Saga Bacardí
65698
ESCRITURA DE CONTRATACIÓN PARA LA PLANTACIÓN DE LA TORRE BARRERA HACIA CASANOVAS, POR RIBES.


Die II mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCLXXXXII. In turri voccata la Torre Barrera Parochiae Sanctae Eulaliae de Provensana alias del Hospitalet diog. Barcinonae.
De y per rahó de la plantada de vinya (Deu volent) fahedora en las terras de dita “Torre Barrera”, per, y entre lo Magnifich y discret Joan Ribes ciutadá honrat y notari publich de Barcelona, Señor y pocessor de dita “Torre Barrera” de una part, y Jaume Casanovas pagés habitant en dita Torre de part altre, son estats fets, firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament, es pactat que dit Jauma Casanovas haje de plantar, per dit Joan Ribes en las terras de dita torre per tot lo mes de Febrer primer vinent vint milles de mallols, a banch y clavera, la vinya espesa y a clavera seca, la vinya sembradora, donant a ditas claveras la fondaria haurán menester.
Item: Es pactat, que dit Señor Joan Ribes hage de donar y pagar a dit Jaume Casanovas per quiscun miller de mallol li plantará dotse lliures moneda barcelonesa pagadoras en continent plantats dits mallols.
Item: Es pactat que dit Casanovas tinga obligació, a sos gastos de mallolar los mallols, haurá menester per dita plantada y posar los ferms o boll serán menester en las claveras.
Item: Es pactat que dit Señor Joan Ribes hage de pagar la compra dels ferms o boll posarán en ditas claveras donant y pagant a dit Casanovas per lo tragí de aquells fins a la plnantada, lo mateix li costaran de compra, y del mateix li hage de entregar dos puntiaguts, per ajuda de costa de dita plantada, tot lo que promet attendrer y cumplir dit Señor Joan Ribes sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint, ab restitució de totas missions y despesas. E per attendrer y cumplir lo sobredit ne obliga al dit Jaume Casanovas tots y sengles bens seus mobles e inmobles, haguts y per haver y ab jurament llargament.
E lo dit Jaume Casanovas present llohant y aprobant las sobreditas cosas, y acceptant la dita plantada, ab los pactes y condicions sobredits als quals expressament concent. Conve y en bona fe promet al dit Magnifich Rnt. Joan Ribes ciutadá honrat y notari publich de Barcelona, que los dits vint millers de mallols plantará en las terras de dita “Torre Barrera” per tot lo mes de Febrer primer vinent, y altrament totes les coses en los sobredits pactes contengudas, tendrá y cumplirá sens dilació ni escusa alguna ab lo salari de procurador acosthumat dins Barcelona deu sous y fora vint ultra los quals promet restituir totas las despesas que a dit Señor Joan Ribes li esdevindrán fer per rahó de ditas cosas, de les quals vol sie cregut dit Ribes y los seus de sa sola paraula e ab lo sol jurament ningun altre genero de prova demanat o requerit. E per attendrer y cumplir las ditas cosas ne obliga dit Jaume Casanovas a dit Rndo. Joan Ribes y als seus tots y sengles bens seus mobbles e inmobles haguts y per haver noms, drets y accions ab totas renunciacions necesarias y assenyaladament de son propri for ab summissió del for del Magnifich Veguer de Barcelona, y de Sa Cort, o altre qualsevol Cort o jutge ecclesiastich, o sevular, ab facultat de variar, ab promesa que fa de restituir totas las despesas en qualsevol judici, variant o no fahedoras, y ab general renunciació. E ab scriptura de ters quen fa y firma en los llobres dels tersos del dit Magnifich Veguer de Barcelona obligant perso sa persona y bens y ab constitució de procurador que per firmar fora la ciutat de Barcelona ne fa y firma a tots los notaris y scribans jurats de dita Cort qui vuy son y per temps serán encaraque obsents y a quiscu dells asoles peraque per dit Jaume Casanovas en dia no feriat firmen dita scrptura de ters en los llibres dels tersos de dita curia, y obliguem perço la persona y bens segons lo estyl de dita curia, prometent, y ab jutament llargament.
Testes sunt Jacobus Arnaudies magister domorum, Joannes Aldabó ligni faber Barcinonae cives ac Jacobus Millas magister domorum in dicta Parochiae del Hospitalet vitam agens.
Paene me Josephus Soldevila et Masdeu notario.