quadam petia terrae quam heredes seu successores Arnaldi de Sarriano quae sartoris civis Barcinonae quam etiam super alia petia terrae quam successores dominae Geraldae filiae Guiliermi de Plegamans ibídem habent tenent praedictae Praepositurae debet esse salvus et securus censu novem solidi de quo quidem censu solvere tenetis vos et vestri in his successores dictos tres solidos et dicti heredes seus successores dicti Sarriani alios tres solidos et dicti heredes seu successroes dena geralda alios tres ssolidos ad comptementum dicty noveus solidos seu nihil omninu sines dictus censu dictu novem solidos aebet esse salvus et securus tam super dicta quarta parte quam super alys pocessionibu dicti heredum dicti Sarriani et dictae Geraldae. Et est scicudum quod antea presenta teneri solebant per Rndos Priorem et Conventu Monastery Sancti Agustini Barcinonae tanquam succedentus Dominae Mariae Greordi Carcer et Bals viduae relictae Magnifici Raphaelis Carcer vicis honorati Barcinonae ad censum supram libras in nuda perceptione rennuintum solfenda videlicet medietatum in festho Beatae Mariae mensis Martis et alia medietatem in festho Beatae Mariae mensis Septembris sid posthea cum dicto reupso paenes Josephum Lafers difuncto notario publicum Barcinone die decima séptima mensis Augusti anno a nau Domini milessimo sectingessimo quadragessimo quinto fuit dictu censu Rndo Jacintho Borelys olim pocessori dictae petiae terrae dicti insuper renistur.
Item: Secundo totam illam petiam terrae de vinea plantatam continente, in se unam modiata terrae vel nide circa quam here proprio sive puriem liberu et franchum alodium titulis infris habemus et possidemus in dicta Parochiae Sanctae Eulaliae de Provcensana alias del Hospitalet dieta dictum torrentum Gornale ad casus supradesignas petiae terrae. Et terminatur ab oriente et a meridie cum dicta petia terrae superius designata dicto Camineto mediante; ab occidente in dicto camino Regio per quem a civitate Barcinonae ad dictam Parrochiam de Speluncys dicto torrente Gorneli mediante; et a corcio in honore dicti Nobilis Dominis Hieronymis Cacirero quod antea fuit Magnifici Domini Pere Ceguer Doctoris civis Barcinonae.
Item: Tertio, etiam illam petiam terrae partim campam et partim de vinea plantatam continentem in se duas modiatas terrae parum plus vel minus, quam juire proprio sive precium liberum et granchum alodium habemus et possidemus in cadem Parochia in eodem loco et ad casus dictae magnae petiae terrae primo loco designata dicto Torrente Gornalo mediante. Et terminatur ab oriente partim in honore Petri Boada agricuris dictae parochiae del Hospitalet, qui antea fuit Christophori Sotalde cotoneris et anthea den Serra, Parochiae de Sarriano ex partim in honore nostro qui antea fuit Rndi Doctori Bonelis et antea Francisci Mellino; a meridie cum camino regio ab occidente cum dicta magna petiae terrae superius primo loco designata dicto torrente Gornali mediante; et a circio in honore nostro.
Item: quatro, totam illam petia terrae campam continentem in se duas modiatas cum dimidia parumplis vel minus, sitam in parochiae Sanctae Eulaliae de Provensana in loco dicti Lo Torrent Gornal: Quod tenetur per Monasterium et Conventum Monialium Monastery valiu domiceliae et per suam Rnda. Dominam Abbatisam Ipsias Monasterys ex sub dominio et alodio eius dem ad censum octo solidos anno quilibet solvende in die seu festho Natjalis Domini. Et terminalus ab oriente partim in honore heredi Jacobi Flaquer et paertim cum dicto Torrent Gornal; a meridie cim honore heredum dicti Flaquer et partim cum honore heredum Pauli Solam qui fuit heredum Joanni Trinxer libratery; et ab occidente cum honore heredum Bartholomei Mas agrae de Sarriá; et a circio com dicto torrent Gornal.
Item: Quinto. Etiam heam petuam terrae campa dinentiae unius quartae et dimidiae et medietatis dimidiae quartae et septem dextros parum plus vel minus, francham in puro libero, et francho alodio cum dueri vinihaec quam nos visulis infris habemus et possidemus in Parochia Sanctae Eulaliae de Provensana alias de Hospitaleto Barcinonae dig juxta domum deu salent et terminatur ab oriente cum honoribo heredum Galcerandi Auray domicili barcinone domiciliati; a meridie in honore Anthony Llavallol agrae Parochiae de Valvidrera; ab occidente cum dicto Llavallol; et a circio cum honoribus Magnifici T. Roger J.G.A. civis barcinonae.
Item: Sexto, etiam illam petiam terrae informam crercia olim campa posthea de vinea plantatam et nummu campam dicenti de unoum modiatae – quartae terrae parum plus vel minus cum intro liri quam nos dirulis infris habemus et possidemus in territorio Barcinonae et et duota riaria Beatae Mariae de Santis dig Barcinonae in loco dicto Las Arenas. Et tenet per duos primos presbiteratus sive benerffitio sub invocatione Corporis Christi in Claustrs Sedis Barcinone instri et fundata a per cor genefitiatos nomine corundum ex sub dominio et alodio dicti benefitio ad censum de cum octo solidos annis in quali solvendon die seu festho Beatae mariae mensis martys, et termina ab oriente cum liaría quae vadit ad marblau sive Carniceria de Sans; a medidie cum honore heredes sui successor dicti Gilabert; ab occidente in honore heredu Rndi. Doctoris Balthasaris Agustí Pbri.: et a ircio in honore Raphaelis Bovera agrae civis Barinones, In septimo omnes cupri quae de presenti sint et exhistint in dicta domo dide turri. Et pertinent et spectant supradictae petiae terrae ad me dictum Josephum Soldevila uti heredem universalem dicti Josephis Soldevila notario publici Barcinone patris mei per ipsum instinetum suo ultimo testamento quod fait ex firmavit Barcinonae apud D. Franciscus Dagui difuncto notario publicum Barcinonae 16 die mensis Apprilis anno a Nativitate Domoni 1670. Cuiqui dem dicto difuncto Josepho Soldevila pertinebant et spectabant titulo sud propriae emptionis quam indefeus a dicto Rndo. Jacintho Boneles Pbro S.L. Theologiae Rndi. Et benefitiato in Ecclesia Barcinonae pro ut de dicta emptione constat dictobus publicis intis dominis ratione firmavit asquae laudavi acceptisquae paenes A. Bartholmeum Blea dicuncto notario publico Barcinonae die 30 mensis Augusti anno a Nativitate Domoni 1655. Petiae vero 5 et scetoloris designatae pertinent et spectant ad me dicthum Josephum Soldevila et Masdeu titulo redditionis et restitutionis de distis petis terrae mihi et meior perpetuo facto, Joannem Maleol agrae dicta Parochiae Beatae mariae de Santis pro ut de disti red dicto ne et rethimesione constat nostro de cepso paenes vos dictu magnificu et Rndu. Joannem Ribas die, mensis proxime preteriti anno currentis 1692, qui quidem dictus Maleol dictam petiam terrae possidebat titulo stabilimenti sibi et juis prefacti per Joannem Mariam Roger Masdeu quae in primis nuipcis fuit uxor Docctori Josephi Soldevila difuncto notario publico Barcinonae provet de dicto stabilimenti instro dominy ratione laudato constat instro leupso paenes D. Mathia Marçal notario publico Barcinonae die 4 Marty mensis Octobris anno a Nativitate Domini 1660 verum etiam titulo divitionis factae et firmatae in hereditate et bonis ómnibus quae fuerunt dictae difunctae Joanne Mariae Baguiet Masdeu insequendo cius dispositionem, et inter tutores et curatores pupillos filiorum et hereduum Dri. Francisci Baque difunto notario publici Barcinonae ex una et dictum Josephum Soldevila et Masdeu uti procuratorem dicti Grufrey Soldevila nomine meo proprio et uti donatariu Theresiae Soldevila fratruu meu eo altera partibo in qua quidem divisione accepi proparse mea censum quam qnnis singulis super dictis petis terrae recipubatur pro ut de dicta divisione constat instro recepto paenes D. Mathia Marcel notario publico Barcinonae die 19 mensis Octobris anno a Nativitate Domini 1689. Verum etiam alus veris certis et legitimus sinelis et ex antiqua espresciptae pocessione mei etmend de cuius in hinno honcinu memoria non cosat in contrarium hanc autem venditione et ex causas huius modi venditionis corusnonem frontmus nos dicti venditores vobis dicto emptori et vestris in suis successoribus et quibus volueritis presente et presentis sicut melius dici potest et inselcigi ad vestrum velhorum que salva mentum ssarum et bonum etiam instelustum, extraentes praedicta quae vobis vendimus a joris dominio proprietate expose noshi et nos non eadem quae omnia et singula in vellrum velhorum que sui dominorum proprietatem et posse mistinus et transferimus irrevocabiliter plum jure ad habendu, tenendu, omni tempore perpetuo pacifice possidendu et inde vestras vestrorum que volutate liubere perpetuo faciendu, sine obstautho contradictione et inpedimento nostri et nostro in his sumesso seu alicuis vuriae indicis sue personae. Promittenter vobis et vestris in his suvescriba readere vobis acet cesi volueritis loco, velhi pocessionem realem, corporalem et actualem seu quasi praedicto quae vobis vendimus et in cafacere cos ac vestros et quis velueritis exhistere perpetuo possesione praeceteris quibus cum quae vela ut viri si volueriti possitis et dalatis dictam pocessionem, corporalem seu quasi vestae propriae autorithate libere apprehendere ex apprehensam praemes vos et vestros his, et retinere. Vos emim integrum id est daret vel vos aut vestris cam appro renderimus ut est dimenisare meus et conthimelimus nos praedictae qua vobis vendimuis pro vobis et vestris otroque et eo nomine tenere et possidere seu quasi suire dende jure possidere meius nomine possidet volentes et concentientes quod vigore horu verbo et ex jury dispossitione et legis mea misterio ipsa pocessio corporalis sua quasi in vos et vestros pro vera tradisa ex traslatae, praemisus sit et habeat perindo ac si per nos vobis et vestris traedita extinsser realiter corporaliter et de frutui praesterca ex causa hujusmodi venditionis et alias ais vi de licet mehoribus viae, modo et forma quibus ex elius de suae valere poterit et tenere daerus a dictos meis et mandamus ac etiam transapamus, transferimus et transportamus vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo omnia jura unnisqie actiones reales personales et perpetúales hipotecarias miotas utiles et dirutas ordinarias et extraordinarias et alias etiam quascumque nobis et nobuis competentia et competentes competereque deberitia et deberutes in praedictis quae vobis vendimus ad versui et contra quascumque personas bina et res ratione et ocasione corundem quibo juribos et actionibus supradictis positis et valeatis vos et cestrisa et quos volueriti perpetuo uti apere et experiri agendo scilicet respondendo deffendendo exigendo proponendo et replicando et omnia alia et singula faciendo ut libere excercendo in juicio et extra juditium quaecunque et quemad modum nos facere poteramus asnte presentem venditionum juriumque et actionem cessione sur cis non fastis possemus nunc sue etiam potea quandocunque, nos enim ponendo et stabiliendo vos et vestros in cocum nostrum fasimus et contine humus vos et vestros in his dominos et procuratoris ut in rem vestram propriam ad facicudum inde presenti vestrae libitum voluntatis omni exceptione remota salvis tamen semper in et super presenti primo loco designatis centibo laudemys et alys juribus dictae praepositurae nun sis Septembris canonicae Barcinonae supra specificatis et descriptis. Et salvis etia semper in et super praedicta petia terrae quarto loco designata dicto censu octo solidos solvendo in festho Nathalis Domoni dictae Rndae Dominae Abbatissae dicto Monastery Valius Domiceliae pro qua dista petiae terrae venet et alias sure dominio firma et fathica triginta dieru laidimio et alio quolibet pleno juire et dominio directo emphiteotico. Et salvo inquam laudimio indepro praedictis dictis respective dominis solvere competenti. Et salvis etiam semper in et super praedictae petiae terrae sixto et ultimo loco designata dicto censae decem et solidos in festho Beatae Mariae mensis martis solvendo dictis duo primis presbiteras sive benefitys sub invocatione corporer christi in claustris sedis Barcinonae nethiu et fundat pro quiby praedita petia terrae terti, ex alis jure dominio firma et fatiga triginta die laudemio et aho quolibet pleno jure et dominio directo emphiteotico. Et salvo in quam laudimio disti lucos primis prestiter aly sive benefitis sub invocatione Corpori Christi in clausulis sedis Barcinonae institutu et fundata seu cun respective interiori sil vere competenti quod laudimium est secundum pro nundiconem arbitro deniti regis et venerabili Epicepi voleuni super in casu quinta partitinus praety quod revera emphi notae inmediato daetiner pro venditione vel alta alteratione de quo laudimiu recepi consuent quae com fuit et terrea pars septimae partis siruis praetu quod revera emphiteotae mediate dabinezoro venditione vel alia alicuasione de qua laudimium reconuevit quae per cumfiet et non ultra et de stabilimento quarta pars ein quantitatu quae cumplatione stabiliento dabit pro intrataribi ralillus est mediants et quarta pars quartae party ubi sunt emphiteotae medis nuo vel plures post in mediattem praetium vero praedicto quae vobis vendimus est 1650ll monetae barcinonae, unempe pro petiae terri primo loco designata 800Ll, pro pretus terri franchis in alodio 550Ll, pro petia terri quinto loco designata 100Ll, pro petia terri séptimo et ultimo loco designata 150Ll, pro cuppis que in dicta domo sine furri ex luihint 25Ll, et pro colecta fructu presenti currentis anni indictis petys terrae provementi retantes 25Ll, que omnes quantitates predicti summam eficient 164Ll, ex quo si quidem praetri ex facúltate et potestate quas cum presenti vobis damus detis et solvary Rndi. Rectori et Cominitati Parochialis Ecclesiae Beatae Mariae de Pinu presenti civitatys dictas 520Ll 3S 9D monetae Barcinonae, causis et rationibus in praeludio presentis venditionis expressis a quiby in solutionis alter petaty et recuperetu apocham et diffinitionem nobis et cessionem vobis dirigendas quo scilicet ad jacendum et defendendum presenta per vos dices nostros et alias quisvis personas in presentis actionem aliquam questionem petitionem vel desseandam istem vel contraversiam de jure vel de facto facientes proponientes seu etiam intentantes et alias ad agendum in casu evictionis si cam sequi contingat et in omni alio quovis casu utili et opportuno, volentes et concensientes quod facis per vos dicta luci nomine sinu et secundatis in cocum his dicta ratione nostro competant qui vobis itae et cedem temporis preoritor ac jury posiorisas prae henvinentiae et perrogativae hypotecae privilegia personalium astorum et aliae jura quae ipciocompeterent ante dictam solutione seu di praedcita solutio et luisio falta nonsoret, nos inem facimus et constinehimus vobi et vestros in his dominos et procuratores ut in rem vestram propria ad faciendum omnia et singula supradicta. Et ideo reninciando excepcioni dicti praety dic ut praedicit, non converidi et pecuniae praedictae non habitae et non reeptae non numeratae et non silutae et doli mali acsionique in fastum et omni ali juri rationi et consuetudini his obviantibus quovis modo bonanus sciecuter et gratis renitionus vobis et vestris si quod presenta qua vobis vendimus plis modo valent aut modo valehuut praetio ante dicto insuper convenimus et bonafide promitimus vobis quod praedicta quae vobis vendimus una vum omniby milioramentis et augmentis ibi faciendis facimus nos et nostri vos et vestos successores havere tenere et in sanaeparae plus pacifice possidere contra cuneta personas quoden dinebimur et nostri venebunt vobis et vestris semper et in omni casu omnique everitu de firma et legali evictione ac legitima deffentione corundem et derestitutione missionum sumpruu damno et interesse littis et contra omni exceptione remeta. Et pro hos complendis obligamus vobis omnia et singula bona nostra et cuius libet nostrum in solidu mobilia et inmobilia habita ubique et habenda etiam quovismodo et firne priveligiata jura et actines quascunque. Renuntiantes quanum ad haec beneffitio novarum constitutionum dividindas ac dedendas actionum. Epistolae Divi Adriani et consuetudini Barcinonae loquenti de due vel pluriby insolidu se obligationibus et ego dictis Onofrius Soldevila renuntio legi sive juri dicenti quod quatum fathum de futura, sucessione et alis presenti misione urlere et omnes omni legi jiuri sui rationi et consicetudino contrae haev repugnantibus quivis modo et legi prohibenti generalem renunciationem non ortere ussi procedaet vel subsequal spuvalis, et at presenta omnia et singula majori grandean afirmitate non ut nuts dolo sid openti juramus in animas nostras per dominum Deum et suis Santae quatuir evangelia manibu nostris corporaliter tacta presenta omnia et singula attendere et in nullo contrafacere, vel venire dure alique causa vel etiam ratione et de iginer omnia et singula quae etero et dicta Sant supra et promisse fuimus paissimus, et bona fide promittimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicel et vicisimi nec non et notario infro tan quam publicae et auttenticae personae pro nobis et vobis et pro omnibu et singulis quibis interest et intererit rest pe5rduti pausceviti ac etiam legitimi stipulanti. Athum a thoc Barcinonae sig+num nostrum Josephi Sodevila et una Francisci Soldevila venditors presente qui haec laudimusm, concedimus, firmamus et juramus die 14 mensis July anno a Nativitate Domini 1692, presentis protestibus.
Rndo. Petro Joanne Fontanet philosophiae, et S.C. Dre. Pbro. in Sanctae Barcionoes Ecclesiae, Geneato Francisco Fontanet P.P. Barcinona residente, et Jacobo Remull serotor Barcinonae in his tanquam habitat jurato mei notario, interesebte.
Paene me Josephus Güell notarium.